Juni 2019 Inkomsttyp 9000: Löpande redovisade skatter

Under denna inkomsttyp redovisas skatter m.m. löpande av respektive myndighet. I samband med räkenskapsårets avslutning nollställs hela inkomsttypen 9000 av ESV genom omföring till inkomsttyp 1000 och i vissa fall 7000 och 8000.

Utfall för inkomsttypen Löpande redovisade skatter

Miljoner kr

9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick i juni till -12,1 miljarder kronor. I juni 2018 var utfallet -11,1 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är -0,9 miljarder kronor. Att skatten för fysiska personer är negativ beror på att den till största delen hör till andra sektorer än den statliga. För att kunna redovisa statens skatteinkomster och budgetsaldo räknas bland annat samtliga utbetalningar till kommuner, landsting samt kyrkoavgiften av från den totala skatteinkomsten.

Sedan 2019 redovisas även utbetalningarna av skattemedel till SR, SVT och UR under fysiska personers inkomstskatt. Den månatliga utbetalningen för detta uppgår till 0,7 miljarder kronor.

Utfallet för det första halvåret uppgick till -106,4 miljarder kronor. Utfallet för det första halvåret 2018 var -98,6 miljarder kronor. Skillnaden är -7,8 miljarder kronor och beror främst på att förskottsutbetalningarna av kommunal inkomstskatt till kommuner och landsting är 16,0 miljarder kronor högre än 2018. Detta motverkas delvis av slutregleringarna av förskotten till kommuner och landsting för taxeringsåret 2017. Den slutliga skatten blev 5,3 miljarder lägre, vilket reducerat förskottsutbetalningarna till kommuner och landsting under 2019. Den slutliga skatten för 2016 var 2,2 miljarder lägre. Skillnaden mellan åren är 3,1 miljarder kronor, dvs. en positiv effekt för statens skatteinkomster och budgetsaldot. Vidare har debiterad slutlig skatt att betala (restskatt) ökat med 106,1 miljarder kronor jämfört med samma period 2018 och debiterad slutlig skatt att återfå (återbäring) med 101,3 miljarder kronor. Nettot blev 4,8 miljarder, vilket påverkar budgetsaldot positivt den dag pengarna betalas in på skattekonto.  

9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto

Juridiska personers inkomstskatt uppgick till 16,6 miljarder kronor i juni, vilket är 0,2 miljarder kronor högre jämfört med samma period föregående år. Orsaken är främst att debiterad preliminär skatt för 2019 ökat med 1,3 miljarder kronor.

Inkomstskatten det första halvåret 2019 för juridiska personer uppgick till 98,7 miljarder kronor, vilket är 3,6 miljarder kronor högre än 2018. Debiterad preliminär skatt för 2019 har ökat med 6,2 miljarder kronor.

9200 Socialavgifter och löneskatter

Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter ökade med 7 miljarder kronor det första halvåret 2109.

Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter blev i juni 1,7 miljarder kronor (5,1 procent) högre jämfört med samma period föregående år. Inkomsterna det första halvåret 2019 blev 7,2 miljarder kronor (3,5 procent) högre än 2018 och beror på att lönesumman ökat under 2019. Inkomsterna från den allmänna löneavgiften har ökat med 11,0 miljarder kronor medan inkomsterna från sjukförsäkringsavgiften och efterlevandepensionsavgiften har minskat med 4,5 miljarder kronor respektive 0,7 miljarder kronor.  Förutom att lönesumman ökat så beror skillnaderna även på att den procentuella fördelningen av de olika avgifterna ändrats för 2019. Efterlevandepensionsavgiften har minskat från 0,7 till 0,6 procent, sjukförsäkringsavgiften har minskat från 4,35 till 3,55 procent medan den allmänna löneavgiften har höjts från 10,72 procent till 11,62 procent av bruttolönen.

Arbetsgivaravgifterna (sju olika avgifter) är sammanlagt 31,42 procent av den bruttolön och förmåner som arbetsgivaren betalar och ska finansiera socialförsäkringen. Undantaget är den allmänna löneavgiften, som inte är en socialavgift utan en skatt. Den betalas till exempel inte av den som saknar fast driftställe i Sverige. Löneavgiften uppgår under 2019 till 10,42 procent av bruttolönen (en tredjedel av arbetsgivaravgiften) och är därmed den största avgiften. Inkomstutveckling av arbetsgivaravgiften styrs av lönesummans utveckling (timlön gånger arbetade timmar).

9300 Skatt på egendom

Något lägre inkomster från stämpelskatt första halvåret 2109

Inkomsterna från Skatt på egendom uppgick det första halvåret 2019 till 6,0 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor lägre jämfört med samma period föregående år. Inkomsterna avser i sin helhet inkomster från stämpelskatt dvs. den avgift den skattskyldige betalar vid förvärv av fast egendom (Lagfart) eller tomträtt.

9400 Skatt på varor och tjänster

Skatt på varor och tjänster uppgick till 38,1 miljarder kronor i juni, vilket är 5,0 miljarder kronor lägre jämfört med juni 2018. Utfallet varierar ofta mellan månaderna. För årets första sex månader uppgår utfallet till 281,7 miljarder kronor. Det är en ökning med 7,1 miljarder kronor (2,6 procent) jämfört med samma period föregående år.

Inkomsterna från Mervärdesskatt, netto, uppgick till 26,4 miljarder kronor i juni. Det är 4,6 miljarder kronor lägre än i juni 2018. För första halvåret blev dessa inkomster 207,4 miljarder kronor, vilket är 1,9 miljarder kronor (0,9 procent) högre än motsvarande period föregående år.

Inkomsterna från Energiskatt uppgick till 6,7 miljarder kronor i juni, vilket är 0,5 miljarder kronor (7,3 procent) lägre än i juni 2018. För det första halvåret uppgår inkomsterna från Energiskatt till 39,4 miljarder kronor, vilket är 2,5 miljarder kronor (6,7 procent) högre än motsvarande period föregående år. De högre inkomsterna avser främst skatt på elektrisk kraft samt allmän energiskatt på oljeprodukter.

Från och med den 1 januari 2019 gäller en ny spellag (2018:1138) och en ny lag om skatt på spel (2018:1139). Alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska göra det med behöriga tillstånd och licenser. Licenshavare ska betala spelskatt till staten för sådana licenspliktiga spel som tillhandahålls enligt spellagen (2018:1138). De nya inkomsterna från skatt på spel uppgick till 0,3 miljarder kronor i juni och 1,6 miljarder kronor hittills i år.

Inkomsterna från skatt på flygresor uppgår till 0,8 miljarder kronor för det första halvåret. Det är 0,6 miljarder kronor (281,2 procent) högre jämfört med motsvarande period 2018. Skillnaden förklaras till stor del av att flygskatten infördes från och med den 1 april 2018. Då flygföretag deklarerar och betalar skatten med en månads förskjutning redovisades inga inkomster av flygskatt för perioden januari-april 2018.

9600 Betalningsdifferenser, skattekonto

Betalningsdifferensen på skattekonto i juni uppgick till -13,8 miljarder kronor. I juni 2018 uppgick betalningsdifferenserna på skattekonto till -22,7 miljarder kronor. Skillnaden mellan perioderna blev alltså 8,9 miljarder kronor. Orsaken är främst att inbetalningarna till skattekonto blev högre i juni 2019 jämfört med samma period föregående år. En positiv betalningsdifferens uppstår om inbetalningarna på skattekonto är större än summan av utbetalningarna från skattekonto och vad som fördelats ut på de olika skatteslagen (debiterats skattekonto). En positiv betalningsdifferens innebär också en positiv effekt på saldot för statens budget medan en negativ differens innebär en negativ effekt.

Inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter, miljoner kronor
Utfall
juni 2019
Förändring
jämfört med
juni 2018
Utfall
jan-juni 2019
Förändring
jämfört med
jan-juni 2018
9000 Löpande redovisade skatter 57 328 1 341 519 851 - 6 719
9100 Skatt på inkomst 4 628 - 1 461 - 6 597 - 5 122
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto - 12 069 - 936 - 106 409 - 7 822
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto 16 606 157 98 688 3 555
9141 Kupongskatt 32 - 563 643 - 257
Övriga inkomsttitlar 59 - 119 480 - 597
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 56 8 317 8
9131 Ofördelbara inkomstskatter 2 0 12 - 7
9144 Lotteriskatt 0 - 128 152 - 598
9200 Socialavgifter och löneskatter 35 438 1 718 211 078 7 173
9212 Efterlevandepensionsavgift 940 - 108 5 893 - 687
9221 Sjukförsäkringsavgift 5 558 - 949 33 944 - 4 507
9222 Föräldraförsäkringsavgift 4 069 180 24 360 911
9251 Ålderspensionsavgift, netto 1 955 233 9 099 - 375
9253 Arbetsskadeavgift 313 13 1 885 18
9254 Arbetsmarknadsavgift 4 023 187 23 446 952
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 18 113 2 087 108 486 11 034
9291 Särskild löneskatt 468 76 3 966 - 174
9299 Avräkning socialavgifter 0 0 0 0
9300 Skatt på egendom 826 32 6 032 - 213
9341 Stämpelskatt 826 32 6 032 - 213
Övriga inkomsttitlar 0 0
9312 Fastighetsskatt 0 0
9400 Skatt på varor och tjänster 38 080 - 5 019 281 733 7 064
9411 Mervärdesskatt, netto 26 412 - 4 561 207 431 1 930
9424 Tobaksskatt 1 071 - 126 5 899 236
9425 Alkoholskatt 1 246 - 147 7 222 58
9428 Energiskatt 6 663 - 526 39 371 2 476
9439 Skatt på flygresor 149 11 850 627
9442 Systembolagets inlevererade överskott 0 0 180 - 103
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel 0 0 3 328 - 213
9461 Fordonsskatt 921 16 7 671 250
Övriga inkomsttitlar 1 619 313 9 780 1 802
9431 Särskild skatt på elektrisk kraft från kärnkraftverk 5 - 33
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 33 33 45 - 3
9435 Särskild skatt mot försurning 5 1 32 7
9436 Skatt på avfall - 3 - 3 64 107
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 6 - 7 91 - 11
9438 Kemikalieskatt 104 - 9 623 - 60
9452 Skatt på annonser och reklam 18 - 1 86 4
9453 Avgifter för telekommunikation 0 0 0 0
9454 Skatt på spel 296 295 1 555 1 548
9455 Lotteriavgifter 1 - 1 45 28
9458 Lokalradioavgifter 0 - 64
9459 Avgifter till Myndigheten för radio och TV 0 - 9
9462 Vägavgifter 63 6 561 45
9463 Trängselskatt 173 - 28 1 453 - 10
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 239 - 13 1 402 - 35
9471 Tullmedel 570 - 5 3 242 250
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 0 0 0
9473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter 0 0 0 0
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 101 - 20 656 106
9481 Övriga skatter på varor och tjänster 12 60 - 72 - 68
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 7 949 - 2 875 - 37 654 - 5 055
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och landsting - 8 325 - 2 910 - 39 907 - 5 261
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 375 34 2 253 206
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto - 13 774 8 942 64 934 - 10 361
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 0 0
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt 0 0
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt 0 0
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter 0 0
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt 0 0
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. 0 0
9631 Betalningsdifferenser, övriga 0 0
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket - 15 217 8 408 54 575 - 13 839
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 423 - 1 2 795 76
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 1 020 535 7 565 3 402
9699 Omföring till 9611-9631 0 0
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter 79 5 324 - 205
9811 Skattetillägg 60 - 3 176 - 220
9821 Förseningsavgifter 19 8 149 16
9831 Insättningsgarantiavgifter 0 0 0 0
9832 Avgifter till Kärnavfallsfonden 0 0
9833 Resolutionsavgift 0 0 0 0

Kontakt