Juni 2019 Inkomsttyp 3000: Inkomster av försåld egendom

Under denna inkomsttyp redovisas bl.a. inkomster av försålda byggnader och maskiner, mark och annan egendom som exempelvis gruvegendom och aktier.

Utfall för inkomsttypen Inkomster av försåld egendom

Miljoner kr

Inkomster av försåld egendom uppgick i juni till 24 miljoner kronor, vilket även är skillnaden jämfört med juni 2018. Inkomsterna avser huvudsakligen materielprojekt vid Försvarets materielverk.

För det första halvåret uppgår inkomsterna av försåld egendom till 38 miljoner kronor, vilket är 1 647 miljoner kronor lägre än samma period föregående år. Skillnaden mellan åren förklaras främst av inkomster från försäljning av statens aktier i Apoteksgruppen i Sverige AB som redovisades under februari 2018.

Inkomsttyp 3000 Inkomster av försåld egendom, miljoner kronor
Utfall
juni 2019
Förändring
jämfört med
juni 2018
Utfall
jan-juni 2019
Förändring
jämfört med
jan-juni 2018
SB 2019
3000 Inkomster av försåld egendom 24 24 38 - 1 647 5 000
3100 Inkomster av försålda byggnader och maskiner 0 0 5 3 0
3125 Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter 0 0 5 3 0
3200 Övriga inkomster av markförsäljning 0
3211 Övriga inkomster av markförsäljning 0
3300 Övriga inkomster av försåld egendom 24 24 33 - 1 650 5 000
3311 Inkomster av statens gruvegendom 0
3312 Övriga inkomster av försåld egendom 24 24 33 - 1 650 5 000
SB = statens budget

Kontakt