Juni 2019 Inkomsttyp 2000: Inkomster av statens verksamhet

Under inkomsttypen inkomster av statens verksamhet redovisas bland annat rörelseöverskott, ränteinkomster, offentligrättsliga avgifter samt försäljningsinkomster.

Utfall för inkomsttypen Inkomster av statens verksamhet

Miljoner kr

Inkomster av statens verksamhet blev 1 708 miljoner kronor i juni, vilket är 762 miljoner kronor (30,8 procent) lägre än samma månad 2018. Det beror främst på att inkomster av rörelseöverskott blev lägre.

Inkomster av statens verksamhet uppgår för det första halvåret till 25 877 miljoner kronor. Det är 2 456 miljoner kronor (10,5 procent) högre än samma period föregående år.

Inkomsttyp 2000 Inkomster av statens verksamhet, miljoner kronor
Utfall
juni 2019
Förändring
jämfört med
juni 2018
Utfall
jan-juni 2019
Förändring
jämfört med
jan-juni 2018
SB 2019
2000 Inkomster av statens verksamhet 1 708 - 762 25 877 2 456 32 536
2100 Rörelseöverskott 53 - 644 4 044 895 2 196
2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 14
2116 Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvari - 132 - 132 201
2118 Sjöfartsverkets inlevererade överskott 0
2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet 53 53 91 64 32
2126 Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit 0 0 18 - 107 0
2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter 0 - 564 135 - 430 150
2131 Riksbankens inlevererade överskott 0 0 3 800 1 500 1 800
2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 536 414 235
2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 536 414 235
2300 Ränteinkomster 120 - 8 943 - 144 2 592
2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen 0 0 0
2316 Ränteinkomster på vattenkraftslån 0
2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet 0 0 0 0 0
2323 Räntor på övriga näringslån 0
2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån 0 0 0 0 0
2341 Ränteinkomster på statens lån för universitetsstudier och garantilån för studera 0
2342 Ränteinkomster på allmänna studielån 4 0 20 - 1 38
2343 Ränteinkomster på studielån upptagna efter 1988 0
2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering 0 0 0 0 0
2392 Räntor på intressemedel 0
2394 Övriga ränteinkomster 3 0 22 - 1 54
2397 Räntor på skattekonton m.m., netto 113 - 8 901 - 143 2 500
2400 Inkomster av statens aktier 150 - 46 13 176 435 15 000
2411 Inkomster av statens aktier 150 - 46 13 176 435 15 000
2500 Offentligrättsliga avgifter 919 - 101 5 114 177 10 259
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 77 - 10 553 37 984
2522 Fastställande av åldersgränser för framställning i film 0
2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor 297 6 1 475 27 3 503
2526 Utjämningsavgift från arbetslöshetskassor 0
2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning 0 0 0 0 36
2528 Avgifter vid bergsstaten 1 - 2 7 - 9 26
2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet 36 1 180 13 414
2531 Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register 0 0 1 0 2
2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna 113 - 15 829 - 2 1 467
2534 Avgifter vid Transportstyrelsen 122 11 735 83 1 411
2535 Avgifter för statliga garantier 0
2537 Miljöskyddsavgift 30 - 19 183 69 178
2539 Täktavgift 0
2541 Avgifter vid Tullverket 0
2542 Patientavgifter vid tandläkarutbildningen 3
2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet 158 8 315 16 624
2551 Avgifter från kärnkraftverken 0 - 62 123 - 64 237
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 14 2 80 33 489
2553 Registreringsavgift till Fastighetsmäklarinspektionen 0 0 24 0 24
2557 Avgifter vid statens internbank i Riksgäldskontoret 1
2558 Avgifter för årlig revision 7 - 16 84 - 5 165
2559 Avgifter för etikprövning av forskning 2 0 11 - 8 29
2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter 2 1 9 - 3 24
2562 CSN-avgifter 60 - 5 505 - 9 641
2600 Försäljningsinkomster 19 - 1 38 0 70
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter 19 - 1 38 0 70
2625 Utförsäljning av beredskapslager 0
2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter 0
2700 Böter m.m. 106 - 6 683 113 1 162
2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter 8 - 1 52 2 97
2712 Bötesmedel 78 - 7 528 118 864
2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. 0 0 0 0 0
2714 Sanktionsavgifter m.m. 14 0 61 - 19 147
2717 Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll 6 1 42 12 54
2800 Övriga inkomster av statens verksamhet 342 44 1 344 566 1 021
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 342 44 1 344 566 1 021
SB = statens budget

Kontakt