Maj 2019 Inkomsttyp 9000: Löpande redovisade skatter

Under denna inkomsttyp redovisas skatter m.m. löpande av respektive myndighet. I samband med räkenskapsårets avslutning nollställs hela inkomsttypen 9000 av ESV genom omföring till inkomsttyp 1000 och i vissa fall 7000 och 8000.

Utfall för inkomsttypen Löpande redovisade skatter

Miljoner kr

9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick i maj till -12,8 miljarder kronor. I maj 2018 var utfallet -19,8 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är 7,0 miljarder kronor och beror i huvudsak på att debiterad slutlig skatt att betala (restskatt) har ökat med 28,9 miljarder kronor jämfört med samma period 2018. Detta motverkas delvis av att även debiterad slutlig skatt att återfå (återbäring) ökat med 19,8 miljarder kronor. Nettot blev 9,1 miljarder, vilket påverkar saldot positivt den dag pengarna betalas in på skattekonto. Att skatten för fysiska personer är negativ beror på att den till största delen hör till andra sektorer än den statliga. För att kunna redovisa statens skatteinkomster och budgetsaldo räknas bland annat samtliga utbetalningar till kommuner, landsting samt kyrkoavgiften av från den totala skatteinkomsten. Sedan 2019 redovisas även utbetalningarna av skattemedel till SR, SVT och UR under fysiska personers inkomstskatt. Den månatliga utbetalningen uppgår till 0,7 miljarder kronor.

Utfallet för de fem första månaderna uppgick till -94,3 miljarder kronor. Utfallet för de fem första månaderna 2018 var -87,5 miljarder kronor. Skillnaden är -6,9 miljarder kronor och beror främst på att förskottsutbetalningarna av kommunal inkomstskatt till kommuner och landsting är 13,4 miljarder kronor högre än 2018. Detta motverkas av slutregleringarna av förskotten till kommuner och landsting för taxeringsåret 2017. Den slutliga skatten blev 5,3 miljarder lägre, vilket reducerat förskottsutbetalningarna till kommuner och landsting under 2019. Den slutliga skatten för 2016 var 2,2 miljarder lägre. Skillnaden mellan åren är 3,1 miljarder kronor, dvs. en positiv effekt för statens skatteinkomster och budgetsaldot.

9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto

Juridiska personers inkomstskatt uppgick till 17,4 miljarder kronor i maj, vilket är 1,5 miljarder kronor högre jämfört med samma period föregående år. Orsaken är främst att debiterad preliminär skatt för 2019 ökat med 1,0 miljard kronor.

Inkomstskatten de första fem månaderna för juridiska personer uppgick till 82,1 miljarder kronor, vilket är 3,4 miljarder kronor högre än 2018. Debiterad preliminär skatt för 2019 har ökat med 4,8 miljarder kronor.

9200 Socialavgifter och löneskatter

Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter blev i maj 0,9 miljarder kronor (2,7 procent) högre jämfört med samma period föregående år. Inkomsterna för de fem första månaderna blev 5,5 miljarder kronor (3,2 procent) högre än 2018 och beror på att lönesumman ökat under 2019. Inkomsterna från den allmänna löneavgiften har ökat med 8,9 miljarder kronor medan inkomsterna från sjukförsäkringsavgiften och efterlevandepensionsavgiften har minskat med 3,6 miljarder kronor respektive 0,6 miljarder kronor. Förutom att lönesumman ökat så beror skillnaderna även på att den procentuella fördelningen av de olika avgifterna ändrats för 2019. Efterlevandepensionsavgiften har minskat från 0,7 till 0,6 procent, sjukförsäkringsavgiften har minskat från 4,35 till 3,55 procent medan den allmänna löneavgiften har höjts från 10,72 procent till 11,62 procent av bruttolönen.

Arbetsgivaravgifterna (sju olika avgifter) är sammanlagt 31,42 procent av den bruttolön och förmåner som arbetsgivaren betalar och ska finansiera socialförsäkringen. Undantaget är den allmänna löneavgiften, som inte är en socialavgift utan en skatt. Den betalas till exempel inte av den som saknar fast driftställe i Sverige. Löneavgiften uppgår under 2019 till 10,42 procent av bruttolönen (en tredjedel av arbetsgivaravgiften) och är därmed den största avgiften. Inkomstutveckling av arbetsgivaravgiften styrs av lönesummans utveckling (timlön gånger arbetade timmar).

9300 Skatt på egendom

Inkomsterna från Skatt på egendom för de första fem månaderna uppgår till 5,2 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor lägre jämfört med samma period föregående år. Inkomsterna avser i sin helhet inkomster från stämpelskatt dvs. den avgift den skattskyldige betalar vid förvärv av fast egendom (Lagfart) eller tomträtt.

9400 Skatt på varor och tjänster

Svenska spel levererade in 2,3 miljarder kronor till staten i maj

Skatt på varor och tjänster uppgick till 65,9 miljarder kronor i maj, vilket är en ökning med 2,3 miljarder kronor jämfört med maj 2018. Utfallet varierar ofta mellan månaderna. För årets första fem månader uppgår utfallet till 243,7 miljarder kronor. Det är en ökning med 12,1 miljarder kronor (5,2 procent) jämfört med samma period föregående år.

Inkomsterna från Mervärdesskatt, netto, uppgick till 51,0 miljarder kronor i maj. Det är 1,7 miljarder kronor högre än i maj 2018. För perioden januari-maj blev dessa inkomster 181,0 miljarder kronor, vilket är 6,5 miljarder kronor (3,7 procent) högre än motsvarande period föregående år.

Inkomsterna från Energiskatt uppgick till 6,8 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor (2,3 procent) högre än i mars 2018. För perioden januari-maj uppgår inkomsterna från Energiskatt till 32,7 miljarder kronor, vilket är 3,0 miljarder kronor (10,1 procent) högre än motsvarande period föregående år.

Från och med den 1 januari 2019 gäller en ny spellag (2018:1138) och en ny lag om skatt på spel (2018:1139). Alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska göra det med behöriga tillstånd och licenser. Licenshavare ska betala spelskatt till staten för sådana licenspliktiga spel som tillhandahålls enligt spellagen (2018:1138). De nya inkomsterna från skatt på spel uppgick till 0,3 miljarder kronor i maj och 1,3 miljarder kronor hittills i år.

I maj har Svenska spel levererat in överskott till staten på 2,3 miljarder kronor. Hittills i år har Svenska spel levererat in 3,3 miljarder i överskott till staten. Motsvarande period föregående år levererade bolaget in 3,5 miljarder kronor till staten.

Inkomsterna från skatt på flygresor uppgår till 0,7 miljarder kronor för perioden januari-maj. Flygskatten infördes från och med den 1 april 2018. Då flygföretag deklarerar och betalar skatten med en månads förskjutning redovisades inga inkomster av flygskatt för perioden januari-april 2018.

9600 Betalningsdifferenser, skattekonto

Betalningsdifferensen på skattekonto i maj uppgick till 4,5 miljarder kronor. I maj 2018 uppgick betalningsdifferenserna på skattekonto till 12,4 miljarder kronor. Skillnaden mellan perioderna blev alltså -7,9 miljarder kronor. En positiv betalningsdifferens uppstår om inbetalningarna på skattekonto är större än summan av utbetalningarna från skattekonto och vad som fördelats ut på de olika skatteslagen (debiterats skattekonto). En positiv betalningsdifferens innebär också en positiv effekt på saldot för statens budget medan en negativ differens innebär en negativ effekt.

Inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter, miljoner kronor
Utfall
maj 2019
Förändring
jämfört med
maj 2018
Utfall
jan-maj 2019
Förändring
jämfört med
jan-maj 2018
9000 Löpande redovisade skatter 106 080 2 740 462 522 - 8 060
9100 Skatt på inkomst 4 612 8 310 - 11 225 - 3 661
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto - 12 812 7 036 - 94 340 - 6 887
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto 17 400 1 522 82 082 3 398
9141 Kupongskatt - 7 - 115 611 306
Övriga inkomsttitlar 31 - 132 422 - 479
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 30 - 2 261 - 1
9131 Ofördelbara inkomstskatter 1 - 4 10 - 7
9144 Lotteriskatt 0 - 127 152 - 471
9200 Socialavgifter och löneskatter 35 194 909 175 640 5 455
9212 Efterlevandepensionsavgift 927 - 114 4 953 - 579
9221 Sjukförsäkringsavgift 5 482 - 983 28 386 - 3 558
9222 Föräldraförsäkringsavgift 4 013 149 20 291 731
9251 Ålderspensionsavgift, netto 1 556 - 125 7 144 - 607
9253 Arbetsskadeavgift 309 11 1 572 4
9254 Arbetsmarknadsavgift 3 967 148 19 424 766
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 17 910 1 986 90 373 8 948
9291 Särskild löneskatt 1 031 - 162 3 498 - 250
9299 Avräkning socialavgifter 0 0 0 0
9300 Skatt på egendom 1 033 - 52 5 206 - 244
9341 Stämpelskatt 1 033 - 52 5 206 - 244
Övriga inkomsttitlar 0 0
9312 Fastighetsskatt 0 0
9400 Skatt på varor och tjänster 65 853 2 306 243 652 12 083
9411 Mervärdesskatt, netto 51 048 1 700 181 020 6 490
9424 Tobaksskatt 1 146 246 4 828 361
9425 Alkoholskatt 1 350 179 5 976 206
9428 Energiskatt 6 780 154 32 709 3 001
9439 Skatt på flygresor 126 41 701 616
9442 Systembolagets inlevererade överskott 180 - 103 180 - 103
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel 2 328 - 213 3 328 - 213
9461 Fordonsskatt 1 301 4 6 750 234
Övriga inkomsttitlar 1 594 297 8 161 1 490
9431 Särskild skatt på elektrisk kraft från kärnkraftverk 0 - 38
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 11 - 36 11 - 36
9435 Särskild skatt mot försurning 6 2 26 5
9436 Skatt på avfall 24 71 67 110
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 15 6 84 - 4
9438 Kemikalieskatt 97 - 2 518 - 51
9452 Skatt på annonser och reklam 6 5 68 5
9453 Avgifter för telekommunikation 0 0 0 0
9454 Skatt på spel 327 326 1 259 1 253
9455 Lotteriavgifter 6 4 43 29
9458 Lokalradioavgifter 0 - 64
9459 Avgifter till Myndigheten för radio och TV 0 - 9
9462 Vägavgifter 97 5 498 39
9463 Trängselskatt 256 21 1 280 19
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 234 - 4 1 163 - 22
9471 Tullmedel 499 - 11 2 672 255
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 0 0 0
9473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter 0 0 0 0
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 110 13 555 126
9481 Övriga skatter på varor och tjänster - 93 - 101 - 85 - 127
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 5 191 - 823 - 29 705 - 2 180
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och landsting - 5 566 - 857 - 31 582 - 2 351
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 375 34 1 877 171
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto 4 489 - 7 883 78 708 - 19 303
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 0 0
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt 0 0
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt 0 0
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter 0 0
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt 0 0
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. 0 0
9631 Betalningsdifferenser, övriga 0 0
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket 2 924 - 8 429 69 792 - 22 247
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 485 27 2 372 77
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 1 080 519 6 545 2 867
9699 Omföring till 9611-9631 0 0
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter 89 - 27 246 - 209
9811 Skattetillägg 48 - 31 116 - 217
9821 Förseningsavgifter 41 4 130 8
9831 Insättningsgarantiavgifter 0 0 0 0
9832 Avgifter till Kärnavfallsfonden 0 0
9833 Resolutionsavgift 0 0 0 0

Kontakt