Maj 2019 Inkomsttyp 6000: Bidrag m.m. från EU

Under inkomsttypen Bidrag m.m. från EU redovisas bidrag från olika EU-fonder inom EU:s budget. De största enskilda bidragen erhålls från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Europeiska jordbruksfonden. Bidragen är främst kopplade till utgifter på anslag under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, utgiftsområde 19 Regional tillväxt, utgiftsområde 22 Kommunikationer samt utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.

Utfall för inkomsttypen Bidrag m.m. från EU

Miljoner kr

Bidragen från EU blev 709 miljoner kronor i maj, vilket är 215 miljoner kronor högre än samma period föregående år. EU har under maj betalat ut bidrag från den europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, något som inte gjordes under maj 2018.

Utfallet för de fem första månaderna är 1 195 miljoner kronor högre än ifjol. Gårdsstödet har ökat med 528 miljoner kronor, vilket beror på att delar av gårdsstödet för 2018 betalades ut senare jämfört med utbetalningen av gårdsstödet för 2019. Bidragen från den europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för perioden 2014-2020 har ökat med 511 miljoner kronor. Bidragen från EU ökar generellt mot slutet av programperioden eftersom allt fler projekt påbörjas och upparbetar allt mer kostnader när programperioden fortskrider.

Inkomsttyp 6000 Bidrag m.m. från EU, miljoner kronor
Utfall
maj 2019
Förändring
jämfört med
maj 2018
Utfall
jan-maj 2019
Förändring
jämfört med
jan-maj 2018
SB 2019
6000 Bidrag m.m. från EU 709 215 10 120 1 195 12 522
6100 Bidrag från EU:s jordbruksfonder 403 315 8 936 1 004 8 920
6111 Gårdsstöd 25 - 54 6 982 528 6 600
6113 Övriga interventioner 12 11 90 39 138
6114 Exportbidrag 0
6115 Djurbidrag 0
6116 Offentlig lagring 0
6119 Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket 13 5 126 - 74 4
6123 Europeiska utvecklings- och garantifonden - garantisektionen 2000 - 2006 0 0 0 0
6124 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2007 - 2013 0 0 - 5
6125 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2014 - 2020 353 353 1 738 511 2 182
6200 Bidrag från EU till fiskenäringen 63 63 63 53 251
6213 Bidrag från Europeiska fiskefonden 2007-2013 0
6214 Bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden 2014 - 2020 63 63 63 53 251
6300 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 216 101 217 - 235 1 455
6313 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2007 - 2013 0
6314 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014 - 2020 216 101 217 - 235 1 455
6400 Bidrag från Europeiska socialfonden 7 - 284 695 404 1 538
6413 Bidrag från Europeiska socialfonden 2007 - 2013 - 291 - 291 0
6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014 - 2020 7 7 695 695 1 538
6500 Bidrag till transeuropeiska nätverk 20 20 43 - 24 95
6511 Bidrag till transeuropeiska nätverk 20 20 43 - 24 95
6900 Övriga bidrag från EU 0 0 166 - 7 263
6911 Övriga bidrag från EU 0 0 166 - 7 263
6912 Bidrag till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn 0
SB = statens budget

Kontakt