April 2019 Inkomsttyp 9000: Löpande redovisade skatter

Under denna inkomsttyp redovisas skatter m.m. löpande av respektive myndighet. I samband med räkenskapsårets avslutning nollställs hela inkomsttypen 9000 av ESV genom omföring till inkomsttyp 1000 och i vissa fall 7000 och 8000.

Utfall för inkomsttypen Löpande redovisade skatter

Miljoner kr

9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick i april till -15,5 miljarder kronor. I april 2018 var utfallet -13,0 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är -2,5 miljarder kronor och beror i huvudsak på högre förskottsutbetalningarna av kommunal skatt till kommuner och landsting. Att skatten för fysiska personer är negativ beror på att den till största delen hör till andra sektorer än den statliga. För att kunna redovisa statens skatteinkomster och budgetsaldo räknas bland annat samtliga utbetalningar till kommuner, landsting samt kyrkoavgiften av från den totala skatteinkomsten. Sedan 2019 redovisas även utbetalningarna av skattemedel till SR, SVT och UR under fysiska personers inkomstskatt. Den månatliga utbetalningen uppgår till 0,7 miljarder kronor.

Utfallet för de fyra första månaderna uppgick till -81,5 miljarder kronor. Utfallet för de fyra första månaderna 2018 var -67,6. Skillnaden är -13,9 miljarder kronor och beror främst på att förskottsutbetalningarna av kommunal inkomstskatt till kommuner och landsting är 10,7 miljarder kronor högre och att debiterade återbäringar ökat med 5,6 miljarder kronor mer än debiterad kvarskatt. Detta motverkas av slutregleringarna av förskotten till kommuner och landsting för taxeringsåret 2017. Den slutliga skatten blev 5,3 miljarder lägre, vilket reducerat förskottsutbetalningarna till kommuner och landsting. Den slutliga skatten för 2016 var 2,2 miljarder högre. Skillnaden mellan åren är 3,1 miljarder kronor, dvs. en positiv effekt för statens skatteinkomster och budgetsaldot.

9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto

Juridiska personers inkomstskatt uppgick till 17,3 miljarder kronor i april, vilket är 1,5 miljarder kronor högre jämfört med samma period föregående år. Orsaken är främst att debiterad preliminär skatt för 2019 ökat med 1,1 miljard kronor.

Inkomstskatten de första fyra månaderna för juridiska personer uppgick till 64,7 miljarder kronor, vilket är 1,9 miljarder kronor högre än 2018.

9200 Socialavgifter och löneskatter

Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter blev i april 0,5 miljarder kronor (1,4 procent) högre jämfört med samma period föregående år. Inkomsterna för de fyra första månaderna blev 4,5 miljarder kronor (3,3 procent) högre än 2018 och beror på att lönesumman ökat under 2019. Inkomsterna från den allmänna löneavgiften har ökat med 7,0 miljarder kronor medan inkomsterna från sjukförsäkringsavgiften och efterlevandepensionsavgiften har minskat med 2,6 miljarder kronor respektive 0,5 miljarder kronor.  Förutom att lönesumman ökat så beror skillnaderna även på att den procentuella fördelningen av de olika avgifterna ändrats för 2019. Efterlevandepensionsavgiften har minskat från 0,7 till 0,6 procent, sjukförsäkringsavgiften har minskat från 4,35 till 3,55 procent medan den allmänna löneavgiften har höjts från 10,72 procent till 11,62 procent av bruttolönen.

Arbetsgivaravgifterna (sju olika avgifter) är sammanlagt 31,42 procent av den bruttolön och förmåner som arbetsgivaren betalar och ska finansiera socialförsäkringen. Undantaget är den allmänna löneavgiften, som inte är en socialavgift utan en skatt. Den betalas till exempel inte av den som saknar fast driftställe i Sverige. Löneavgiften uppgår under 2019 till 10,42 procent av bruttolönen (en tredjedel av arbetsgivaravgiften) och är därmed den största avgiften. Inkomstutveckling av arbetsgivaravgiften styrs av lönesummans utveckling (timlön gånger arbetade timmar).

9300 Skatt på egendom

Inkomsterna från Skatt på egendom blev för de första fyra månaderna 0,2 miljarder kronor lägre jämfört med samma period föregående år. Inkomsterna avser i sin helhet inkomster från stämpelskatt dvs. den avgift den skattskyldige betalar vid förvärv av fast egendom (Lagfart) eller tomträtt.

9400 Skatt på varor och tjänster

Skatt på varor och tjänster uppgick till 39,9 miljarder kronor i april, vilket är en ökning med 4,5 miljarder kronor jämfört med april 2018. Utfallet varierar ofta mellan månaderna. För årets första fyra månader uppgår utfallet till 177,8 miljarder kronor. Det är en ökning med 9,8 miljarder kronor (5,8 procent) jämfört med samma period föregående år.

Inkomsterna från Mervärdesskatt, netto, uppgick till 26,8 miljarder kronor i april. Det är 3,8 miljarder kronor högre jämfört med april 2018. För perioden januari-april blev dessa inkomster 130,0 miljarder kronor, vilket är 4,8 miljarder kronor (3,8 procent) högre än motsvarande period föregående år.

Inkomsterna i april från Energiskatt uppgick till 7,3 miljarder kronor, vilket är 0,3 miljarder kronor (3,9 procent) högre jämfört med mars 2018. För perioden januari-april uppgår inkomsterna till 25,9 miljarder kronor, vilket är 2,8 miljarder kronor (12,3 procent) högre än motsvarande period föregående år. Energiskatt på elektrisk kraft står för 2,1 miljarder kronor av ökningen. Jämförelsen med föregående år påverkas av att inkomsterna av energiskatt var ovanligt låga i mars 2018 då ändrade redovisningsregler medförde en förskjutning av inkomsterna en månad framåt i tiden.

Inkomsterna från skatt på spel uppgick till 0,3 miljarder kronor i april, vilket är en ökning med 0,3 miljarder kronor jämfört med april 2018. För perioden januari-april  uppgår utfallet till 0,9 miljarder kronor. Det är 0,9 miljarder kronor högre jämfört med motsvarande period föregående år. Från och med den 1 januari 2019 gäller en ny spellag (2018:1138) och en ny lag om skatt på spel (2018:1139). Alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska göra det med behöriga tillstånd och licenser. Licenshavare ska betala spelskatt till staten för sådana licenspliktiga spel som tillhandahålls enligt spellagen (2018:1138).

Inkomsterna från skatt på flygresor uppgår till 0,6 miljarder kronor för perioden januari-april. Flygskatten infördes från och med den 1 april 2018. Då flygföretag deklarerar och betalar skatten med en månads förskjutning redovisades inga inkomster av flygskatt för perioden januari-april 2018.

9600 Betalningsdifferenser, skattekonto

Betalningsdifferensen på skattekonto i april uppgick till -3,4 miljarder kronor. I april 2018 uppgick betalningsdifferenserna på skattekonto till 12,5 miljarder kronor. Skillnaden mellan perioderna blev alltså -15,9 miljarder kronor. Orsaken är främst att utbetalningarna av överskjutande skatt (återbäringar) blev högre i april 2019 jämfört med samma period föregående år. En positiv betalningsdifferens uppstår om inbetalningarna på skattekonto är större än summan av utbetalningarna från skattekonto och vad som fördelats ut på de olika skatteslagen (debiterats skattekonto). En positiv betalningsdifferens innebär också en positiv effekt på saldot för statens budget medan en negativ differens innebär en negativ effekt.

Inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter, miljoner kronor
Utfall
april 2019
Förändring
jämfört med
april 2018
Utfall
jan-april 2019
Förändring
jämfört med
jan-april 2018
9000 Löpande redovisade skatter 67 347 - 9 875 356 442 - 10 800
9100 Skatt på inkomst 1 582 - 1 278 - 15 837 - 11 972
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto - 15 540 - 2 510 - 81 528 - 13 923
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto 17 265 1 476 64 682 1 876
9141 Kupongskatt - 218 - 143 619 421
Övriga inkomsttitlar 74 - 101 390 - 346
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 67 16 230 1
9131 Ofördelbara inkomstskatter 6 6 9 - 4
9144 Lotteriskatt 1 - 123 152 - 343
9200 Socialavgifter och löneskatter 32 423 452 140 446 4 545
9212 Efterlevandepensionsavgift 909 - 107 4 026 - 465
9221 Sjukförsäkringsavgift 5 377 - 933 22 904 - 2 575
9222 Föräldraförsäkringsavgift 3 936 164 16 278 582
9251 Ålderspensionsavgift, netto 142 - 863 5 588 - 482
9253 Arbetsskadeavgift 303 12 1 263 - 7
9254 Arbetsmarknadsavgift 3 885 159 15 457 618
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 17 567 2 029 72 463 6 961
9291 Särskild löneskatt 305 - 10 2 467 - 88
9299 Avräkning socialavgifter 0 0 0 0
9300 Skatt på egendom 895 - 148 4 173 - 192
9341 Stämpelskatt 895 - 148 4 173 - 192
Övriga inkomsttitlar 0 0
9312 Fastighetsskatt 0 0
9400 Skatt på varor och tjänster 39 867 4 532 177 799 9 777
9411 Mervärdesskatt, netto 26 760 3 798 129 972 4 790
9424 Tobaksskatt 1 005 44 3 682 116
9425 Alkoholskatt 1 070 - 124 4 627 26
9428 Energiskatt 7 304 271 25 928 2 848
9439 Skatt på flygresor 131 131 575 575
9442 Systembolagets inlevererade överskott 0 0
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel 0 0 1 000 0
9461 Fordonsskatt 1 747 63 5 449 230
Övriga inkomsttitlar 1 850 347 6 567 1 192
9431 Särskild skatt på elektrisk kraft från kärnkraftverk 0 - 38
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 0 0 0 0
9435 Särskild skatt mot försurning 5 1 21 4
9436 Skatt på avfall 12 17 43 40
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 57 - 1 70 - 10
9438 Kemikalieskatt 96 - 2 421 - 49
9452 Skatt på annonser och reklam 20 7 63 0
9453 Avgifter för telekommunikation 0 0 0 0
9454 Skatt på spel 324 322 932 928
9455 Lotteriavgifter 11 9 37 25
9458 Lokalradioavgifter - 36 - 64
9459 Avgifter till Myndigheten för radio och TV 0 - 9
9462 Vägavgifter 134 8 401 34
9463 Trängselskatt 283 - 17 1 024 - 3
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 231 - 6 929 - 18
9471 Tullmedel 534 25 2 173 266
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 0 0 0
9473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter 0 0 0 0
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 127 13 446 112
9481 Övriga skatter på varor och tjänster 17 8 8 - 26
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 4 150 2 470 - 24 514 - 1 357
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och landsting - 4 525 2 435 - 26 016 - 1 494
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 375 35 1 502 137
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto - 3 360 - 15 910 74 219 - 11 420
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 0 0
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt 0 0
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt 0 0
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter 0 0
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt 0 0
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. 0 0
9631 Betalningsdifferenser, övriga 0 0
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket - 5 148 - 15 682 66 868 - 13 818
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 374 - 181 1 887 50
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 1 414 - 47 5 464 2 348
9699 Omföring till 9611-9631 0 0
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter 92 6 157 - 182
9811 Skattetillägg 69 10 68 - 186
9821 Förseningsavgifter 22 - 4 89 3
9831 Insättningsgarantiavgifter 0 0 0 0
9832 Avgifter till Kärnavfallsfonden 0 0
9833 Resolutionsavgift 0 0 0 0

Kontakt