April 2019 Inkomsttyp 6000: Bidrag m.m. från EU

Under inkomsttypen Bidrag m.m. från EU redovisas bidrag från olika EU-fonder inom EU:s budget. De största enskilda bidragen erhålls från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Europeiska jordbruksfonden. Bidragen är främst kopplade till utgifter på anslag under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, utgiftsområde 19 Regional tillväxt, utgiftsområde 22 Kommunikationer samt utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.

Utfall för inkomsttypen Bidrag m.m. från EU

Miljoner kr

Bidragen från EU blev 104 miljoner konor i april, vilket är 455 miljoner kronor lägre än i april 2018. I april 2018 betalade EU ut bidrag från den europeiska regionala utvecklingsfonden, något som inte gjorts under april 2019.

Utfallet för de fyra första månaderna är 980 miljoner kronor högre än ifjol. Gårdsstödet har ökat med 582 miljoner kronor, vilket beror på att delar av gårdsstödet för 2018 betalades ut senare jämfört med utbetalningen av gårdsstödet för 2019. Bidragen från den Europeiska socialfonden för perioden 2014-2020 har ökat med 689 miljoner kronor. Utbetalningarna ökar generellt mot slutet av programperioden eftersom allt fler projekt påbörjas och upparbetar allt mer kostnader när programperioden fortskrider.

Inkomsttyp 6000 Bidrag m.m. från EU, miljoner kronor
Utfall
april 2019
Förändring
jämfört med
april 2018
Utfall
jan-april 2019
Förändring
jämfört med
jan-april 2018
SB 2019
6000 Bidrag m.m. från EU 104 - 455 9 411 980 12 522
6100 Bidrag från EU:s jordbruksfonder 90 - 128 8 533 689 8 920
6111 Gårdsstöd 48 - 156 6 957 582 6 600
6113 Övriga interventioner 39 37 78 28 138
6114 Exportbidrag 0
6115 Djurbidrag 0
6116 Offentlig lagring 0
6119 Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket 4 - 10 112 - 79 4
6123 Europeiska utvecklings- och garantifonden - garantisektionen 2000 - 2006 0 0 0 0
6124 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2007 - 2013 0 0 - 5
6125 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2014 - 2020 0 0 1 385 158 2 182
6200 Bidrag från EU till fiskenäringen 0 - 10 251
6213 Bidrag från Europeiska fiskefonden 2007-2013 0
6214 Bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden 2014 - 2020 0 - 10 251
6300 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2 - 336 2 - 336 1 455
6313 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2007 - 2013 0
6314 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014 - 2020 2 - 336 2 - 336 1 455
6400 Bidrag från Europeiska socialfonden 0 0 689 688 1 538
6413 Bidrag från Europeiska socialfonden 2007 - 2013 0 0 0
6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014 - 2020 0 0 689 688 1 538
6500 Bidrag till transeuropeiska nätverk 12 9 23 - 44 95
6511 Bidrag till transeuropeiska nätverk 12 9 23 - 44 95
6900 Övriga bidrag från EU 0 0 166 - 7 263
6911 Övriga bidrag från EU 0 0 166 - 7 263
6912 Bidrag till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn 0
SB = statens budget

Kontakt