April 2019 Inkomsttyp 2000: Inkomster av statens verksamhet

Under inkomsttypen inkomster av statens verksamhet redovisas bland annat rörelseöverskott, ränteinkomster, offentligrättsliga avgifter samt försäljningsinkomster.

Utfall för inkomsttypen Inkomster av statens verksamhet

Miljoner kr

Högre utdelningar av statens aktier

Inkomster av statens verksamhet blev 6 918 miljoner kronor i april vilket är 3 367 miljoner kronor (94,8 procent) högre än samma månad 2018. Det beror främst på att inkomster av statens aktier blev 3 431 miljoner kronor högre. I april har det skett utdelningar från bland annat Vattenfall AB (2 000 miljoner kronor), Jernhusen AB (700 miljoner kronor) och Specialfastigheter Sverige AB (555 miljoner kronor).

Inkomster av statens verksamhet uppgår hittills i år till 11 443 miljoner kronor. Det är 4 093 miljoner kronor (55,7 procent) högre än samma period föregående år.

Inkomsttyp 2000 Inkomster av statens verksamhet, miljoner kronor
Utfall
april 2019
Förändring
jämfört med
april 2018
Utfall
jan-april 2019
Förändring
jämfört med
jan-april 2018
SB 2019
2000 Inkomster av statens verksamhet 6 918 3 367 11 443 4 093 32 536
2100 Rörelseöverskott 16 3 192 38 2 196
2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 14
2116 Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvari 0 0 201
2118 Sjöfartsverkets inlevererade överskott 0
2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet 16 3 39 10 32
2126 Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit 0 0 18 - 107 0
2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter 0 0 135 135 150
2131 Riksbankens inlevererade överskott 0 0 1 800
2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 64 - 5 235
2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 64 - 5 235
2300 Ränteinkomster 133 10 720 - 143 2 592
2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen 0 0 0
2316 Ränteinkomster på vattenkraftslån 0
2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet 0 0 0
2323 Räntor på övriga näringslån 0
2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån 0 0 0 0 0
2341 Ränteinkomster på statens lån för universitetsstudier och garantilån för studera 0
2342 Ränteinkomster på allmänna studielån 4 - 1 10 - 1 38
2343 Ränteinkomster på studielån upptagna efter 1988 0
2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering 0 0 0 0 0
2392 Räntor på intressemedel 0
2394 Övriga ränteinkomster 4 2 17 2 54
2397 Räntor på skattekonton m.m., netto 124 9 693 - 144 2 500
2400 Inkomster av statens aktier 5 740 3 431 5 742 3 433 15 000
2411 Inkomster av statens aktier 5 740 3 431 5 742 3 433 15 000
2500 Offentligrättsliga avgifter 819 121 3 317 172 10 259
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 87 7 335 3 984
2522 Fastställande av åldersgränser för framställning i film 0
2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor 295 4 883 13 3 503
2526 Utjämningsavgift från arbetslöshetskassor 0
2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning - 32 - 32 - 32 - 2 36
2528 Avgifter vid bergsstaten 4 2 6 - 7 26
2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet 15 - 11 100 - 14 414
2531 Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register 0 0 1 0 2
2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna 139 - 3 581 23 1 467
2534 Avgifter vid Transportstyrelsen 126 24 482 67 1 411
2535 Avgifter för statliga garantier 0
2537 Miljöskyddsavgift 44 29 93 66 178
2539 Täktavgift 0
2541 Avgifter vid Tullverket 0
2542 Patientavgifter vid tandläkarutbildningen 3
2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet 0 0 158 8 624
2551 Avgifter från kärnkraftverken 63 63 123 - 2 237
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 16 11 56 29 489
2553 Registreringsavgift till Fastighetsmäklarinspektionen 0 0 23 0 24
2557 Avgifter vid statens internbank i Riksgäldskontoret 1
2558 Avgifter för årlig revision 8 28 67 1 165
2559 Avgifter för etikprövning av forskning 2 0 7 - 7 29
2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter 1 - 1 6 - 3 24
2562 CSN-avgifter 50 0 428 - 4 641
2600 Försäljningsinkomster 0 0 19 2 70
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter 0 0 19 2 70
2625 Utförsäljning av beredskapslager 0
2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter 0
2700 Böter m.m. 132 25 475 104 1 162
2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter 8 1 34 2 97
2712 Bötesmedel 109 27 373 106 864
2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. 0 0 0
2714 Sanktionsavgifter m.m. 8 - 6 39 - 14 147
2717 Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll 7 3 29 9 54
2800 Övriga inkomster av statens verksamhet 77 - 222 913 493 1 021
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 77 - 222 913 493 1 021
SB = statens budget

Kontakt