Mars 2019 Inkomsttyp 9000: Löpande redovisade skatter

Under denna inkomsttyp redovisas skatter m.m. löpande av respektive myndighet. I samband med räkenskapsårets avslutning nollställs hela inkomsttypen 9000 av ESV genom omföring till inkomsttyp 1000 och i vissa fall 7000 och 8000.

Utfall för inkomsttypen Löpande redovisade skatter

Miljoner kr

9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick i mars till -28,9 miljarder kronor. I mars 2018 var utfallet -22,2 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är -6,7 miljarder kronor och beror i huvudsak på att debiterad slutlig skatt att återfå (återbäringar) har ökat med 81,7 miljarder kronor jämfört med samma period 2018. Detta motverkas av att även debiterad kvarskatt ökat med 75,5 miljarder kronor. Nettot blev 6,2 miljarder, vilket påverkar saldot negativt när pengarna betalas ut från skattekonto. Den stora ökningen av debiterade belopp beror på att allt fler skattskyldiga väljer e-deklaration. Att skatten för fysiska personer är negativ beror på att den till största delen hör till andra sektorer än den statliga. För att kunna redovisa statens skatteinkomster och budgetsaldo räknas bland annat samtliga utbetalningar till kommuner, landsting samt kyrkoavgiften av från den totala skatteinkomsten.

Utfallet för det första kvartalet uppgick till -66,0 miljarder kronor. Utfallet det första kvartalet 2018 var -54,6. Skillnaden är -11,4 miljarder kronor och beror främst på att förskottsutbetalningarna av kommunal inkomstskatt till kommuner och landsting är 8,0 miljarder kronor högre och att debiterade återbäringar är 6,2 miljarder kronor högre än debiterad kvarskatt. Detta motverkas av slutregleringarna av förskotten till kommuner och landsting för taxeringsåret 2017. Den slutliga skatten blev 5,3 miljarder lägre, vilket reducerat förskottsutbetalningarna till kommuner och landsting. Den slutliga skatten för 2016 var 2,2 miljarder högre. Skillnaden mellan åren är 3,1 miljarder kronor, dvs. en positiv effekt för statens skatteinkomster och budgetsaldot.

9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto

Juridiska personers inkomstskatt uppgick till 14,0 miljarder kronor i mars, vilket är 1,4 miljarder kronor lägre jämfört med samma period föregående år. Orsaken är främst att anstånden med att betala in slutlig skatt ökat med 3,5 miljarder kronor.

Inkomstskatten det första kvartalet för juridiska personer uppgick till 47,4 miljarder kronor, vilket är 0,4 miljarder kronor högre än 2018.

9200 Socialavgifter och löneskatter

Inkomsterna från skatt på arbete ökar det första kvartalet

Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter blev i mars 2,5 miljarder kronor (7,5 procent) högre jämfört med samma period föregående år. Inkomsterna för det första kvartalet blev 4,1 miljarder kronor (3,9 procent) högre än 2018 och beror på att lönesumman ökat under 2019. Inkomsterna från den allmänna löneavgiften har ökat med 4,9 miljarder kronor medan inkomsterna från sjukförsäkringsavgiften och efterlevandepensionsavgiften har minskat med 1,6 miljarder kronor respektive 0,4 miljarder kronor.  Förutom att lönesumman ökat så beror skillnaderna även på att den procentuella fördelningen av de olika avgifterna ändrats för 2019. Efterlevandepensionsavgiften har minskat från 0,7 till 0,6 procent, sjukförsäkringsavgiften har minskat från 4,35 till 3,55 procent medan den allmänna löneavgiften har höjts från 10,72 procent till 11,62 procent av bruttolönen.

Arbetsgivaravgifterna (sju olika avgifter) är sammanlagt 31,42 procent av den bruttolön och förmåner som arbetsgivaren betalar och ska finansiera socialförsäkringen. Undantaget är den allmänna löneavgiften, som inte är en socialavgift utan en skatt. Den betalas till exempel inte av den som saknar fast driftställe i Sverige. Löneavgiften uppgår under 2019 till 10,42 procent av bruttolönen (en tredjedel av arbetsgivaravgiften) och är därmed den största avgiften. Inkomstutveckling av arbetsgivaravgiften styrs av lönesummans utveckling (timlön gånger arbetade timmar).

9300 Skatt på egendom

Inkomsterna från Skatt på egendom blev det första kvartalet marginellt lägre jämfört med samma period föregående år. Inkomsterna avser i sin helhet inkomster från stämpelskatt dvs. den avgift den skattskyldige betalar vid förvärv av fast egendom (Lagfart) eller tomträtt.

9400 Skatt på varor och tjänster

Skatt på varor och tjänster uppgick till 32,9 miljarder kronor i mars, vilket är en ökning med 0,8 miljarder kronor (2,4 procent) jämfört med mars 2018. Utfallet varierar ofta mellan månaderna. För det första kvartalet uppgår utfallet till 137,9 miljarder kronor. Det är en ökning med 5,2 miljarder kronor (4,0 procent) jämfört med samma period föregående år.

Inkomsterna från Mervärdesskatt, netto, uppgick till 22,4 miljarder kronor i mars. Det är 1,7 miljarder kronor lägre jämfört med mars 2018. För det första kvartalet blev dessa inkomster 103,2 miljarder kronor, vilket är 1,0 miljard kronor (1,0 procent) högre än motsvarande period föregående år.

Inkomsterna i mars från Energiskatt uppgick till 6,1 miljarder kronor, vilket är 1,9 miljarder kronor (43,9 procent) högre jämfört med mars 2018. De högre inkomsterna avser främst energiskatt på elektrisk kraft som ökade från 0,5 miljarder kronor i mars 2018 till 2,5 miljarder kronor i mars 2019. Inkomsterna av energiskatt var ovanligt låga i mars 2018 då ändrade redovisningsregler medförde en förskjutning av inkomsterna en månad framåt i tiden. Det är också den främsta orsaken till att inkomsterna från Energiskatt under årets första kvartal är 2,6 miljarder kronor (16,1 procent) högre än motsvarande period föregående år.

Inkomsterna från skatt på spel uppgick till 0,3 miljarder kronor i mars, vilket är en ökning med 0,3 miljarder kronor jämfört med mars 2018. För årets första kvartal uppgår utfallet till 0,6 miljarder kronor. Det är 0,6 miljarder kronor högre jämfört med motsvarande period föregående år. Från och med den 1 januari 2019 gäller en ny spellag (2018:1138) och en ny lag om skatt på spel (2018:1139). Alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska göra det med behöriga tillstånd och licenser. Licenshavare ska betala spelskatt till staten för sådana licenspliktiga spel som tillhandahålls enligt spellagen (2018:1138).

9600 Betalningsdifferenser, skattekonto

Betalningsdifferensen på skattekonto i mars uppgick till 28,9 miljarder kronor. I mars 2018 uppgick betalningsdifferenserna på skattekonto till 25,8 miljarder kronor. Den positiva betalningsdifferensen blev alltså 3,1 miljarder kronor högre. Betalningsdifferensen för det första kvartalet blev 77,6 miljarder kronor. Jämfört med föregående år så blev betalningsdifferensen 4,5 miljarder kronor högre.

En positiv betalningsdifferens uppstår om inbetalningarna på skattekonto är större än summan av utbetalningarna från skattekonto och vad som fördelats ut på de olika skatteslagen (debiterats skattekonto). En positiv betalningsdifferens innebär också en positiv effekt på saldot för statens budget medan en negativ differens innebär en negativ effekt.  

Inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter, miljoner kronor
Utfall
mars 2019
Förändring
jämfört med
mars 2018
Utfall
jan-mars 2019
Förändring
jämfört med
jan-mars 2018
9000 Löpande redovisade skatter 76 589 - 3 940 289 095 - 925
9100 Skatt på inkomst - 14 404 - 7 716 - 17 419 - 10 694
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto - 28 866 - 6 664 - 65 989 - 11 413
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto 13 998 - 1 433 47 416 400
9141 Kupongskatt 422 502 837 564
Övriga inkomsttitlar 42 - 120 317 - 245
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 39 - 8 164 - 15
9131 Ofördelbara inkomstskatter 2 - 4 2 - 10
9144 Lotteriskatt 1 - 109 151 - 221
9200 Socialavgifter och löneskatter 35 235 2 468 108 023 4 093
9212 Efterlevandepensionsavgift 911 - 91 3 118 - 358
9221 Sjukförsäkringsavgift 5 388 - 838 17 527 - 1 642
9222 Föräldraförsäkringsavgift 3 943 221 12 343 418
9251 Ålderspensionsavgift, netto 2 318 767 5 446 381
9253 Arbetsskadeavgift 303 17 960 - 19
9254 Arbetsmarknadsavgift 3 889 211 11 571 459
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 17 566 2 234 54 897 4 932
9291 Särskild löneskatt 916 - 52 2 162 - 78
9299 Avräkning socialavgifter 0 0 0 0
9300 Skatt på egendom 1 091 100 3 278 - 44
9341 Stämpelskatt 1 091 100 3 278 - 44
Övriga inkomsttitlar 0 0
9312 Fastighetsskatt 0 0
9400 Skatt på varor och tjänster 32 923 756 137 933 5 246
9411 Mervärdesskatt, netto 22 439 - 1 736 103 211 991
9424 Tobaksskatt 689 - 115 2 677 71
9425 Alkoholskatt 1 012 25 3 557 150
9428 Energiskatt 6 078 1 855 18 625 2 576
9439 Skatt på flygresor 135 135 444 444
9442 Systembolagets inlevererade överskott 0 0
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel 0 0 1 000 0
9461 Fordonsskatt 865 66 3 702 167
Övriga inkomsttitlar 1 704 525 4 717 845
9431 Särskild skatt på elektrisk kraft från kärnkraftverk 0 - 38
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 0 0 0 0
9435 Särskild skatt mot försurning 6 2 16 3
9436 Skatt på avfall - 1 21 31 22
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 5 - 3 13 - 9
9438 Kemikalieskatt 91 - 18 325 - 46
9452 Skatt på annonser och reklam 7 1 42 - 7
9453 Avgifter för telekommunikation 0 0 0 0
9454 Skatt på spel 320 319 609 605
9455 Lotteriavgifter 3 1 26 16
9458 Lokalradioavgifter 0 - 28
9459 Avgifter till Myndigheten för radio och TV - 9 - 9
9462 Vägavgifter 76 - 11 267 26
9463 Trängselskatt 196 9 741 14
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 228 0 698 - 12
9471 Tullmedel 656 192 1 639 242
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 0 0 0
9473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter 0 0 0 0
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 108 20 318 100
9481 Övriga skatter på varor och tjänster 9 1 - 9 - 34
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 7 237 - 2 727 - 20 364 - 3 827
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och landsting - 7 613 - 2 761 - 21 491 - 3 929
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 376 34 1 127 102
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto 28 892 3 083 77 579 4 490
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 0 0
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt 0 0
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt 0 0
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter 0 0
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt 0 0
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. 0 0
9631 Betalningsdifferenser, övriga 0 0
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket 26 229 1 388 72 016 1 865
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 560 120 1 513 231
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 2 103 1 575 4 050 2 395
9699 Omföring till 9611-9631 0 0
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter 89 96 65 - 188
9811 Skattetillägg 49 89 - 1 - 196
9821 Förseningsavgifter 40 7 66 8
9831 Insättningsgarantiavgifter 0 0 0 0
9832 Avgifter till Kärnavfallsfonden 0 0
9833 Resolutionsavgift 0 0

Kontakt