Mars 2019 Inkomsttyp 2000: Inkomster av statens verksamhet

Under inkomsttypen inkomster av statens verksamhet redovisas bland annat rörelseöverskott, ränteinkomster, offentligrättsliga avgifter samt försäljningsinkomster.

Utfall för inkomsttypen Inkomster av statens verksamhet

Miljoner kr

Inkomster av statens verksamhet blev 2 511 miljoner kronor i mars vilket är 914 miljoner kronor (57,3 procent) högre än samma månad 2018. Det beror främst på att övriga inkomster av statens verksamhet blev 728 miljoner kronor högre. Under mars har Skolverket inlevererat 558 miljoner kronor som avser statsbidrag som Skolverket har betalat ut och sedan krävt tillbaka. Statsbidrag kan krävas tillbaka bland annat på grund av att de inte har använts till de ändamål som var syftet.

I mars har det skett en utdelning från Eurofima på 2 miljoner kronor. Det är den första utdelningen från statens aktier under 2019.

Inkomster av statens verksamhet uppgår för det första kvartalet till 4 525 miljoner kronor. Det är 726 miljoner kronor (19,1 procent) högre än samma period föregående år.

Inkomsttyp 2000 Inkomster av statens verksamhet, miljoner kronor
Utfall
mars 2019
Förändring
jämfört med
mars 2018
Utfall
jan-mars 2019
Förändring
jämfört med
jan-mars 2018
SB 2019
2000 Inkomster av statens verksamhet 2 511 914 4 525 726 32 536
2100 Rörelseöverskott 153 11 176 34 2 196
2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 14
2116 Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvari 0 0 201
2118 Sjöfartsverkets inlevererade överskott 0
2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet 0 - 17 23 7 32
2126 Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit 18 - 107 18 - 107 0
2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter 135 135 135 135 150
2131 Riksbankens inlevererade överskott 0 0 1 800
2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 64 - 5 235
2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 64 - 5 235
2300 Ränteinkomster 420 38 587 - 152 2 592
2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen 0 0 0
2316 Ränteinkomster på vattenkraftslån 0
2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet 0 0 0
2323 Räntor på övriga näringslån 0
2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån 0 0 0 0 0
2341 Ränteinkomster på statens lån för universitetsstudier och garantilån för studera 0
2342 Ränteinkomster på allmänna studielån 2 0 6 0 38
2343 Ränteinkomster på studielån upptagna efter 1988 0
2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering 0 0 0
2392 Räntor på intressemedel 0
2394 Övriga ränteinkomster 4 2 12 1 54
2397 Räntor på skattekonton m.m., netto 413 37 569 - 153 2 500
2400 Inkomster av statens aktier 2 2 2 2 15 000
2411 Inkomster av statens aktier 2 2 2 2 15 000
2500 Offentligrättsliga avgifter 1 044 88 2 498 51 10 259
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 87 - 19 248 - 4 984
2522 Fastställande av åldersgränser för framställning i film 0
2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor 294 293 589 9 3 503
2526 Utjämningsavgift från arbetslöshetskassor 0
2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning 0 30 36
2528 Avgifter vid bergsstaten 1 - 6 2 - 8 26
2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet 26 - 2 85 - 4 414
2531 Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register 0 0 1 0 2
2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna 156 - 201 443 26 1 467
2534 Avgifter vid Transportstyrelsen 117 10 356 43 1 411
2535 Avgifter för statliga garantier 0
2537 Miljöskyddsavgift 40 39 49 37 178
2539 Täktavgift 0
2541 Avgifter vid Tullverket 0
2542 Patientavgifter vid tandläkarutbildningen 3
2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet 158 8 158 8 624
2551 Avgifter från kärnkraftverken 60 - 5 60 - 64 237
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 17 7 40 18 489
2553 Registreringsavgift till Fastighetsmäklarinspektionen 0 0 23 0 24
2557 Avgifter vid statens internbank i Riksgäldskontoret 1
2558 Avgifter för årlig revision 19 - 28 59 - 27 165
2559 Avgifter för etikprövning av forskning 2 - 4 5 - 7 29
2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter 1 0 4 - 2 24
2562 CSN-avgifter 64 - 2 377 - 5 641
2600 Försäljningsinkomster 19 2 19 2 70
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter 19 2 19 2 70
2625 Utförsäljning av beredskapslager 0
2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter 0
2700 Böter m.m. 140 46 343 79 1 162
2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter 9 1 26 2 97
2712 Bötesmedel 113 45 264 80 864
2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. 0 0 0
2714 Sanktionsavgifter m.m. 12 - 1 31 - 9 147
2717 Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll 5 1 22 7 54
2800 Övriga inkomster av statens verksamhet 734 728 836 715 1 021
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 734 728 836 715 1 021
SB = statens budget

Kontakt