Februari 2019 Inkomsttyp 9000: Löpande redovisade skatter

Under denna inkomsttyp redovisas skatter m.m. löpande av respektive myndighet. I samband med räkenskapsårets avslutning nollställs hela inkomsttypen 9000 av ESV genom omföring till inkomsttyp 1000 och i vissa fall 7000 och 8000.

Utfall för inkomsttypen Löpande redovisade skatter

Miljoner kr

9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick i februari till -27,9 miljarder kronor. I februari 2018 var utfallet -23,1 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är -4,8 miljarder kronor och beror främst på att förskottsutbetalningarna av kommunal inkomstskatt till kommuner och landsting är 2,7 miljarder kronor högre.  Att skatten för fysiska personer är negativ beror på att den till största delen hör till andra sektorer än den statliga. För att kunna redovisa statens skatteinkomster och budgetsaldo räknas bland annat samtliga utbetalningar till kommuner, landsting samt kyrkoavgiften av från den totala skatteinkomsten.

9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto

Juridiska personers inkomstskatt uppgick till 15,6 miljarder kronor i februari, vilket är 0,2 miljarder kronor högre jämfört med samma period föregående år.

9200 Socialavgifter och löneskatter

Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter blev i februari 0,4 miljarder kronor (1,2 procent) högre jämfört med samma period föregående år.

Arbetsgivaravgifterna (sju olika avgifter) är sammanlagt 31,42 procent av den bruttolön och förmåner som arbetsgivaren betalar och ska finansiera socialförsäkringen. Undantaget är den allmänna löneavgiften, som inte är en socialavgift utan en skatt. Den betalas till exempel inte av den som saknar fast driftställe i Sverige. Löneavgiften uppgår under 2019 till 10,42 procent av bruttolönen (en tredjedel av arbetsgivaravgiften) och är därmed den största avgiften. Inkomstutveckling av arbetsgivaravgiften styrs av lönesummans utveckling (timlön gånger arbetade timmar).

För 2019 har efterlevandepensionsavgiften minskat från 0,7 till 0,6 procent, sjukförsäkringsavgiften har minskat från 4,35 till 3,55 procent medan den allmänna löneavgiften höjts från 10,72 procent till 11,62 procent.

9300 Skatt på egendom

Inkomsterna från Skatt på egendom i februari blev marginellt högre jämfört med samma period föregående år. Inkomsterna avser i sin helhet inkomster från stämpelskatt dvs. den avgift den skattskyldige betalar vid förvärv av fast egendom (Lagfart) eller tomträtt.

9400 Skatt på varor och tjänster

Skatt på varor och tjänster uppgick till 64,5 miljarder kronor, vilket är en ökning med 1,0 miljard kronor (1,5 procent). Utfallet varierar ofta mellan månaderna. För de två första månaderna uppgår utfallet till 105,0 miljarder kronor. Det är en ökning med 4,5 miljarder kronor (4,5 procent).

Inkomsterna från Mervärdesskatt, netto, uppgick till 52,7 miljarder kronor. Det är 0,4 miljarder kronor högre än i februari föregående år. För de två första månaderna blev dessa inkomster 80,8 miljarder kronor, vilket är 2,7 miljarder kronor (3,5 procent) högre än motsvarande period föregående år.

9600 Betalningsdifferenser, skattekonto

Betalningsdifferensen på skattekonto i februari uppgick till 35,1 miljarder kronor. I februari 2018 uppgick betalningsdifferenserna på skattekonto till 30,0 miljarder kronor. Den positiva betalningsdifferensen blev alltså 5.1 miljarder kronor högre. En negativ betalningsdifferens uppstår om inbetalningarna på skattekonto är mindre än summan av utbetalningarna från skattekonto och vad som fördelats ut på de olika skatteslagen (debiterats skattekonto). En negativ betalningsdifferens innebär också en negativ effekt på saldot för statens budget och vice versa.

Inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter, miljoner kronor
Utfall
feb 2019
Förändring
jämfört med
feb 2018
Utfall
jan-feb 2019
Förändring
jämfört med
jan-feb 2018
9000 Löpande redovisade skatter 121 249 1 527 212 506 3 015
9100 Skatt på inkomst - 11 871 - 4 565 - 3 015 - 2 978
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto - 27 900 - 4 821 - 37 123 - 4 749
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto 15 589 220 33 418 1 834
9141 Kupongskatt 360 175 415 62
Övriga inkomsttitlar 80 - 139 275 - 125
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 76 - 25 125 - 7
9131 Ofördelbara inkomstskatter 4 0 0 - 6
9144 Lotteriskatt 0 - 114 150 - 112
9200 Socialavgifter och löneskatter 37 402 436 72 788 1 625
9212 Efterlevandepensionsavgift 1 116 - 310 2 207 - 267
9221 Sjukförsäkringsavgift 5 363 - 1 068 12 139 - 803
9222 Föräldraförsäkringsavgift 4 350 38 8 399 197
9251 Ålderspensionsavgift, netto 1 527 - 199 3 128 - 386
9253 Arbetsskadeavgift 345 - 49 657 - 36
9254 Arbetsmarknadsavgift 3 680 81 7 682 248
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 20 674 2 048 37 331 2 698
9291 Särskild löneskatt 243 - 44 1 246 - 25
9299 Avräkning socialavgifter 103 - 62 0 0
9300 Skatt på egendom 1 125 17 2 187 - 144
9341 Stämpelskatt 1 125 17 2 187 - 144
Övriga inkomsttitlar 0 0
9312 Fastighetsskatt 0 0
9400 Skatt på varor och tjänster 64 541 959 105 010 4 489
9411 Mervärdesskatt, netto 52 734 415 80 772 2 728
9424 Tobaksskatt 689 - 152 1 988 187
9425 Alkoholskatt 1 078 58 2 545 125
9428 Energiskatt 6 036 113 12 547 721
9439 Skatt på flygresor 147 147 308 308
9442 Systembolagets inlevererade överskott 0 0
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel 1 000 0 1 000 0
9461 Fordonsskatt 1 223 22 2 836 101
Övriga inkomsttitlar 1 634 356 3 014 320
9431 Särskild skatt på elektrisk kraft från kärnkraftverk 0 - 38
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 0 0 0 0
9435 Särskild skatt mot försurning 5 1 10 1
9436 Skatt på avfall 32 11 32 2
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 7 0 8 - 6
9438 Kemikalieskatt 115 - 7 234 - 29
9452 Skatt på annonser och reklam 31 - 4 36 - 8
9453 Avgifter för telekommunikation 0 0
9454 Skatt på spel 287 286 288 286
9455 Lotteriavgifter 6 0 23 15
9458 Lokalradioavgifter 0 - 28
9459 Avgifter till Myndigheten för radio och TV 0 0
9462 Vägavgifter 95 33 191 37
9463 Trängselskatt 212 - 9 545 5
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 231 - 11 470 - 12
9471 Tullmedel 504 32 983 49
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 0 0 0
9473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter 0 0 0 0
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 98 26 210 80
9481 Övriga skatter på varor och tjänster 11 - 2 - 18 - 35
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 5 001 - 320 - 13 127 - 1 099
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och landsting - 5 377 - 354 - 13 878 - 1 168
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 376 34 751 68
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto 35 067 5 052 48 687 1 407
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 0 0
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt 0 0
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt 0 0
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter 0 0
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt 0 0
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. 0 0
9631 Betalningsdifferenser, övriga 0 0
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket 33 548 4 496 45 786 477
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 529 70 953 110
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 989 486 1 947 820
9699 Omföring till 9611-9631 0 0
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter - 14 - 51 - 24 - 285
9811 Skattetillägg - 33 - 48 - 51 - 286
9821 Förseningsavgifter 20 - 3 26 1
9831 Insättningsgarantiavgifter 0 0 0 0
9832 Avgifter till Kärnavfallsfonden 0 0
9833 Resolutionsavgift 0 0

Kontakt