Sök-funktionen är tyvärr långsam nu. Måndag den 19 april kl. 16 stänger vi av sök tillfälligt för att åtgärda problemet.

Februari 2019 Inkomsttyp 6000: Bidrag m.m. från EU

Under inkomsttypen Bidrag m.m. från EU redovisas bidrag från olika EU-fonder inom EU:s budget. De största enskilda bidragen erhålls från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Europeiska jordbruksfonden. Bidragen är främst kopplade till utgifter på anslag under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, utgiftsområde 19 Regional tillväxt, utgiftsområde 22 Kommunikationer samt utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.

Utfall för inkomsttypen Bidrag m.m. från EU

Miljoner kr

Bidragen från EU blev i 8 412 miljoner konor i februari, vilket är 2 077 miljoner kronor högre än i februari 2018. Orsaken är främst att vissa inbetalningar av bidrag från EU:s jordbruksfonder gjorts en månad tidigare i år jämför med ifjol.

Inkomsttyp 6000 Bidrag m.m. från EU, miljoner kronor
Utfall
feb 2019
Förändring
jämfört med
feb 2018
Utfall
jan-feb 2019
Förändring
jämfört med
jan-feb 2018
SB 2019
6000 Bidrag m.m. från EU 8 412 2 077 9 121 2 698 12 522
6100 Bidrag från EU:s jordbruksfonder 8 270 2 097 8 280 2 082 8 920
6111 Gårdsstöd 6 811 770 6 817 770 6 600
6113 Övriga interventioner 6 - 17 10 - 32 138
6114 Exportbidrag 0
6115 Djurbidrag 0
6116 Offentlig lagring 0
6119 Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket 68 - 41 69 - 41 4
6123 Europeiska utvecklings- och garantifonden - garantisektionen 2000 - 2006 0 0 0 0
6124 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2007 - 2013 0 0 - 5
6125 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2014 - 2020 1 385 1 385 1 385 1 385 2 182
6200 Bidrag från EU till fiskenäringen - 10 - 10 251
6213 Bidrag från Europeiska fiskefonden 2007-2013 0
6214 Bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden 2014 - 2020 - 10 - 10 251
6300 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden - 1 - 1 1 455
6313 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2007 - 2013 0
6314 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014 - 2020 - 1 - 1 1 455
6400 Bidrag från Europeiska socialfonden 0 0 689 689 1 538
6413 Bidrag från Europeiska socialfonden 2007 - 2013 0 0 0
6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014 - 2020 0 0 689 689 1 538
6500 Bidrag till transeuropeiska nätverk 0 0 11 - 53 95
6511 Bidrag till transeuropeiska nätverk 0 0 11 - 53 95
6900 Övriga bidrag från EU 142 - 9 142 - 9 263
6911 Övriga bidrag från EU 142 - 9 142 - 9 263
6912 Bidrag till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn 0
SB = statens budget

Kontakt