December 2019 Inkomsttyp 9000: Löpande redovisade skatter

Under denna inkomsttyp redovisas skatter m.m. löpande av respektive myndighet. I samband med räkenskapsårets avslutning nollställs hela inkomsttypen 9000 av ESV genom omföring till inkomsttyp 1000 och i vissa fall 7000 och 8000.

Utfall för inkomsttypen Löpande redovisade skatter

Miljoner kr

9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick i december till -18,1 miljarder kronor. I december 2018 var utfallet -15,8 miljarder kronor. Skillnaden är -2,3 miljarder kronor och beror främst på att förskottsutbetalningarna av kommunal inkomstskatt till kommuner och landsting är 2,7 miljarder kronor högre än i december 2018. Att skatten för fysiska personer oftast är negativ beror alltså på att den till största delen hör till andra sektorer än den statliga. För att kunna redovisa statens skatteinkomster och budgetsaldo räknas bland annat samtliga utbetalningar till kommuner, landsting samt kyrkoavgiften av från den totala skatteinkomsten.

Utfallet för 2019 uppgick preliminärt till -131,2 miljarder kronor. Utfallet för 2018 var -92,7 miljarder kronor. Skillnaden är -38,5 miljarder kronor och beror främst på att förskottsutbetalningarna av kommunal inkomstskatt till kommuner och landsting är 32,1 miljarder kronor högre än 2018. Detta motverkas delvis av slutregleringarna av förskotten till kommuner och landsting för taxeringsåret 2017. Den slutliga skatten blev 5,3 miljarder kronor lägre, vilket reducerat förskottsutbetalningarna till kommuner och landsting under 2019. Den slutliga skatten för 2016 var 2,2 miljarder lägre. Skillnaden mellan åren är 3,1 miljarder kronor, dvs. en positiv effekt för statens skatteinkomster och budgetsaldot.

Skillnaden beror även på att debiterad slutlig skatt att återfå (återbäring) ökat med 25,0 miljarder kronor jämfört med samma period 2018.  Detta motverkas av att även debiterad slutlig skatt att betala (kvarskatt) ökat med 12,0 miljarder kronor. Nettot är -13,0 miljarder kronor, vilket påverkar budgetsaldot negativt den dag pengarna betalas ut från skattekonto.  Sedan januari 2019 redovisas även utbetalningarna av skattemedel till SR, SVT och UR under fysiska personers inkomstskatt. Den månatliga utbetalningen för detta uppgår till 0,7 miljarder kronor och uppgår hittills i år till 8,9 miljarder kronor.

Debiterad källskatt för 2019, att betala, har ökat 19,5 miljarder kronor.

9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto

Juridiska personers inkomstskatt uppgick till -36,6 miljarder kronor i december, vilket är skillnad på 3,5 miljarder kronor jämfört med december 2018 då utfallet uppgick till -33,1 miljarder kronor. Att utfallet för juridiska personers inkomstskatt är negativt beror på att särskild löneskatt under året löpande rapporteras under juridiska personers inkomstskatt, men omförs i december till socialavgifter och löneskatter.

Inkomstskatten för juridiska personer uppgår 2019 preliminärt till 146,8 miljarder kronor, vilket är 3,0 miljarder kronor lägre än 2018.

9200 Socialavgifter och löneskatter

Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter blev i december 3,8 miljarder kronor (5,3 procent) högre jämfört med samma period föregående år. Inkomsterna för 2019 blev preliminärt 15,8 miljarder kronor (3,5 procent) högre än 2018 och beror på att lönesumman ökat under 2019. Inkomsterna från den allmänna löneavgiften har ökat med 22,8 miljarder kronor medan inkomsterna från sjukförsäkringsavgiften och efterlevandepensionsavgiften har minskat med 10,6 miljarder kronor respektive 1,4 miljarder kronor.  Att vissa avgifter sjunker trots att lönesumman ökar beror på att den procentuella fördelningen av de olika avgifterna ändrats för 2019. Efterlevandepensionsavgiften har minskat från 0,7 till 0,6 procent, sjukförsäkringsavgiften har minskat från 4,35 till 3,55 procent medan den allmänna löneavgiften har höjts från 10,72 procent till 11,62 procent av bruttolönen.

Arbetsgivaravgifterna (sju olika avgifter) är sammanlagt 31,42 procent av den bruttolön och förmåner som arbetsgivaren betalar och ska finansiera socialförsäkringen. Undantaget är den allmänna löneavgiften, som inte är en socialavgift utan en skatt. Den betalas till exempel inte av den som saknar fast driftställe i Sverige. Löneavgiften uppgår under 2019 till 11,62 procent av bruttolönen (en tredjedel av arbetsgivaravgiften) och är därmed den största avgiften. Inkomstutveckling av arbetsgivaravgiften styrs av lönesummans utveckling (timlön gånger arbetade timmar).

9300 Skatt på egendom

Inkomsterna från skatt på egendom uppgick preliminärt till 27,0 miljarder kronor för 2019. Det är 0,6 miljarder kronor lägre än 2018. Under 2019 har inkomsterna från stämpelskatt ökat med 0,1 miljarder kronor (1,8 procent) medan fastighetsskatten minskat med 0,8 miljarder kronor (5,3 procent) jämfört med 2018. Den lägre fastighetsskatten förklaras främst av den s.k. energiöverenskommelsen från 2016 då riksdagen beslutade att fastighetsskatten för vattenkraftverk skulle sänkas från 2,8 procent av taxeringsvärdet till samma nivå som för de flesta andra energianläggningar dvs. 0,5 procent. Skatten sänks stegvis under fyra år med start 2017.

9400 Skatt på varor och tjänster

Skatt på varor och tjänster uppgick till 43,3 miljarder kronor i december, vilket är 6,2 miljarder kronor högre jämfört med december 2018.

Det preliminära helårsutfallet uppgår till 566,9 miljarder kronor. Det är en ökning med 22,1 miljarder kronor (4,0 procent) jämfört med föregående år. Ökningen avser främst inkomster från mervärdesskatt, energiskatt samt skatt på spel.

Preliminärt helårsutfall för Mervärdesskatt, netto, uppgår till 424,9 miljarder kronor, vilket är 13,2 miljarder kronor (3,2 procent) högre än motsvarande period föregående år.

Inkomsterna från Energiskatt uppgår preliminärt till 75,0 miljarder kronor för 2019 vilket är 5,0 miljarder kronor (7,2 procent) högre än föregående år. Omkring 2,0 miljarder av denna ökning beror på betalningsförskjutningar för skatt på elektrisk kraft. Redovisningsperioderna för denna skatt ändrades år 2018 vilket medförde senareläggning av betalningstidpunkterna och därmed tillfälligt lägre inkomster detta år. Vidare har inkomsterna från allmän energiskatt på oljeprodukter preliminärt ökat med 2,3 miljarder kronor jämfört med 2018.

Från och med den 1 januari 2019 gäller en ny spellag (2018:1138) och en ny lag om skatt på spel (2018:1139). Alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska göra det med behöriga tillstånd och licenser. Licenshavare ska betala spelskatt till staten för sådana licenspliktiga spel som tillhandahålls enligt spellagen (2018:1138). De nya inkomsterna från skatt på spel var 0,3 miljarder kronor i december och uppgår preliminärt till 3,4 miljarder kronor i år.

De preliminära inkomsterna från skatt på flygresor uppgår till 1,8 miljarder kronor för 2019. Det är 0,7 miljarder kronor (62,5 procent) högre jämfört med 2018. Skillnaden förklaras till stor del av att flygskatten infördes från och med den 1 april 2018. Då flygföretag deklarerar och betalar skatten med en månads förskjutning redovisades inga inkomster av flygskatt för perioden januari-april 2018.

Inlevererat överskott från AB Svenska spel uppgår preliminärt till 3,3 miljarder kronor för 2019, vilket är 1,4 miljarder kronor (29,1 procent) lägre jämfört med 2018. Jämförelsen mellan åren påverkas av att Svenska Spel under förra året levererade in ett förskott på 1,2 miljarder avseende 2018 års prognosticerade resultat. Det ingår inte några förskottsbetalningar avseende prognosticerat resultat i det preliminära årsutfallet för 2019.

9600 Betalningsdifferenser, skattekonto

Betalningsdifferensen på skattekonto i december uppgick till 25,3 miljarder kronor. I december 2018 uppgick betalningsdifferenserna på skattekonto till -8,0 miljarder kronor. Skillnaden mellan perioderna blev alltså -17,3 miljarder kronor. Skillnaden beror dels på att Skatteverket fördelat ut 6,0 miljarder kronor mer på de olika skatteslagen jämfört med samma period förra året, dels på att utbetalningarna från skattekonto har ökat med 8,7 miljarder kronor medan inbetalningarna på skattekonto har minskat med 3,0 miljarder kronor.

Betalningsdifferensen för 2019 blev -21,8 miljarder kronor. Jämfört med samma period föregående år har den negativa betalningsdifferensen ökat med 10,1 miljarder kronor. En negativ betalningsdifferens uppstår om inbetalningarna på skattekonto är lägre än summan av utbetalningarna från skattekonto och vad som fördelats ut på de olika skatteslagen (debiterats skattekonto). En negativ betalningsdifferens innebär också en negativ effekt på saldot för statens budget medan en positiv differens innebär en positiv effekt.

Inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter, miljoner kronor
Utfall
dec 2019
Förändring
jämfört med
dec 2018
Utfall
jan-dec 2019
Förändring
jämfört med
jan-dec 2018
9000 Löpande redovisade skatter 49 120 - 13 272 992 615 - 19 638
9100 Skatt på inkomst - 54 056 - 5 522 24 243 - 44 376
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto - 18 105 - 2 325 - 131 248 - 38 511
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto - 36 556 - 3 455 146 818 - 3 001
9141 Kupongskatt 546 362 7 007 - 1 644
Övriga inkomsttitlar 59 - 103 1 666 - 1 220
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 56 11 584 36
9131 Ofördelbara inkomstskatter 3 2 931 44
9144 Lotteriskatt 0 - 117 152 - 1 301
9200 Socialavgifter och löneskatter 75 563 3 809 463 715 15 789
9212 Efterlevandepensionsavgift 924 - 114 11 547 - 1 389
9221 Sjukförsäkringsavgift 5 467 - 984 67 391 - 10 561
9222 Föräldraförsäkringsavgift 4 002 146 48 847 1 789
9251 Ålderspensionsavgift, netto 1 787 - 6 19 340 - 182
9253 Arbetsskadeavgift 308 11 3 768 84
9254 Arbetsmarknadsavgift 3 943 140 47 599 1 794
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 17 826 1 949 217 553 22 831
9291 Särskild löneskatt 41 307 2 666 47 671 1 424
9299 Avräkning socialavgifter 0 0 0 0
9300 Skatt på egendom 15 631 - 733 27 013 - 614
9341 Stämpelskatt 894 99 12 276 217
Övriga inkomsttitlar 14 737 - 831 14 737 - 831
9312 Fastighetsskatt 14 737 - 831 14 737 - 831
9400 Skatt på varor och tjänster 43 331 6 165 566 866 22 052
9411 Mervärdesskatt, netto 32 398 3 168 424 893 13 161
9424 Tobaksskatt 896 - 115 12 097 62
9425 Alkoholskatt 1 170 - 84 14 969 115
9428 Energiskatt 5 618 950 75 027 5 007
9439 Skatt på flygresor 135 9 1 798 691
9442 Systembolagets inlevererade överskott 0 0 180 - 103
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel 0 0 3 328 - 1 363
9461 Fordonsskatt 1 286 532 13 909 754
Övriga inkomsttitlar 1 828 1 704 20 667 3 728
9431 Särskild skatt på elektrisk kraft från kärnkraftverk 0 - 34
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 0 - 1 48 - 2
9435 Särskild skatt mot försurning 6 0 65 10
9436 Skatt på avfall - 1 - 8 281 48
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 6 4 124 - 13
9438 Kemikalieskatt 182 13 1 439 41
9452 Skatt på annonser och reklam 17 - 1 149 0
9453 Avgifter för telekommunikation 99 84 99 0
9454 Skatt på spel 325 324 3 438 3 425
9455 Lotteriavgifter 5 9 85 11
9458 Lokalradioavgifter 1 306 - 64
9459 Avgifter till Myndigheten för radio och TV 0 - 9
9462 Vägavgifter 109 52 1 229 157
9463 Trängselskatt 264 72 2 684 - 39
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 229 - 4 2 834 - 53
9471 Tullmedel 502 - 120 6 838 357
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 0 0 0
9473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter 1 - 2 - 1 - 1
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 71 - 22 1 361 - 41
9481 Övriga skatter på varor och tjänster 11 - 2 - 6 - 65
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 6 287 115 - 69 045 - 2 157
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och landsting - 6 663 81 - 73 550 - 2 568
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 375 34 4 506 412
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto - 25 336 - 17 307 - 21 844 - 10 072
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 2 170 4 200 2 170 4 200
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt - 1 582 385 - 1 582 385
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt - 579 - 274 - 579 - 274
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter - 675 - 6 - 675 - 6
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt - 1 560 - 454 - 1 560 - 454
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. - 612 56 - 612 56
9631 Betalningsdifferenser, övriga - 19 006 - 13 978 - 19 006 - 13 978
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket - 26 454 - 17 198 - 39 775 - 14 500
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 329 15 4 958 138
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 789 - 123 12 973 4 291
9699 Omföring till 9611-9631 21 844 10 072 21 844 10 072
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter 274 201 1 665 - 260
9811 Skattetillägg 260 197 1 047 - 326
9821 Förseningsavgifter 14 4 618 66
9831 Insättningsgarantiavgifter 0 0 0 0
9832 Avgifter till Kärnavfallsfonden 0 0
9833 Resolutionsavgift 0 0 0 0
9834 Batteriavgifter 0 0 0 0
9835 Kväveoxidavgifter 0 0 0 0

Kontakt