December 2019 Inkomsttyp 6000: Bidrag m.m. från EU

Under inkomsttypen Bidrag m.m. från EU redovisas bidrag från olika EU-fonder inom EU:s budget. De största enskilda bidragen erhålls från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Europeiska jordbruksfonden. Bidragen är främst kopplade till utgifter på anslag under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, utgiftsområde 19 Regional tillväxt, utgiftsområde 22 Kommunikationer samt utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.

Utfall för inkomsttypen Bidrag m.m. från EU

Miljoner kr

Bidragen från EU blev 407 miljoner kronor i december, vilket är 653 miljoner kronor lägre än samma period föregående år. Bidragen från EU för 2019 är preliminärt 190 miljoner kronor (1,5 procent) högre jämfört med föregående år. Gårdsstödet och bidragen från Asyl-migrations- och integrationsfonden har ökat med 564 miljoner kronor respektive 266 miljoner kronor medan bidragen från Europeiska regionala utvecklingsfonden minskat med 765 miljoner kronor.

Inkomsttyp 6000 Bidrag m.m. från EU, miljoner kronor
Utfall
dec 2019
Förändring
jämfört med
dec 2018
Utfall
jan-dec 2019
Förändring
jämfört med
jan-dec 2018
SB 2019
6000 Bidrag m.m. från EU 407 - 653 12 557 190 12 522
6100 Bidrag från EU:s jordbruksfonder 306 - 64 9 790 905 8 920
6111 Gårdsstöd 13 - 65 7 177 564 6 600
6113 Övriga interventioner 14 - 24 122 13 138
6114 Exportbidrag 0
6115 Djurbidrag 0
6116 Offentlig lagring 0
6119 Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket 1 - 10 136 - 104 4
6123 Europeiska utvecklings- och garantifonden - garantisektionen 2000 - 2006 0 0 0 0
6124 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2007 - 2013 0 0 - 4 6 - 5
6125 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2014 - 2020 278 35 2 359 426 2 182
6200 Bidrag från EU till fiskenäringen 54 - 57 143 - 93 251
6213 Bidrag från Europeiska fiskefonden 2007-2013 0
6214 Bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden 2014 - 2020 54 - 57 143 - 93 251
6300 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 5 - 603 792 - 765 1 455
6313 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2007 - 2013 0
6314 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014 - 2020 5 - 603 792 - 765 1 455
6400 Bidrag från Europeiska socialfonden 5 5 1 123 - 189 1 538
6413 Bidrag från Europeiska socialfonden 2007 - 2013 0 - 291 0
6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014 - 2020 5 5 1 123 102 1 538
6500 Bidrag till transeuropeiska nätverk 5 5 114 11 95
6511 Bidrag till transeuropeiska nätverk 5 5 114 11 95
6900 Övriga bidrag från EU 32 60 594 322 263
6911 Övriga bidrag från EU 32 60 594 322 263
6912 Bidrag till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn 0
SB = statens budget

Kontakt