December 2019 Inkomsttyp 2000: Inkomster av statens verksamhet

Under inkomsttypen inkomster av statens verksamhet redovisas bland annat rörelseöverskott, ränteinkomster, offentligrättsliga avgifter samt försäljningsinkomster.

Utfall för inkomsttypen Inkomster av statens verksamhet

Miljoner kr

Inkomster av statens verksamhet blev 1 188 miljoner kronor i december, vilket är 184 miljoner kronor (13,4 procent) lägre än samma månad 2018.

Inkomster av statens verksamhet uppgår preliminärt för helåret 2019 till 35 075 miljoner kronor. Det är 2 304 miljoner kronor (7,0 procent) högre än föregående år och beror huvudsakligen på att Riksbanken har levererat ett högre överskott än motsvarande period föregående år.

Aktieutdelningar 2018 och 2019, miljoner kronor
Utfall 2019 Utfall 2018 Skillnad
Akademiska hus 1 663 1 630 33
Apoteket 230 300 -70
Bostadsgaranti 0 0 0
Eurofima AB 2 0 2
Infranord 41 67 -26
Jernhusen 700 179 521
Lernia 0 21 -21
Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) 3 164 2 882 282
Metria 0 4 -4
Nordiska investeringsbanken 148 196 -48
PostNord 0 0 0
Saminvest AB 0 200 -200
SBAB 690 684 6
SJ 194 269 -75
SOS Alarm AB 17 0 17
Specialfastigheter 555 560 -5
Sveaskog 1 100 900 200
Svensk Bilprovning 29 29 0
Svensk Exportkredit 194 232 -38
Svenska Rymdaktiebolaget 0 0 0
Svevia 335 299 36
Swedavia 0 122 -122
Sweden House 1 1 0
Telia Company 3 810 3 714 96
Teracom Group 206 214 -8
Vasallen 0 125 -125
Vattenfall AB 2 000 2 000 0
Totalt 15 081 14 628 453
Inkomsttyp 2000 Inkomster av statens verksamhet, miljoner kronor
Utfall
dec 2019
Förändring
jämfört med
dec 2018
Utfall
jan-dec 2019
Förändring
jämfört med
jan-dec 2018
SB 2019
2000 Inkomster av statens verksamhet 1 188 - 184 35 075 2 304 32 536
2100 Rörelseöverskott 0 - 61 4 085 847 2 196
2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 14
2116 Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvari 0 - 132 201
2118 Sjöfartsverkets inlevererade överskott 0 0 5 5 0
2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet 0 3 128 76 32
2126 Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit 0 0 18 - 107 0
2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter 0 - 64 135 - 494 150
2131 Riksbankens inlevererade överskott 0 0 3 800 1 500 1 800
2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 643 416 235
2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 643 416 235
2300 Ränteinkomster 213 - 324 1 983 - 366 2 592
2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen 0 0 0
2316 Ränteinkomster på vattenkraftslån 0
2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet 0 0 0 0 0
2323 Räntor på övriga näringslån 0
2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån 0 0 0 0 0
2341 Ränteinkomster på statens lån för universitetsstudier och garantilån för studera 0
2342 Ränteinkomster på allmänna studielån 2 0 33 0 38
2343 Ränteinkomster på studielån upptagna efter 1988 0
2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering 0 0 0 0 0
2392 Räntor på intressemedel 0
2394 Övriga ränteinkomster 4 0 40 - 3 54
2397 Räntor på skattekonton m.m., netto 207 - 324 1 910 - 363 2 500
2400 Inkomster av statens aktier 0 0 15 081 453 15 000
2411 Inkomster av statens aktier 0 0 15 081 453 15 000
2500 Offentligrättsliga avgifter 709 96 10 118 215 10 259
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 74 11 1 085 92 984
2522 Fastställande av åldersgränser för framställning i film 0
2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor 299 - 287 3 260 - 234 3 503
2526 Utjämningsavgift från arbetslöshetskassor 0
2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning 0 - 32 0 - 32 36
2528 Avgifter vid bergsstaten 0 0 9 - 12 26
2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet 59 27 440 44 414
2531 Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register 0 0 2 0 2
2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna 62 235 1 425 33 1 467
2534 Avgifter vid Transportstyrelsen 133 32 1 358 169 1 411
2535 Avgifter för statliga garantier 0
2537 Miljöskyddsavgift 10 - 12 217 11 178
2539 Täktavgift 0
2541 Avgifter vid Tullverket 0
2542 Patientavgifter vid tandläkarutbildningen 3
2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet - 2 - 1 616 14 624
2551 Avgifter från kärnkraftverken 0 0 249 - 1 237
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 22 11 468 28 489
2553 Registreringsavgift till Fastighetsmäklarinspektionen 0 0 24 0 24
2557 Avgifter vid statens internbank i Riksgäldskontoret 1
2558 Avgifter för årlig revision 12 - 7 153 - 1 165
2559 Avgifter för etikprövning av forskning 2 3 29 0 29
2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter 1 - 1 17 - 4 24
2562 CSN-avgifter 36 117 766 108 641
2600 Försäljningsinkomster 20 0 73 - 1 70
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter 20 0 73 - 1 70
2625 Utförsäljning av beredskapslager 0
2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter 0
2700 Böter m.m. 99 11 1 279 161 1 162
2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter 7 1 97 3 97
2712 Bötesmedel 71 9 962 142 864
2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. 0 0 0 1 0
2714 Sanktionsavgifter m.m. 15 4 146 10 147
2717 Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll 6 - 4 73 5 54
2800 Övriga inkomster av statens verksamhet 147 93 1 814 578 1 021
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 147 93 1 814 578 1 021
SB = statens budget

Kontakt