December 2019 Inkomster i statens budget

De totala inkomsterna i statens budget blev 51,9 miljarder kronor i december. Det är 14,0 miljarder kronor lägre jämfört med samma månad 2018.

De preliminära inkomsterna i statens budget för 2019 uppgår till 1 055,3 miljarder kronor, vilket är en minskning med 16,8 miljarder kronor jämfört med 2018. Inkomsterna från Skatt på varor och tjänster har ökat med 22,1 miljarder kronor och inkomsterna från Socialavgifter och löneskatter har ökat med 15,8 miljarder kronor jämfört med föregående år. Skatt på inkomst har däremot minskat med 44,4 miljarder kronor.

Specifikation av inkomster i statens budget, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall
dec 2019
Förändring
jämfört med
dec 2018
Utfall
jan-dec 2019
Förändring
jämfört med
jan-dec 2018
SB 2019
1000 Statens skatteinkomster 1 131 772
1100 Direkta skatter på arbete 666 201
1111 Statlig inkomstskatt 57 075
1115 Kommunal inkomstskatt 752 544
1121 Allmän pensionsavgift 128 721
1131 Artistskatt 0
1141 Allmän pensionsavgift - 128 739
1142 Fackföreningsavgift - 668
1144 Fastighetsavgift - 249
1151 Sjöinkomst - 54
1153 Jobbskatteavdrag - 126 887
1154 Hus-avdrag - 15 060
1155 Gåvor till ideell verksamhet 0
1156 Övriga skattereduktioner - 483
1200 Indirekta skatter på arbete 607 106
1211 Sjukförsäkringsavgift 65 851
1212 Föräldraförsäkringsavgift 48 229
1213 Arbetsskadeavgift 3 710
1214 Ålderspensionsavgift 194 851
1215 Efterlevandepensionsavgift 11 130
1216 Arbetsmarknadsavgift 48 367
1217 Allmän löneavgift 215 547
1218 Ofördelade avgifter 0
1219 Nedsatta avgifter 3 493
1241 Sjukförsäkringsavgift 73
1242 Föräldraförsäkringsavgift 791
1243 Arbetsskadeavgift 90
1244 Ålderspensionsavgift, netto 5 071
1245 Efterlevandepensionsavgift 315
1246 Arbetsmarknadsavgift 45
1247 Allmän löneavgift 4 418
1248 Ofördelade avgifter 0
1249 Nedsatta avgifter 2 323
1261 Avgifter till premiepensionssystemet - 40 860
1271 Pensionskostnader, företag 40 398
1272 Pensionskostnader, staten 4 188
1273 Förvärvsinkomster 3 215
1274 Egenföretagare 1 167
1275 Övrigt 0
1282 Arbetsgivaravgifter - 3 491
1283 Egenavgifter, generell nedsättning - 2 244
1284 Egenavgifter, regional nedsättning - 79
1291 Tjänstegruppliv 508
1300 Skatt på kapital 271 511
1311 Skatt på kapital 86 933
1312 Skattereduktion kapital - 18 336
1313 Expansionsmedelsskatt 163
1321 Skatt på företagsvinster 143 235
1322 Skattereduktioner 0
1331 Kupongskatt 8 158
1341 Avkastningsskatt hushåll 144
1342 Avkastningsskatt företag 6 179
1343 Avkastningsskatt på individuellt pensionssparande 73
1351 Fastighetsskatt hushåll 801
1352 Fastighetsskatt företag 12 408
1353 Kommunal fastighetsavgift hushåll 15 280
1354 Kommunal fastighetsavgift företag 3 623
1361 Stämpelskatt 12 850
1400 Skatt på konsumtion och insatsvaror 594 776
1411 Mervärdesskatt 461 065
1421 Skatt på tobak 12 278
1422 Skatt på etylalkohol 4 291
1423 Skatt på vin 6 083
1424 Skatt på mellanklassprodukter 138
1425 Skatt på öl 4 257
1426 Privatinförsel av alkohol och tobak 0
1427 Skatt på vissa nikotinhaltiga produkter 44
1431 Skatt på elektrisk kraft 25 671
1432 Energiskatt bensin 11 635
1433 Energiskatt oljeprodukter 14 081
1434 Energiskatt övrigt 289
1441 Koldioxidskatt bensin 7 624
1442 Koldioxidskatt oljeprodukter 14 663
1443 Koldioxidskatt övrigt 532
1451 Svavelskatt 12
1452 Skatt på råtallolja 0
1453 Särskild skatt mot försurning 51
1454 Skatt på bekämpningsmedel 143
1455 Skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer 0
1456 Avfallsskatt 177
1457 Avgifter till Kemikalieinspektionen 54
1458 Övriga skatter 163
1459 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 563
1461 Kemikalieskatt 1 541
1462 Flygskatt 737
1471 Fordonsskatt 15 201
1472 Vägavgifter 1 186
1473 Trängselskatt 2 701
1474 Skatt på trafikförsäkringspremier 3 006
1481 Systembolaget AB:s överskott 294
1482 Inlevererat överskott från Svenska Spel AB 4 163
1483 Skatt på spel 1 792
1484 Lotteriskatt 0
1485 Spelavgifter 67
1486 Skatt på annonser och reklam 159
1488 Lokalradioavgifter 0
1489 Avgifter avseende Myndigheten för radio och tv 9
1491 Avgifter för telekommunikation 108
1492 Försäljningsskatt på motorfordon 0
1500 Skatt på import 7 125
1511 Tullmedel 7 086
1512 Sockeravgifter 39
1600 Restförda och övriga skatter 21 505
1611 Restförda skatter, hushåll - 2 009
1612 Restförda skatter, företag - 3 812
1621 Omprövningar aktuellt taxeringsår - 229
1622 Omprövningar äldre taxeringsår 1 000
1623 Anstånd 1 000
1624 Övriga skatter 3 806
1625 Skattetillägg 176
1626 Förseningsavgifter 148
1631 Omprövningar aktuellt taxeringsår - 1 732
1632 Omprövningar äldre taxeringsår 400
1633 Anstånd - 1 000
1634 Övriga skatter 129
1635 Skattetillägg 1 215
1636 Förseningsavgifter 328
1641 Insättningsgarantiavgifter 1 895
1642 Avgifter till Kärnavfallsfonden 4 756
1644 Batteriavgifter 3
1645 Kväveoxidavgifter 605
1647 Resolutionsavgifter 5 743
1651 Avgifter till public service 9 082
1700 Avgående poster, skatter till EU - 7 125
1711 EU-skatter - 7 125
1800 Avgående poster, skatter till andra sektorer -1 037 693
1811 Kommunala inkomstskatter - 771 093
1812 Avgifter till AP-fonder - 266 600
1900 Periodiseringar 8 366
1911 Uppbördsförskjutningar 12 100
1921 Kommuner och landsting 4 469
1922 Ålderpensionssystemet 252
1923 Företag och hushåll - 7 618
1924 Kyrkosamfund - 1 261
1925 EU 52
1931 Anstånd 372
2000 Inkomster av statens verksamhet 1 188 - 184 35 075 2 304 32 536
2100 Rörelseöverskott 0 - 61 4 085 847 2 196
2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 14
2116 Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvari 0 - 132 201
2118 Sjöfartsverkets inlevererade överskott 0 0 5 5 0
2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet 0 3 128 76 32
2126 Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit 0 0 18 - 107 0
2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter 0 - 64 135 - 494 150
2131 Riksbankens inlevererade överskott 0 0 3 800 1 500 1 800
2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 643 416 235
2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 643 416 235
2300 Ränteinkomster 213 - 324 1 983 - 366 2 592
2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen 0 0 0
2316 Ränteinkomster på vattenkraftslån 0
2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet 0 0 0 0 0
2323 Räntor på övriga näringslån 0
2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån 0 0 0 0 0
2341 Ränteinkomster på statens lån för universitetsstudier och garantilån för studera 0
2342 Ränteinkomster på allmänna studielån 2 0 33 0 38
2343 Ränteinkomster på studielån upptagna efter 1988 0
2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering 0 0 0 0 0
2392 Räntor på intressemedel 0
2394 Övriga ränteinkomster 4 0 40 - 3 54
2397 Räntor på skattekonton m.m., netto 207 - 324 1 910 - 363 2 500
2400 Inkomster av statens aktier 0 0 15 081 453 15 000
2411 Inkomster av statens aktier 0 0 15 081 453 15 000
2500 Offentligrättsliga avgifter 709 96 10 118 215 10 259
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 74 11 1 085 92 984
2522 Fastställande av åldersgränser för framställning i film 0
2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor 299 - 287 3 260 - 234 3 503
2526 Utjämningsavgift från arbetslöshetskassor 0
2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning 0 - 32 0 - 32 36
2528 Avgifter vid bergsstaten 0 0 9 - 12 26
2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet 59 27 440 44 414
2531 Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register 0 0 2 0 2
2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna 62 235 1 425 33 1 467
2534 Avgifter vid Transportstyrelsen 133 32 1 358 169 1 411
2535 Avgifter för statliga garantier 0
2537 Miljöskyddsavgift 10 - 12 217 11 178
2539 Täktavgift 0
2541 Avgifter vid Tullverket 0
2542 Patientavgifter vid tandläkarutbildningen 3
2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet - 2 - 1 616 14 624
2551 Avgifter från kärnkraftverken 0 0 249 - 1 237
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 22 11 468 28 489
2553 Registreringsavgift till Fastighetsmäklarinspektionen 0 0 24 0 24
2557 Avgifter vid statens internbank i Riksgäldskontoret 1
2558 Avgifter för årlig revision 12 - 7 153 - 1 165
2559 Avgifter för etikprövning av forskning 2 3 29 0 29
2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter 1 - 1 17 - 4 24
2562 CSN-avgifter 36 117 766 108 641
2600 Försäljningsinkomster 20 0 73 - 1 70
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter 20 0 73 - 1 70
2625 Utförsäljning av beredskapslager 0
2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter 0
2700 Böter m.m. 99 11 1 279 161 1 162
2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter 7 1 97 3 97
2712 Bötesmedel 71 9 962 142 864
2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. 0 0 0 1 0
2714 Sanktionsavgifter m.m. 15 4 146 10 147
2717 Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll 6 - 4 73 5 54
2800 Övriga inkomster av statens verksamhet 147 93 1 814 578 1 021
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 147 93 1 814 578 1 021
3000 Inkomster av försåld egendom 0 - 25 38 - 1 770 5 000
3100 Inkomster av försålda byggnader och maskiner 0 0 5 - 95 0
3125 Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter 0 0 5 - 95 0
3200 Övriga inkomster av markförsäljning 0
3211 Övriga inkomster av markförsäljning 0
3300 Övriga inkomster av försåld egendom 0 - 25 33 - 1 675 5 000
3311 Inkomster av statens gruvegendom 0
3312 Övriga inkomster av försåld egendom 0 - 25 33 - 1 675 5 000
4000 Återbetalning av lån 63 9 797 58 717
4100 Återbetalning av näringslån 0 0 0 0 0
4123 Återbetalning av lån till fiskerinäringen 0
4131 Återbetalning av vattenkraftslån 0
4132 Återbetalning av lån avseende såddfinansiering 0
4136 Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet 0 0 0 0 0
4137 Återbetalning av övriga näringslån, Statens jordbruksverk 0 0 0
4138 Återbetalning av tidigare infriade statliga garantier 0
4139 Återbetalning av lokaliseringslån 0 0 0 0 0
4300 Återbetalning av studielån 27 3 457 - 14 468
4311 Återbetalning av statens lån för universitetsstudier 0
4312 Återbetalning av allmänna studielån 0 0 0 0 0
4313 Återbetalning av studiemedel 27 3 457 - 14 468
4500 Återbetalning av övriga lån 37 6 339 73 248
4516 Återbetalning av utgivna startlån och bidrag 0
4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor 12 - 1 120 56 71
4526 Återbetalning av övriga lån 25 7 220 16 177
5000 Kalkylmässiga inkomster 1 138 158 14 214 2 045 14 194
5100 Avskrivningar och amorteringar 0 0 13 - 71 77
5121 Amortering på statskapital 0 0 13 - 71 77
5131 Uppdragsmyndigheters m.fl. komplementkostnader 0
5200 Statliga pensionsavgifter 1 138 158 14 202 2 116 14 117
5211 Statliga pensionsavgifter 1 138 158 14 202 2 116 14 117
6000 Bidrag m.m. från EU 407 - 653 12 557 190 12 522
6100 Bidrag från EU:s jordbruksfonder 306 - 64 9 790 905 8 920
6111 Gårdsstöd 13 - 65 7 177 564 6 600
6113 Övriga interventioner 14 - 24 122 13 138
6114 Exportbidrag 0
6115 Djurbidrag 0
6116 Offentlig lagring 0
6119 Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket 1 - 10 136 - 104 4
6123 Europeiska utvecklings- och garantifonden - garantisektionen 2000 - 2006 0 0 0 0
6124 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2007 - 2013 0 0 - 4 6 - 5
6125 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2014 - 2020 278 35 2 359 426 2 182
6200 Bidrag från EU till fiskenäringen 54 - 57 143 - 93 251
6213 Bidrag från Europeiska fiskefonden 2007-2013 0
6214 Bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden 2014 - 2020 54 - 57 143 - 93 251
6300 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 5 - 603 792 - 765 1 455
6313 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2007 - 2013 0
6314 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014 - 2020 5 - 603 792 - 765 1 455
6400 Bidrag från Europeiska socialfonden 5 5 1 123 - 189 1 538
6413 Bidrag från Europeiska socialfonden 2007 - 2013 0 - 291 0
6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014 - 2020 5 5 1 123 102 1 538
6500 Bidrag till transeuropeiska nätverk 5 5 114 11 95
6511 Bidrag till transeuropeiska nätverk 5 5 114 11 95
6900 Övriga bidrag från EU 32 60 594 322 263
6911 Övriga bidrag från EU 32 60 594 322 263
6912 Bidrag till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn 0
7000 Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet - 112 759
7100 Tillkommande skatter 11 143
7112 Tullmedel 7 034
7113 Jordbrukstullar och sockeravgifter 39
7121 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 4 070
7200 Avräkningar - 123 902
7211 Intäkter som förs till fonder - 13 003
7221 Avräknad mervärdesskatt, statliga myndigheter - 32 598
7222 Kompensation för mervärdesskatt, kommuner - 69 219
7231 Avgifter till public service - 9 082
8000 Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto
9000 Löpande redovisade skatter 49 120 - 13 272 992 615 - 19 638
9100 Skatt på inkomst - 54 056 - 5 522 24 243 - 44 376
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto - 18 105 - 2 325 - 131 248 - 38 511
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto - 36 556 - 3 455 146 818 - 3 001
9141 Kupongskatt 546 362 7 007 - 1 644
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 56 11 584 36
9131 Ofördelbara inkomstskatter 3 2 931 44
9144 Lotteriskatt 0 - 117 152 - 1 301
9200 Socialavgifter och löneskatter 75 563 3 809 463 715 15 789
9212 Efterlevandepensionsavgift 924 - 114 11 547 - 1 389
9221 Sjukförsäkringsavgift 5 467 - 984 67 391 - 10 561
9222 Föräldraförsäkringsavgift 4 002 146 48 847 1 789
9251 Ålderspensionsavgift, netto 1 787 - 6 19 340 - 182
9253 Arbetsskadeavgift 308 11 3 768 84
9254 Arbetsmarknadsavgift 3 943 140 47 599 1 794
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 17 826 1 949 217 553 22 831
9291 Särskild löneskatt 41 307 2 666 47 671 1 424
9299 Avräkning socialavgifter 0 0 0 0
9300 Skatt på egendom 15 631 - 733 27 013 - 614
9341 Stämpelskatt 894 99 12 276 217
9312 Fastighetsskatt 14 737 - 831 14 737 - 831
9400 Skatt på varor och tjänster 43 331 6 165 566 866 22 052
9411 Mervärdesskatt, netto 32 398 3 168 424 893 13 161
9424 Tobaksskatt 896 - 115 12 097 62
9425 Alkoholskatt 1 170 - 84 14 969 115
9428 Energiskatt 5 618 950 75 027 5 007
9439 Skatt på flygresor 135 9 1 798 691
9442 Systembolagets inlevererade överskott 0 0 180 - 103
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel 0 0 3 328 - 1 363
9461 Fordonsskatt 1 286 532 13 909 754
9431 Särskild skatt på elektrisk kraft från kärnkraftverk 0 - 34
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 0 - 1 48 - 2
9435 Särskild skatt mot försurning 6 0 65 10
9436 Skatt på avfall - 1 - 8 281 48
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 6 4 124 - 13
9438 Kemikalieskatt 182 13 1 439 41
9452 Skatt på annonser och reklam 17 - 1 149 0
9453 Avgifter för telekommunikation 99 84 99 0
9454 Skatt på spel 325 324 3 438 3 425
9455 Lotteriavgifter 5 9 85 11
9458 Lokalradioavgifter 1 306 - 64
9459 Avgifter till Myndigheten för radio och TV 0 - 9
9462 Vägavgifter 109 52 1 229 157
9463 Trängselskatt 264 72 2 684 - 39
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 229 - 4 2 834 - 53
9471 Tullmedel 502 - 120 6 838 357
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 0 0 0
9473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter 1 - 2 - 1 - 1
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 71 - 22 1 361 - 41
9481 Övriga skatter på varor och tjänster 11 - 2 - 6 - 65
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 6 287 115 - 69 045 - 2 157
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och landsting - 6 663 81 - 73 550 - 2 568
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 375 34 4 506 412
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto - 25 336 - 17 307 - 21 844 - 10 072
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 2 170 4 200 2 170 4 200
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt - 1 582 385 - 1 582 385
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt - 579 - 274 - 579 - 274
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter - 675 - 6 - 675 - 6
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt - 1 560 - 454 - 1 560 - 454
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. - 612 56 - 612 56
9631 Betalningsdifferenser, övriga - 19 006 - 13 978 - 19 006 - 13 978
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket - 26 454 - 17 198 - 39 775 - 14 500
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 329 15 4 958 138
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 789 - 123 12 973 4 291
9699 Omföring till 9611-9631 21 844 10 072 21 844 10 072
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter 274 201 1 665 - 260
9811 Skattetillägg 260 197 1 047 - 326
9821 Förseningsavgifter 14 4 618 66
9831 Insättningsgarantiavgifter 0 0 0 0
9832 Avgifter till Kärnavfallsfonden 0 0
9833 Resolutionsavgift 0 0 0 0
9834 Batteriavgifter 0 0 0 0
9835 Kväveoxidavgifter 0 0 0 0
Totala inkomster 51 916 - 13 968 1 055 296 - 16 810 1 083 982
SB = statens budget

Kontakt