November 2019 Inkomsttyp 9000: Löpande redovisade skatter

Under denna inkomsttyp redovisas skatter m.m. löpande av respektive myndighet. I samband med räkenskapsårets avslutning nollställs hela inkomsttypen 9000 av ESV genom omföring till inkomsttyp 1000 och i vissa fall 7000 och 8000.

Utfall för inkomsttypen Löpande redovisade skatter

Miljoner kr

9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick i november till -9,5 miljarder kronor. I november 2018 var utfallet 1,4 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är -10,9 miljarder kronor. Det beror främst på att debiterad slutlig skatt att betala (restskatt) minskat med 14,1 miljarder kronor jämfört med november 2018.  Detta motverkas av att även debiterad slutlig skatt att återfå (återbäring) minskat med 6,1 miljarder kronor. Nettot blev -8,0 miljarder kronor.

Utfallet för de första 11 månaderna uppgick till -113,1 miljarder kronor. Utfallet för motsvarande period 2018 var -77,0 miljarder kronor. Skillnaden är -36,2 miljarder kronor och beror främst på att förskottsutbetalningarna av kommunal inkomstskatt till kommuner och landsting är 29,4 miljarder kronor högre än 2018. Detta motverkas delvis av slutregleringarna av förskotten till kommuner och landsting för taxeringsåret 2017. Den slutliga skatten blev 5,3 miljarder lägre, vilket reducerat förskottsutbetalningarna till kommuner och landsting under 2019. Den slutliga skatten för 2016 var 2,2 miljarder lägre. Skillnaden mellan åren är 3,1 miljarder kronor, dvs. en positiv effekt för statens skatteinkomster och budgetsaldot. Att skatten för fysiska personer oftast är negativ beror alltså på att den till största delen hör till andra sektorer än den statliga. För att kunna redovisa statens skatteinkomster och budgetsaldo räknas bland annat samtliga utbetalningar till kommuner, landsting samt kyrkoavgiften av från den totala skatteinkomsten.

Skillnaden beror även på att debiterad slutlig skatt att återfå (återbäring) ökat med 25,0 miljarder kronor jämfört med samma period 2018.  Detta motverkas av att även debiterad slutlig skatt att betala (kvarskatt) ökat med 12,0 miljarder kronor. Nettot är -13,0 miljarder kronor, vilket påverkar budgetsaldot negativt den dag pengarna betalas ut från skattekonto.  Sedan januari 2019 redovisas även utbetalningarna av skattemedel till SR, SVT och UR under fysiska personers inkomstskatt. Den månatliga utbetalningen för detta uppgår till 0,7 miljarder kronor och uppgår hittills i år till 8,1 miljarder kronor.

9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto

Juridiska personers inkomstskatt uppgick till 14,1 miljarder kronor i november, vilket är 3,4 miljarder kronor lägre jämfört med samma period föregående år. Orsaken är främst att debiterad slutlig skatt att återfå (återbäring) ökade med 6,6 miljarder kronor jämfört med november 2018.  Detta motverkas av att även debiterad slutlig skatt att betala (restskatt) ökat med 2,7 miljarder kronor. Nettot blev -3,9 miljarder kronor.

Inkomstskatten för de första elva månaderna för juridiska personer uppgick till 183,4 miljarder kronor, vilket är 0,5 miljarder kronor högre än samma period 2018.

9200 Socialavgifter och löneskatter

Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter blev i november 0,5 miljarder kronor (1,6 procent) högre jämfört med samma period föregående år. Inkomsterna de första elva månaderna 2019 blev 12,0 miljarder kronor (3,2 procent) högre än 2018 och beror på att lönesumman ökat under 2019. Inkomsterna från den allmänna löneavgiften har ökat med 20,9 miljarder kronor medan inkomsterna från sjukförsäkringsavgiften och efterlevandepensionsavgiften har minskat med 9,6 miljarder kronor respektive 1,3 miljarder kronor.  Att vissa avgifter sjunker trots att lönesumman ökar beror på att den procentuella fördelningen av de olika avgifterna ändrats för 2019. Efterlevandepensionsavgiften har minskat från 0,7 till 0,6 procent, sjukförsäkringsavgiften har minskat från 4,35 till 3,55 procent medan den allmänna löneavgiften har höjts från 10,72 procent till 11,62 procent av bruttolönen.

Arbetsgivaravgifterna (sju olika avgifter) är sammanlagt 31,42 procent av den bruttolön och förmåner som arbetsgivaren betalar och ska finansiera socialförsäkringen. Undantaget är den allmänna löneavgiften, som inte är en socialavgift utan en skatt. Den betalas till exempel inte av den som saknar fast driftställe i Sverige. Löneavgiften uppgår under 2019 till 11,62 procent av bruttolönen (en tredjedel av arbetsgivaravgiften) och är därmed den största avgiften. Inkomstutveckling av arbetsgivaravgiften styrs av lönesummans utveckling (timlön gånger arbetade timmar).

9300 Skatt på egendom

Inkomsterna från Skatt på egendom uppgick de första elva månaderna 2019 till 11,4 miljarder kronor, vilket är marginellt högre jämfört med samma period föregående år. Inkomsterna avser i sin helhet inkomster från stämpelskatt dvs. den avgift den skattskyldige betalar vid förvärv av fast egendom (Lagfart) eller tomträtt.

9400 Skatt på varor och tjänster

Skatt på varor och tjänster uppgick till 60,8 miljarder kronor i november, vilket är 0,4 miljarder kronor högre jämfört med november 2018.

För perioden januari – november uppgår utfallet till 523,5 miljarder kronor. Det är en ökning med 15,9 miljarder kronor (3,1 procent) jämfört med samma period föregående år. Ökningen avser främst inkomster från mervärdesskatt, energiskatt samt skatt på spel.

För perioden januari – november uppgår inkomsterna från Mervärdesskatt, netto, till 392,5 miljarder kronor, vilket är 10,0 miljarder kronor (2,6 procent) högre än motsvarande period föregående år.

Inkomsterna från Energiskatt uppgår till 69,4 miljarder kronor för perioden januari – november vilket är 4,1 miljarder kronor (6,2 procent) högre än motsvarande period föregående år. Omkring 2,0 miljarder av denna ökning beror på betalningsförskjutningar för skatt på elektrisk kraft. Redovisningsperioderna för denna skatt ändrades år 2018 vilket medförde senareläggning av betalningstidpunkterna och därmed tillfälligt lägre inkomster detta år. Vidare har inkomsterna från allmän energiskatt på oljeprodukter ökat med 1,9 miljarder kronor jämfört med perioden januari-november 2018.

Från och med den 1 januari 2019 gäller en ny spellag (2018:1138) och en ny lag om skatt på spel (2018:1139). Alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska göra det med behöriga tillstånd och licenser. Licenshavare ska betala spelskatt till staten för sådana licenspliktiga spel som tillhandahålls enligt spellagen (2018:1138). De nya inkomsterna från skatt på spel var 0,3 miljarder kronor i november och uppgår till 3,1 miljarder kronor hittills i år.

Inkomsterna från skatt på flygresor uppgår till 1,7 miljarder kronor för perioden januari – november. Det är 0,7 miljarder kronor (69,6 procent) högre jämfört med motsvarande period 2018. Skillnaden förklaras till stor del av att flygskatten infördes från och med den 1 april 2018. Då flygföretag deklarerar och betalar skatten med en månads förskjutning redovisades inga inkomster av flygskatt för perioden januari-april 2018.

Inlevererat överskott från AB Svenska spel uppgår till 3,3 miljarder kronor för perioden januari – november, vilket är 1,4 miljarder kronor (29,1 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2018. Jämförelsen mellan åren påverkas av att Svenska Spel under förra året levererade in ett förskott på 1,2 miljarder avseende 2018 års prognosticerade resultat. I utfallet för januari-november innevarande år ingår inte några förskottsbetalningar avseende prognosticerat resultat 2019.

9600 Betalningsdifferenser, skattekonto

Betalningsdifferensen på skattekonto i november uppgick till 4,1 miljarder kronor. I november 2018 uppgick betalningsdifferenserna på skattekonto till -14,8 miljarder kronor. Skillnaden mellan perioderna blev alltså 18,9 miljarder kronor. Skillnaden beror dels på att Skatteverket fördelat ut 9,1 miljarder kronor mindre på de olika skatteslagen i november 2019 jämfört med samma period förra året, dels på att inbetalningarna till skattekonto ökade med 11,0 miljarder kronor och utbetalningarna från skattekonto med 2,1 miljarder kronor.

En positiv betalningsdifferens uppstår om inbetalningarna på skattekonto är högre än summan av utbetalningarna från skattekonto och vad som fördelats ut på de olika skatteslagen (debiterats skattekonto). En positiv betalningsdifferens innebär också en positiv effekt på saldot för statens budget medan en negativ differens innebär en negativ effekt.

Inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter, miljoner kronor
Utfall
nov 2019
Förändring
jämfört med
nov 2018
Utfall
jan-nov 2019
Förändring
jämfört med
jan-nov 2018
9000 Löpande redovisade skatter 99 509 4 947 943 495 - 6 365
9100 Skatt på inkomst 4 777 - 14 391 78 299 - 38 854
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto - 9 504 - 10 949 - 113 143 - 36 185
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto 14 143 - 3 447 183 374 454
9141 Kupongskatt 111 110 6 461 - 2 006
Övriga inkomsttitlar 28 - 104 1 607 - 1 117
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 27 - 2 527 25
9131 Ofördelbara inkomstskatter 1 2 928 42
9144 Lotteriskatt 0 - 105 152 - 1 183
9200 Socialavgifter och löneskatter 34 153 528 388 152 11 980
9212 Efterlevandepensionsavgift 906 - 125 10 623 - 1 275
9221 Sjukförsäkringsavgift 5 357 - 1 047 61 924 - 9 577
9222 Föräldraförsäkringsavgift 3 922 94 44 845 1 642
9251 Ålderspensionsavgift, netto 1 619 38 17 553 - 176
9253 Arbetsskadeavgift 302 7 3 461 73
9254 Arbetsmarknadsavgift 3 857 83 43 655 1 654
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 17 472 1 700 199 727 20 882
9291 Särskild löneskatt 719 - 223 6 364 - 1 243
9299 Avräkning socialavgifter 0 0 0 0
9300 Skatt på egendom 967 - 12 11 383 118
9341 Stämpelskatt 967 - 12 11 383 118
Övriga inkomsttitlar 0 0
9312 Fastighetsskatt 0 0
9400 Skatt på varor och tjänster 60 767 392 523 535 15 888
9411 Mervärdesskatt, netto 49 722 363 392 495 9 993
9424 Tobaksskatt 1 006 - 34 11 201 177
9425 Alkoholskatt 1 225 52 13 799 198
9428 Energiskatt 5 912 66 69 409 4 057
9439 Skatt på flygresor 161 7 1 663 682
9442 Systembolagets inlevererade överskott 0 0 180 - 103
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel 0 0 3 328 - 1 363
9461 Fordonsskatt 747 - 312 12 622 221
Övriga inkomsttitlar 1 994 250 18 839 2 025
9431 Särskild skatt på elektrisk kraft från kärnkraftverk 0 - 34
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 0 0 48 - 1
9435 Särskild skatt mot försurning 6 0 59 10
9436 Skatt på avfall 145 - 29 282 56
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 5 - 2 118 - 17
9438 Kemikalieskatt 157 53 1 256 28
9452 Skatt på annonser och reklam 6 1 132 1
9453 Avgifter för telekommunikation 0 - 83 0 - 84
9454 Skatt på spel 331 331 3 113 3 101
9455 Lotteriavgifter 5 - 9 80 1
9458 Lokalradioavgifter 0 - 1 370
9459 Avgifter till Myndigheten för radio och TV 0 - 9
9462 Vägavgifter 82 - 3 1 119 105
9463 Trängselskatt 187 - 61 2 420 - 111
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 238 - 1 2 605 - 49
9471 Tullmedel 692 110 6 336 478
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 0 0 0
9473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter - 3 - 12 - 3 1
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 127 - 44 1 291 - 19
9481 Övriga skatter på varor och tjänster 14 - 1 - 18 - 63
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 5 720 - 506 - 62 758 - 2 272
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och landsting - 6 095 - 541 - 66 888 - 2 649
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 375 34 4 130 377
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto 4 105 18 912 3 493 7 235
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 0 0
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt 0 0
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt 0 0
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter 0 0
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt 0 0
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. 0 0
9631 Betalningsdifferenser, övriga 0 0
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket 3 025 18 870 - 13 321 2 698
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 351 71 4 629 123
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 728 - 29 12 184 4 414
9699 Omföring till 9611-9631 0 0
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter 460 26 1 391 - 461
9811 Skattetillägg 302 19 787 - 523
9821 Förseningsavgifter 159 6 604 62
9831 Insättningsgarantiavgifter 0 0 0 0
9832 Avgifter till Kärnavfallsfonden 0 0
9833 Resolutionsavgift 0 0 0 0

Kontakt