Januari 2019 Inkomsttyp 9000: Löpande redovisade skatter

Under denna inkomsttyp redovisas skatter m.m. löpande av respektive myndighet. I samband med räkenskapsårets avslutning nollställs hela inkomsttypen 9000 av ESV genom omföring till inkomsttyp 1000 och i vissa fall 7000 och 8000.

Utfall för inkomsttypen Löpande redovisade skatter

Miljoner kr

9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick i januari 2019 till -9,2 miljarder kronor. Att skatten för fysiska personer är negativ beror på att den till största delen hör till andra sektorer än den statliga. För att kunna redovisa statens skatteinkomster och budgetsaldo räknas bland annat samtliga utbetalningar till kommuner, landsting samt kyrkoavgiften av från den totala skatteinkomsten. I januari 2018 var utfallet -9,3 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är 0,1 miljarder kronor.

I januari slutreglerades förskotten till kommuner och landsting för taxeringsåret 2017. Den slutliga skatten blev 5,3 miljarder lägre, vilket reducerat förskottsutbetalningarna till kommuner och landsting . Den slutliga skatten för 2016 var 2,2 miljarder högre. Skillnaden mellan åren är 3,1 miljarder kronor, dvs. en positiv effekt för statens skatteinkomster och budgetsaldot i januari.

Förskotten till kommuner och landsting exkl. slutregleringarna, uppgick i januari till 63,2 miljarder kronor. Det är 2,7 miljarder kronor högre än i januari 2018. Högre utbetalningar till kommunerna innebar en negativ effekt för statens skatteinkomster och budgetsaldot i januari.

Debiterad källskatt att betala för aktuellt år blev 1,8 miljarder kronor högre än i januari 2018.

9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto

Juridiska personers inkomstskatt uppgick till 17,8 miljarder kronor i januari, vilket är 1,6 miljarder kronor högre jämfört med samma period föregående år. Orsaken är främst att debiterad slutlig skatt att betala för tidigare taxeringsår blev 2,1 miljarder kronor högre än januari 2018.

9200 Socialavgifter och löneskatter

Löneavgiften höjs 2019 från 10,72 procent till 11,62 procent av bruttolönen

Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter blev i januari 1,2 miljarder kronor (3,5 procent) högre jämfört med samma period föregående år.

Arbetsgivaravgifterna (sju olika avgifter) är sammanlagt 31,42 procent av den bruttolön och förmåner som arbetsgivaren betalar och ska finansiera socialförsäkringen. Undantaget är den allmänna löneavgiften, som inte är en socialavgift utan en skatt. Den betalas till exempel inte av den som saknar fast driftställe i Sverige. Löneavgiften uppgår under 2018 till 10,42 procent av bruttolönen (en tredjedel av arbetsgivaravgiften) och är därmed den största avgiften. Inkomstutveckling av arbetsgivaravgiften styrs av lönesummans utveckling (timlön gånger arbetade timmar)

För 2019 har efterlevandepensionsavgiften minskat från 0,7 till 0,6 procent, sjukförsäkringsavgiften har minskat från 4,35 till 3,55 procent medan den allmänna löneavgiften höjts från 10,72 procent till 11,62 procent. Förändringarna får inte genomslag förrän i februari eftersom arbetsgivaravgiften redovisas med en månads förskjutning dvs. det utfall som rapporterats i januari i huvudsak avser arbetsgivaravgiften för december.

9300 Skatt på egendom

Inkomsterna från Skatt på egendom i januari minskade med 0,2 miljarder kronor (13,2 procent) jämfört med samman period föregående år. De lägre inkomsterna avser i sin helhet inkomster från stämpelskatt dvs. den avgift den skattskyldige betalar vid förvärv av fast egendom (Lagfart) eller tomträtt.

9400 Skatt på varor och tjänster

Skatt på varor och tjänster uppgick till 40,5 miljarder kronor vilket är en ökning med 3,5 miljarder kronor (9,6 procent). Utfallet varierar ofta mellan månaderna.

Inkomsterna från Mervärdesskatt, netto uppgick till 28,0 miljarder kronor. Det är 2,3 miljarder kronor högre än i januari föregående år. Tobaksskatten blev 1,3 miljarder kronor, vilket är 0,4 miljarder kronor högre än i januari 2018. Även energiskatten blev högre. Den ökade med 0,6 miljarder kronor och uppgick till 6,5 miljarder kronor i januari.

9600 Betalningsdifferenser, skattekonto

Betalningsdifferensen på skattekonto i januari uppgick till 13,6 miljarder kronor. I januari 2018 uppgick betalningsdifferenserna på skattekonto till 17,3 miljarder kronor. Den positiva betalningsdifferensen blev alltså 3,6 miljarder kronor lägre. En negativ betalningsdifferens uppstår om inbetalningarna på skattekonto är mindre än summan av utbetalningarna från skattekonto och vad som fördelats ut på de olika skatteslagen (debiterats skattekonto). En negativ betalningsdifferens innebär också en negativ effekt på saldot för statens budget och vice versa.

Inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter, miljoner kronor
Utfall
jan 2019
Förändring
jämfört med
jan 2018
Utfall
jan-jan 2019
Förändring
jämfört med
jan-jan 2018
9000 Löpande redovisade skatter 91 257 1 488 91 257 1 488
9100 Skatt på inkomst 8 856 1 587 8 856 1 587
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto - 9 222 72 - 9 222 72
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto 17 829 1 614 17 829 1 614
9141 Kupongskatt 55 - 114 55 - 114
Övriga inkomsttitlar 195 15 195 15
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 49 18 49 18
9131 Ofördelbara inkomstskatter - 4 - 6 - 4 - 6
9144 Lotteriskatt 150 2 150 2
9200 Socialavgifter och löneskatter 35 386 1 189 35 386 1 189
9212 Efterlevandepensionsavgift 1 090 42 1 090 42
9221 Sjukförsäkringsavgift 6 776 265 6 776 265
9222 Föräldraförsäkringsavgift 4 050 159 4 050 159
9251 Ålderspensionsavgift, netto 1 600 - 187 1 600 - 187
9253 Arbetsskadeavgift 312 13 312 13
9254 Arbetsmarknadsavgift 4 002 167 4 002 167
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 16 657 650 16 657 650
9291 Särskild löneskatt 1 002 19 1 002 19
9299 Avräkning socialavgifter - 103 62 - 103 62
9300 Skatt på egendom 1 061 - 161 1 061 - 161
9341 Stämpelskatt 1 061 - 161 1 061 - 161
Övriga inkomsttitlar 0 0
9312 Fastighetsskatt 0 0
9400 Skatt på varor och tjänster 40 469 3 530 40 469 3 530
9411 Mervärdesskatt, netto 28 038 2 313 28 038 2 313
9424 Tobaksskatt 1 300 338 1 300 338
9425 Alkoholskatt 1 467 66 1 467 66
9428 Energiskatt 6 512 608 6 512 608
9439 Skatt på flygresor 161 161 161 161
9442 Systembolagets inlevererade överskott 0 0
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel 0 0
9461 Fordonsskatt 1 613 80 1 613 80
Övriga inkomsttitlar 1 379 - 36 1 379 - 36
9431 Särskild skatt på elektrisk kraft från kärnkraftverk - 38 - 38
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 0 0
9435 Särskild skatt mot försurning 5 1 5 1
9436 Skatt på avfall 0 - 9 0 - 9
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 1 - 5 1 - 5
9438 Kemikalieskatt 120 - 21 120 - 21
9452 Skatt på annonser och reklam 4 - 4 4 - 4
9453 Avgifter för telekommunikation 0 0
9454 Skatt på spel 1 0 1 0
9455 Lotteriavgifter 17 15 17 15
9458 Lokalradioavgifter - 28 - 28
9459 Avgifter till Myndigheten för radio och TV 0 0
9462 Vägavgifter 96 5 96 5
9463 Trängselskatt 333 13 333 13
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 239 - 2 239 - 2
9471 Tullmedel 479 17 479 17
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 0 0 0
9473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter 0 0 0 0
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 112 54 112 54
9481 Övriga skatter på varor och tjänster - 28 - 33 - 28 - 33
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 8 125 - 779 - 8 125 - 779
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och landsting - 8 501 - 813 - 8 501 - 813
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 376 34 376 34
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto 13 620 - 3 645 13 620 - 3 645
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 0 0
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt 0 0
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt 0 0
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter 0 0
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt 0 0
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. 0 0
9631 Betalningsdifferenser, övriga 0 0
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket 12 238 - 4 019 12 238 - 4 019
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 424 40 424 40
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 958 334 958 334
9699 Omföring till 9611-9631 0 0
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter - 11 - 233 - 11 - 233
9811 Skattetillägg - 17 - 237 - 17 - 237
9821 Förseningsavgifter 7 4 7 4
9831 Insättningsgarantiavgifter 0 0 0 0
9832 Avgifter till Kärnavfallsfonden 0 0
9833 Resolutionsavgift 0 0

Kontakt