September 2018 Inkomsttyp 9000: Löpande redovisade skatter

Under denna inkomsttyp redovisas skatter m.m. löpande av respektive myndighet. I samband med räkenskapsårets avslutning nollställs hela inkomsttypen 9000 av ESV genom omföring till inkomsttyp 1000 och i vissa fall 7000 och 8000.

Utfall för inkomsttypen Löpande redovisade skatter

Miljoner kr

9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick i september till -11,2 miljarder kronor. I september 2018 var utfallet -12,0 miljarder kronor. Skillnaden är 0,8 miljarder kronor.

Utfallet för fysiska personers inkomstskatt uppgick fram till och med september till -66,7 miljarder kronor. Utfallet för samma period 2017 var -74,5 miljarder kronor. Skillnaden är 7,7 miljarder kronor. Att skatten för fysiska personer är negativ beror på att den till största delen hör till andra sektorer än den statliga. För att kunna redovisa statens skatteinkomster och budgetsaldo räknas bland annat samtliga utbetalningar till kommuner, landsting samt kyrkoavgiften av från den totala skatteinkomsten.

Förskotten till kommuner och landsting är hittills i år 15,7 miljarder kronor högre än 2017. I januari slutreglerades dock förskotten till kommuner och landsting för taxeringsåret 2016. Den slutliga skatten blev 2,1 miljarder lägre (lägre utbetalningar till kommuner och landsting).  Den slutliga skatten för 2015 var 1,6 miljarder högre. Skillnaden mellan åren är 3,7 miljarder kronor, det vill säga en positiv effekt för statens skatteinkomster och budgetsaldot. Nettobetalningarna till kommuner och landsting är därmed 12,0 miljarder kronor högre hittills i år.

Åt motsatt håll går nettot av debiterad slutlig skatt avseende 2017, att återfå eller att betala (återbäring eller restskatt) som blev 6,0 miljarder kronor högre än samma period 2017. Båda posterna har ökat men restskatten har ökat med 6,0 miljarder mer än återbäringen.

Debiterad källskatt avseende 2018 har ökat med 20 miljarder kronor hittills i år.

9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto

Juridiska personers inkomstskatt uppgick till 15,7 miljarder kronor i september, vilket är 1,0 miljard kronor högre jämfört med samma period föregående år. Debiterad preliminärskatt för 2018 har ökat med 1,8 miljarder kronor. Åt motsatt håll går ofördelbara inkomstskatter som minskat med 1,1 miljarder kronor. Orsaken är att inkomstskatt från Danmark (pendlare som bor i Sverige men arbetar i Danmark), till skillnad från september 2017, ännu inte debiterats.

Utfallet för de första nio månaderna blev 150,0 miljarder kronor, vilket är 15,4 miljarder kronor högre än föregående år. Den debiterade preliminärskatten för 2018 har ökat med 11,3 miljarder kronor (9,0 procent).

9200 Socialavgifter och löneskatter

Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter blev i september 2,0 miljarder kronor (6,1 procent) högre än i september 2017.

Inkomsterna för de första nio månaderna blev 13,3 miljarder kronor (4,5 procent) högre jämfört med samma period föregående år. Den allmänna löneavgiften har ökat med 8,0 miljarder kronor (5,8 procent).

Arbetsgivaravgifterna (sju olika avgifter) är sammanlagt 31,42 procent av den bruttolön och förmåner som arbetsgivaren betalar och ska finansiera socialförsäkringen. Undantaget är den allmänna löneavgiften, som inte är en socialavgift utan en skatt. Den betalas till exempel inte av den som saknar fast driftställe i Sverige. Löneavgiften uppgår till 10,42 procent av bruttolönen och är därmed den största avgiften.

9300 Skatt på egendom

Inkomsterna från Skatt på egendom ökade med 0,3 miljarder kronor (3,9 procent) de första nio månaderna 2018. De högre inkomsterna avser i sin helhet inkomster från stämpelskatt dvs. den avgift den skattskyldige betalar vid förvärv av fast egendom (Lagfart) eller tomträtt.

9400 Skatt på varor och tjänster

Skatt på varor och tjänster blev 34,7 miljarder kronor, vilket är 1,0 miljard kronor (2,7 procent) lägre än i september 2017. Utfallet varierar ofta mellan månaderna. För de första nio månaderna uppgår utfallet till 409,0 miljarder kronor. Det är 12,5 miljarder kronor (3,2 procent) högre än samma period föregående år.

Utfallet för Mervärdesskatt, netto, uppgick till 24,9 miljarder kronor, vilket är 1,2 miljarder kronor (4,6 procent) lägre än i september i fjol. Under de första nio månaderna blev inkomsterna från Mervärdesskatt, netto, 306,0 miljarder kronor. Det är 10,4 miljarder kronor (3,5 procent) högre än samma period 2017.

Energiskatterna uppgår till 5,6 miljarder kronor i september, vilket är i samma nivå som i augusti 2017. För de första nio månaderna uppgår energiskatterna till 54,2 miljarder kronor. Det är 1,4 miljarder kronor (2,7 procent) högre än motsvarande period 2017.

9600 Betalningsdifferenser, skattekonto

Betalningsdifferens på skattekonto i september uppgick till 6,5 miljarder kronor. I september 2017 uppgick betalningsdifferenserna på skattekonto till 2,7 miljarder kronor. En skillnad på 3,8 miljarder kronor. In- och utbetalningarna på skattekonto ökade med 9,4 miljarder kronor respektive 4,2 miljarder kronor, nettot blev alltså positivt, 5,2 miljarder kronor. Debiteringarna av skattekonto (utfördelningen på det olika skatteslagen) ökade med 2,4 miljarder kronor. En positiv betalningsdifferens uppstår om inbetalningarna på skattekonto är större än summan av utbetalningarna från skattekonto och vad som fördelats ut på de olika skatteslagen (debiterats skattekonto). En positiv betalningsdifferens innebär också en positiv effekt på saldot för statens budget och vice versa.

Betalningsdifferensen de första nio månaderna är 8,3 miljarder kronor det vill säga positivt och påverkar saldot på statens budget positivt med motsvarande summa. Vad som är faktiska skatteinkomster som ännu inte fördelats ut på skatteslag och vad som är överinsättningar på skattekonto går inte att säga i nuläget.

Inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter, miljoner kronor
Utfall
sep 2018
Förändring
jämfört med
sep 2017
Utfall
jan-sep 2018
Förändring
jämfört med
jan-sep 2017
9000 Löpande redovisade skatter 75 975 3 410 778 278 56 716
9100 Skatt på inkomst 5 535 1 306 92 430 23 490
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto - 11 158 824 - 66 743 7 716
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto 15 722 1 023 149 950 15 439
9141 Kupongskatt 1 116 602 7 968 1 436
Övriga inkomsttitlar - 145 - 1 143 1 256 - 1 102
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 32 4 426 41
9131 Ofördelbara inkomstskatter - 302 - 1 147 - 275 - 1 139
9144 Lotteriskatt 125 1 1 105 - 4
9200 Socialavgifter och löneskatter 34 856 1 998 309 025 13 316
9212 Efterlevandepensionsavgift 1 063 53 9 818 - 245
9221 Sjukförsäkringsavgift 6 604 333 58 577 2 071
9222 Föräldraförsäkringsavgift 3 946 199 35 478 1 693
9251 Ålderspensionsavgift, netto 1 851 354 14 560 - 68
9253 Arbetsskadeavgift 304 16 2 793 11
9254 Arbetsmarknadsavgift 3 887 180 34 381 1 568
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 16 266 824 147 018 8 012
9291 Särskild löneskatt 935 39 6 400 273
9299 Avräkning socialavgifter 0 0 0 0
9300 Skatt på egendom 1 078 35 9 221 345
9341 Stämpelskatt 1 078 35 9 221 345
Övriga inkomsttitlar 0 0
9312 Fastighetsskatt 0 0
9400 Skatt på varor och tjänster 34 689 - 969 408 970 12 522
9411 Mervärdesskatt, netto 24 927 - 1 192 305 981 10 423
9424 Tobaksskatt 1 096 - 16 9 101 209
9425 Alkoholskatt 1 293 30 11 382 301
9428 Energiskatt 5 554 - 11 54 202 1 449
9439 Skatt på flygresor 146 146 683 683
9442 Systembolagets inlevererade överskott 0 0 282 - 7
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel 0 0 3 791 - 231
9461 Fordonsskatt 283 - 30 9 974 - 95
Övriga inkomsttitlar 1 389 103 13 573 - 209
9431 Särskild skatt på elektrisk kraft från kärnkraftverk 0 - 34 34 - 2 770
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 0 - 46 48 2
9435 Särskild skatt mot försurning 5 - 4 39 1
9436 Skatt på avfall - 2 - 2 54 - 103
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 4 - 5 118 12
9438 Kemikalieskatt 124 11 1 011 809
9452 Skatt på annonser och reklam 5 - 2 112 - 27
9453 Avgifter för telekommunikation 0 0 0 0
9454 Skatt på spel 1 0 10 - 1
9455 Lotteriavgifter 12 8 52 28
9458 Lokalradioavgifter 0 - 1 1 370 1 295
9459 Avgifter till Myndigheten för radio och TV 0 0 9 0
9462 Vägavgifter 61 4 821 90
9463 Trängselskatt 63 9 2 033 4
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 244 - 3 2 173 12
9471 Tullmedel 695 54 4 719 35
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 0 0 0
9473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter - 3 - 3 - 4 - 38
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 172 118 956 621
9481 Övriga skatter på varor och tjänster 9 - 3 19 - 179
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 6 705 - 2 727 - 50 862 - 6 924
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och landsting - 7 046 - 2 743 - 53 932 - 7 068
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 341 16 3 071 144
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto 6 468 3 787 8 347 14 144
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 0 0
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt 0 0
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt 0 0
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter 0 0
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt 0 0
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. 0 0
9631 Betalningsdifferenser, övriga 0 0
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket 5 229 3 544 - 1 687 14 198
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 456 118 3 878 397
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 784 125 6 157 - 450
9699 Omföring till 9611-9631 0 0
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter 54 - 20 1 146 - 177
9811 Skattetillägg 29 - 17 931 - 194
9821 Förseningsavgifter 25 - 3 215 16
9831 Insättningsgarantiavgifter 0 0 0 0
9832 Avgifter till Kärnavfallsfonden 0 0 0 0
9833 Resolutionsavgift 0 0 0 0
9834 Batteriavgifter 0 0
9835 Kväveoxidavgifter 0 0

Kontakt