September 2018 Inkomsttyp 6000: Bidrag m.m. från EU

Under inkomsttypen Bidrag m.m. från EU redovisas bidrag från olika EU-fonder inom EU:s budget. De största enskilda bidragen erhålls från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Europeiska jordbruksfonden. Bidragen är främst kopplade till utgifter på anslag under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, utgiftsområde 19 Regional tillväxt, utgiftsområde 22 Kommunikationer samt utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.

Utfall för inkomsttypen Bidrag m.m. från EU

Miljoner kr

Bidragen från EU är i september 189 miljoner kronor högre än i september 2017.

Bidragen från EU för de första nio månaderna är 1 701 miljoner kronor (18,4 procent) högre jämfört med samma period 2017. Bidragen från de olika fonderna har ökat generellt, vilket beror på att projekt inom de olika programmen kommit igång i en större omfattning jämfört med 2017.

Inkomsttyp 6000 Bidrag m.m. från EU, miljoner kronor
Utfall
sep 2018
Förändring
jämfört med
sep 2017
Utfall
jan-sep 2018
Förändring
jämfört med
jan-sep 2017
SB 2018
6000 Bidrag m.m. från EU 220 189 10 958 1 701 12 910
6100 Bidrag från EU:s jordbruksfonder 220 200 8 482 1 054 10 039
6111 Gårdsstöd 9 - 6 6 525 - 13 7 500
6113 Övriga interventioner 0 - 5 53 - 34 138
6114 Exportbidrag 0
6115 Djurbidrag 0
6116 Offentlig lagring 0
6119 Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket 5 5 219 277 4
6123 Europeiska utvecklings- och garantifonden - garantisektionen 2000 - 2006 0 0 0 0 0
6124 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2007 - 2013 0 0 - 4 - 4 - 7
6125 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2014 - 2020 206 206 1 689 828 2 404
6200 Bidrag från EU till fiskenäringen 0 0 23 14 200
6213 Bidrag från Europeiska fiskefonden 2007-2013 - 34
6214 Bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden 2014 - 2020 0 0 23 14 234
6300 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 0 0 741 210 1 408
6313 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2007 - 2013 0 0 0
6314 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014 - 2020 0 0 741 210 1 408
6400 Bidrag från Europeiska socialfonden 0 0 1 311 733 956
6413 Bidrag från Europeiska socialfonden 2007 - 2013 0 0 291 291 0
6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014 - 2020 0 0 1 020 442 956
6500 Bidrag till transeuropeiska nätverk 0 0 104 - 52 71
6511 Bidrag till transeuropeiska nätverk 0 0 104 - 52 71
6900 Övriga bidrag från EU 0 - 11 298 - 257 236
6911 Övriga bidrag från EU 0 - 11 298 - 257 236
6912 Bidrag till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn 0
SB = statens budget

Kontakt