Augusti 2018 Inkomsttyp 9000: Löpande redovisade skatter

Under denna inkomsttyp redovisas skatter m.m. löpande av respektive myndighet. I samband med räkenskapsårets avslutning nollställs hela inkomsttypen 9000 av ESV genom omföring till inkomsttyp 1000 och i vissa fall 7000 och 8000.

Utfall för inkomsttypen Löpande redovisade skatter

Miljoner kr

9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick i augusti till 24,3 miljarder kronor. I augusti 2018 var utfallet 20,2 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är 4,2 miljarder kronor och beror i huvudsak på att debiterad kvarskatt har ökat med 10,9 miljarder kronor jämfört med samma period 2017. Detta motverkas av att även återbäringen ökat med 6,1 miljarder kronor. Nettot blev 4,8 miljarder, vilket påverkar saldot positivt när pengarna betalas in på skattekonto.

Utfallet för fysiska personers inkomstskatt uppgick fram till och med augusti till -55,6 miljarder kronor. Utfallet för samma period 2017 var -62,5 miljarder kronor. Skillnaden är 6,9 miljarder kronor. Att skatten för fysiska personer är negativ beror på att den till största delen hör till andra sektorer än den statliga. För att kunna redovisa statens skatteinkomster och budgetsaldo räknas bland annat samtliga utbetalningar till kommuner, landsting samt kyrkoavgiften av från den totala skatteinkomsten.

Förskotten till kommuner och landsting är hittills i år 14,0 miljarder kronor högre än 2017. I januari slutreglerades dock förskotten till kommuner och landsting för taxeringsåret 2016. Den slutliga skatten blev 2,1 miljarder lägre (lägre utbetalningar till kommuner och landsting).  Den slutliga skatten för 2015 var 1,6 miljarder högre. Skillnaden mellan åren är 3,7 miljarder kronor, dvs. en positiv effekt för statens skatteinkomster och budgetsaldot. Nettobetalningarna till kommuner och landsting är därmed 10,3 miljarder kronor högre hittills i år.

9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto

Juridiska personers inkomstskatt uppgick till 19,4 miljarder kronor i augusti, vilket är 3,7 miljarder kronor högre jämfört med samma period föregående år. Dels har debiterad preliminärskatt för 2018 ökat med 1,7 miljarder kronor, dels blev debiterad slutlig kvarskatt avseende 2017 1,7 miljarder kronor högre än samma månad föregående år.

Utfallet för de första åtta månaderna blev 134,2 miljarder kronor, vilket är 14,4 miljarder kronor högre än föregående år. Den debiterade preliminärskatten för 2018 har ökat med 9,5 miljarder kronor (8,6 procent).

9200 Socialavgifter och löneskatter

Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter blev i augusti 0,8 miljarder kronor (2,3 procent) högre än i augusti 2017.

Inkomsterna för de första åtta månaderna blev 11,3 miljarder kronor (4,3 procent) högre jämfört med samma period föregående år. Den allmänna löneavgiften har ökat med 7,2 miljarder kronor (5,8 procent).

Arbetsgivaravgifterna (sju olika avgifter) är sammanlagt 31,42 procent av den bruttolön och förmåner som arbetsgivaren betalar och ska finansiera socialförsäkringen. Undantaget är den allmänna löneavgiften, som inte är en socialavgift utan en skatt. Den betalas till exempel inte av den som saknar fast driftställe i Sverige. Löneavgiften uppgår till 10,42 procent av bruttolönen och är därmed den största avgiften.

9300 Skatt på egendom

Inkomsterna från Skatt på egendom ökade med 0,3 miljarder kronor (4,0 procent) de första åtta månaderna 2018. De högre inkomsterna avser i sin helhet inkomster från stämpelskatt dvs. den avgift den skattskyldige betalar vid förvärv av fast egendom (lagfart) eller tomträtt.

9400 Skatt på varor och tjänster

Skatt på varor och tjänster blev 58,5 miljarder kronor, vilket är 1,0 miljard kronor (1,7 procent) högre än i augusti 2017. Utfallet varierar ofta mellan månaderna. För de första åtta månaderna uppgår utfallet till 374,3 miljarder kronor. Det är 13,5 miljarder kronor (3,7 procent) högre än samma period föregående år.

Utfallet för Mervärdesskatt, netto, uppgick till 47,4 miljarder kronor, vilket är 0,4 miljarder kronor (0,4 procent) högre än i augusti i fjol. Under de första åtta månaderna blev inkomsterna från Mervärdesskatt, netto, 281,1 miljarder kronor. Det är 11,6 miljarder kronor (4,3 procent) högre än samma period 2017.

Energiskatterna uppgår till 5,5 miljarder kronor i augusti. Det är 0,2 miljarder kronor högre än i augusti 2017. För de första åtta månaderna uppgår energiskatterna till 48,6 miljarder kronor. Det är 1,5 miljarder kronor (3,1 procent) högre än motsvarande period 2017.

9600 Betalningsdifferenser, skattekonto

Betalningsdifferens på skattekonto i augusti uppgick till -45,8 miljarder kronor. I augusti 2017 uppgick betalningsdifferenserna på skattekonto till -44,4 miljarder kronor. En skillnad på -1,4 miljarder kronor. In- och utbetalningarna på skattekonto ökade med 11,8 miljarder kronor respektive 0,6 miljarder kronor. Debiteringarna av skattekonto (utfördelningen på det olika skatteslagen) ökade med 11,8 miljarder kronor. En positiv betalningsdifferens uppstår om inbetalningarna på skattekonto är större än summan av utbetalningarna från skattekonto och vad som fördelats ut på de olika skatteslagen (debiterats skattekontot). En positiv betalningsdifferens innebär också en positiv effekt på saldot för statens budget och vice versa.

Betalningsdifferensen de första åtta månaderna är -6,9 miljarder kronor det vill säga negativ och påverkar saldot på statens budget negativt med motsvarande belopp. Vad som är faktiska skatteinkomster som ännu inte fördelats ut på skatteslag och vad som är överinsättningar på skattekonto går inte att säga i nuläget.

Inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter, miljoner kronor
Utfall
aug 2018
Förändring
jämfört med
aug 2017
Utfall
jan-aug 2018
Förändring
jämfört med
jan-aug 2017
9000 Löpande redovisade skatter 90 374 8 671 702 303 53 306
9100 Skatt på inkomst 46 892 9 080 86 895 22 184
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto 24 333 4 153 - 55 586 6 892
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto 19 431 3 661 134 228 14 416
9141 Kupongskatt 2 954 1 262 6 852 835
Övriga inkomsttitlar 173 4 1 400 41
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 55 23 394 38
9131 Ofördelbara inkomstskatter 5 1 27 8
9144 Lotteriskatt 113 - 20 979 - 5
9200 Socialavgifter och löneskatter 33 988 779 274 169 11 318
9212 Efterlevandepensionsavgift 1 065 34 8 755 - 298
9221 Sjukförsäkringsavgift 6 618 215 51 973 1 738
9222 Föräldraförsäkringsavgift 3 956 129 31 531 1 494
9251 Ålderspensionsavgift, netto 1 553 - 287 12 709 - 422
9253 Arbetsskadeavgift 305 10 2 489 - 5
9254 Arbetsmarknadsavgift 3 913 126 30 495 1 389
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 16 296 534 130 752 7 188
9291 Särskild löneskatt 284 18 5 464 234
9299 Avräkning socialavgifter 0 0 0 0
9300 Skatt på egendom 1 084 113 8 142 310
9341 Stämpelskatt 1 084 113 8 142 310
Övriga inkomsttitlar 0 0
9312 Fastighetsskatt 0 0
9400 Skatt på varor och tjänster 58 501 998 374 281 13 491
9411 Mervärdesskatt, netto 47 443 437 281 054 11 614
9424 Tobaksskatt 1 202 131 8 005 225
9425 Alkoholskatt 1 498 118 10 089 271
9428 Energiskatt 5 511 161 48 649 1 459
9439 Skatt på flygresor 167 167 536 536
9442 Systembolagets inlevererade överskott 0 0 282 - 7
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel 0 0 3 791 - 231
9461 Fordonsskatt 1 292 - 6 9 691 - 65
Övriga inkomsttitlar 1 388 - 11 12 183 - 311
9431 Särskild skatt på elektrisk kraft från kärnkraftverk 0 - 39 34 - 2 736
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 0 0 48 48
9435 Särskild skatt mot försurning 4 0 33 4
9436 Skatt på avfall 93 - 29 57 - 100
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 8 - 4 114 18
9438 Kemikalieskatt 89 2 887 798
9452 Skatt på annonser och reklam 18 - 4 108 - 25
9453 Avgifter för telekommunikation 0 0 0 0
9454 Skatt på spel 1 0 9 - 1
9455 Lotteriavgifter 22 20 40 19
9458 Lokalradioavgifter 0 0 1 370 1 295
9459 Avgifter till Myndigheten för radio och TV 0 0 9 0
9462 Vägavgifter 95 8 759 86
9463 Trängselskatt 207 - 14 1 970 - 5
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 246 - 6 1 929 15
9471 Tullmedel 527 10 4 023 - 20
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 0 0 0
9473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter - 1 - 1 - 2 - 35
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 75 53 784 504
9481 Övriga skatter på varor och tjänster 3 - 7 10 - 176
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 4 271 - 692 - 44 157 - 4 198
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och landsting - 4 612 - 708 - 46 886 - 4 325
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 341 16 2 729 128
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto - 45 796 - 1 404 1 880 10 357
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 0 0
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt 0 0
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt 0 0
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter 0 0
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt 0 0
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. 0 0
9631 Betalningsdifferenser, övriga 0 0
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket - 46 676 - 1 351 - 6 916 10 654
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 290 - 33 3 422 279
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 590 - 20 5 373 - 576
9699 Omföring till 9611-9631 0 0
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter - 24 - 203 1 092 - 157
9811 Skattetillägg - 63 - 216 902 - 176
9821 Förseningsavgifter 39 13 190 19
9831 Insättningsgarantiavgifter 0 0 0 0
9832 Avgifter till Kärnavfallsfonden 0 0 0 0
9833 Resolutionsavgift 0 0 0 0
9834 Batteriavgifter 0 0
9835 Kväveoxidavgifter 0 0

Kontakt