Augusti 2018 Inkomsttyp 4000: Återbetalning av lån

Under inkomsttypen Återbetalning av lån redovisas återbetalningar av olika typer av lån där den största delen är återbetalning av studiemedel.

Utfall för inkomsttypen Återbetalning av lån

Miljoner kr

Återbetalning av lån blev 66 miljoner kronor, det är 8 miljoner kronor lägre än i augusti 2017.

Under de första åtta månaderna har lån motsvarande 521 miljoner kronor återbetalats. Det är 30 miljoner kronor (5,4 procent) lägre än samma period föregående år.

Inkomsttyp 4000 Återbetalning av lån, miljoner kronor
Utfall
aug 2018
Förändring
jämfört med
aug 2017
Utfall
jan-aug 2018
Förändring
jämfört med
jan-aug 2017
SB 2018
4000 Återbetalning av lån 66 - 8 521 - 30 766
4100 Återbetalning av näringslån 0 0 0 0 0
4123 Återbetalning av lån till fiskerinäringen 0
4131 Återbetalning av vattenkraftslån 0
4132 Återbetalning av lån avseende såddfinansiering 0
4136 Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet 0 0 0 0 0
4137 Återbetalning av övriga näringslån, Statens jordbruksverk 0 0 0 0 0
4138 Återbetalning av tidigare infriade statliga garantier 0
4139 Återbetalning av lokaliseringslån 0 0 0 0 0
4300 Återbetalning av studielån 51 - 9 354 - 33 493
4311 Återbetalning av statens lån för universitetsstudier 0
4312 Återbetalning av allmänna studielån 0 0 0 0 0
4313 Återbetalning av studiemedel 51 - 9 354 - 33 493
4500 Återbetalning av övriga lån 15 2 166 4 273
4516 Återbetalning av utgivna startlån och bidrag 0
4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor 0 0 30 - 19 109
4526 Återbetalning av övriga lån 15 2 136 23 164
SB = statens budget

Kontakt