Juli 2018 Inkomsttyp 9000: Löpande redovisade skatter

Under denna inkomsttyp redovisas skatter m.m. löpande av respektive myndighet. I samband med räkenskapsårets avslutning nollställs hela inkomsttypen 9000 av ESV genom omföring till inkomsttyp 1000 och i vissa fall 7000 och 8000.

Utfall för inkomsttypen Löpande redovisade skatter

Miljoner kr

9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick i juli till 18,7 miljarder kronor. I juli 2017 var utfallet 17,2 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är 1,4 miljarder kronor och beror i huvudsak på att debiterad återbäring är 2,1 miljarder kronor lägre i juli 2018 jämfört med samma period 2016. Detta motverkas av att även restskatten är lägre (0,5 miljarder kronor). I juli 2018 redovisas slutskatten för 2017 för i huvudsak de skattskyldiga som deklarerat på papper. Återbäringen betalas ut under augusti eller september. Att utfallet är positivt i juli beror på att restskatten är 28,9 miljarder kronor högre än återbäringen.

Utfallet för fysiska personers inkomstskatt uppgick fram till och med juli till -79,9 miljarder kronor. Utfallet för samma period 2017 var -82,7 miljarder kronor. Skillnaden är 2,7 miljarder kronor. Att skatten för fysiska personer är negativ beror på att den till största delen hör till andra sektorer än den statliga. För att kunna redovisa statens skatteinkomster och budgetsaldo räknas bland annat samtliga utbetalningar till kommuner, landsting samt kyrkoavgiften av från den totala skatteinkomsten.

Förskotten till kommuner och landsting är hittills i år 12,2 miljarder kronor högre än 2017. I januari slutreglerades dock förskotten till kommuner och landsting för taxeringsåret 2016. Den slutliga skatten blev 2,1 miljarder lägre (lägre utbetalningar till kommuner och landsting).  Den slutliga skatten för 2015 var 1,6 miljarder högre. Skillnaden mellan åren är 3,7 miljarder kronor, dvs. en positiv effekt för statens skatteinkomster och budgetsaldot.

9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto

Juridiska personers inkomstskatt uppgick till 19,7 miljarder kronor i juli, vilket är 3,0 miljarder kronor högre jämfört med samma period föregående år. Dels har debiterad preliminärskatt för 2018 ökat med 1,5 miljarder kronor, dels blev, efter omprövning, återbetalningarna av skatt avseende tidigare år 1,5 miljarder kronor lägre än samma månad föregående år.

Utfallet för de första sju månaderna blev 114,8 miljarder kronor, vilket är 10,8 miljarder kronor högre än föregående år. Den debiterade preliminärskatten för 2018 har ökat med 7,8 miljarder kronor (8,0 procent).

9200 Socialavgifter och löneskatter

Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter blev i juli 1,7 miljarder kronor (5,0 procent) högre än i juli 2017.

Inkomsterna för de första sju månaderna blev 10,5 miljarder kronor (4,6 procent) högre jämfört med samma period föregående år. Den allmänna löneavgiften har ökat med 6,7 miljarder kronor (6,2 procent).

Arbetsgivaravgifterna (sju olika avgifter) är sammanlagt 31,42 procent av den bruttolön och förmåner som arbetsgivaren betalar och ska finansiera socialförsäkringen. Undantaget är den allmänna löneavgiften, som inte är en socialavgift utan en skatt. Den betalas till exempel inte av den som saknar fast driftställe i Sverige. Löneavgiften uppgår till 10,42 procent av bruttolönen och är därmed den största avgiften.

9300 Skatt på egendom

Inkomsterna från Skatt på egendom ökade med 0,2 miljarder kronor (2,9 procent) de första sju månaderna 2018. De högre inkomsterna avser i sin helhet inkomster från stämpelskatt.

9400 Skatt på varor och tjänster

Skatt på varor och tjänster blev 41,1 miljarder kronor, vilket är 5,2 miljarder kronor (14,4 procent) högre än i juli 2017. Utfallet varierar ofta mellan månaderna. För de första sju månaderna uppgår utfallet till 315,8 miljarder kronor. Det är 12,5 miljarder kronor (4,1 procent) högre än samma period föregående år.

Utfallet för Mervärdesskatt, netto, uppgick till 28,1 miljarder kronor, vilket är 2,6 miljarder kronor (10,3 procent) högre än i juli i fjol. Under de första sju månaderna blev inkomsterna från Mervärdesskatt, netto, 233,6 miljarder kronor. Det är 11,2 miljarder kronor (5,0 procent) högre än samma period 2017.

Energiskatterna uppgår till 6,2 miljarder kronor i juli. Det är 0,7 miljarder kronor högre än i juli 2017. Energiskatt på elektrisk kraft blev 0,6 miljarder kronor högre. För de första sju månaderna uppgår energiskatterna till 43,1 miljarder kronor. Det är 1,3 miljarder kronor (3,1 procent) högre än motsvarande period 2017.

I juli betalade kommersiella radiobolag 1,3 miljarder kronor i sändningsavgifter för perioden 1 augusti 2018 – 31 juli 2026. Avgifterna avser 3 nationella tillstånd och 35 regionala/lokala tillstånd. Samtliga äldre tillstånd upphörde den 31 juli 2018. Kommersiell radio infördes 1993 och tidigare betalades de flesta sändningsavgifterna kvartalsvis i förskott.

I statens budget innebär det att avgifterna redovisas åtta år i förskott i juli 2018. Det påverkar saldot i statens budget positivt 2018. Åren 2019-2026 kommer inga avgifter att redovisas på inkomsttitel 9458 Lokalradioavgifter. Det innebär att saldot i statens budget blir nästan 0,2 miljarder kronor lägre per år 2019-2026.

9600 Betalningsdifferenser, skattekonto

Betalningsdifferens på skattekonto i juli uppgick till -27,6 miljarder kronor. I juli 2017 uppgick betalningsdifferenserna på skattekonto till -23,9 miljarder kronor. En skillnad på 3,8 miljarder kronor. In- och utbetalningarna på skattekonto ökade med 9,7 miljarder kronor respektive 2,2 miljarder kronor. Debiteringarna av skattekonto (utfördelningen på det olika skatteslagen) ökade med 12,0 miljarder kronor. En positiv betalningsdifferens uppstår om inbetalningarna på skattekonto är större än summan av utbetalningarna från skattekonto och vad som fördelats ut på de olika skatteslagen (debiterats skattekontot). En positiv betalningsdifferens innebär också en positiv effekt på saldot för statens budget och vice versa.

Betalningsdifferensen de första sju månaderna är 47,7 miljarder kronor dvs. positiv och påverkar saldot på statens budget positivt med motsvarande summa. Vad som är faktiska skatteinkomster som ännu inte fördelats ut på skatteslag och vad som är överinsättningar på skattekonto går inte att säga i nuläget.

Inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter, miljoner kronor
Utfall
juli 2018
Förändring
jämfört med
juli 2017
Utfall
jan-juli 2018
Förändring
jämfört med
jan-juli 2017
9000 Löpande redovisade skatter 85 359 6 694 611 928 44 636
9100 Skatt på inkomst 41 478 4 313 40 004 13 104
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto 18 667 1 430 - 79 919 2 739
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto 19 664 3 008 114 797 10 755
9141 Kupongskatt 2 998 - 132 3 899 - 428
Övriga inkomsttitlar 149 7 1 227 37
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 29 0 339 14
9131 Ofördelbara inkomstskatter 4 2 22 7
9144 Lotteriskatt 116 4 866 16
9200 Socialavgifter och löneskatter 36 275 1 741 240 181 10 539
9212 Efterlevandepensionsavgift 1 111 55 7 690 - 333
9221 Sjukförsäkringsavgift 6 904 348 45 356 1 523
9222 Föräldraförsäkringsavgift 4 127 209 27 576 1 365
9251 Ålderspensionsavgift, netto 1 682 - 36 11 156 - 135
9253 Arbetsskadeavgift 318 16 2 185 - 15
9254 Arbetsmarknadsavgift 4 088 207 26 582 1 263
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 17 005 860 114 456 6 654
9291 Särskild löneskatt 1 041 83 5 180 216
9299 Avräkning socialavgifter 0 0 0 0
9300 Skatt på egendom 814 - 158 7 058 197
9341 Stämpelskatt 814 - 158 7 058 197
Övriga inkomsttitlar 0 0
9312 Fastighetsskatt 0 0
9400 Skatt på varor och tjänster 41 111 5 183 315 780 12 494
9411 Mervärdesskatt, netto 28 109 2 614 233 610 11 177
9424 Tobaksskatt 1 139 23 6 803 94
9425 Alkoholskatt 1 427 - 6 8 591 153
9428 Energiskatt 6 243 703 43 138 1 298
9439 Skatt på flygresor 146 146 369 369
9442 Systembolagets inlevererade överskott 0 0 282 - 7
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel 250 0 3 791 - 231
9461 Fordonsskatt 979 468 8 400 - 59
Övriga inkomsttitlar 2 818 1 234 10 796 - 300
9431 Särskild skatt på elektrisk kraft från kärnkraftverk 1 - 389 34 - 2 697
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 0 0 47 47
9435 Särskild skatt mot försurning 4 4 29 4
9436 Skatt på avfall 7 12 - 37 - 71
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 4 - 2 106 22
9438 Kemikalieskatt 115 113 798 795
9452 Skatt på annonser och reklam 7 - 1 90 - 21
9453 Avgifter för telekommunikation 0 0 0 0
9454 Skatt på spel 1 0 8 - 1
9455 Lotteriavgifter 1 0 18 - 1
9458 Lokalradioavgifter 1 306 1 280 1 370 1 295
9459 Avgifter till Myndigheten för radio och TV 0 0 9 0
9462 Vägavgifter 149 71 665 78
9463 Trängselskatt 301 46 1 764 9
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 247 1 1 684 21
9471 Tullmedel 504 - 13 3 496 - 29
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 0 0 0
9473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter 0 0 0 - 34
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 159 115 709 450
9481 Övriga skatter på varor och tjänster 12 - 2 7 - 169
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 7 287 - 956 - 39 886 - 3 506
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och landsting - 7 628 - 972 - 42 274 - 3 617
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 341 16 2 388 112
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto - 27 620 - 3 751 47 676 11 762
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 0 0
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt 0 0
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt 0 0
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter 0 0
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt 0 0
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. 0 0
9631 Betalningsdifferenser, övriga 0 0
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket - 28 654 - 3 708 39 760 12 005
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 414 15 3 132 313
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 621 - 58 4 784 - 556
9699 Omföring till 9611-9631 0 0
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter 587 321 1 116 46
9811 Skattetillägg 569 320 965 40
9821 Förseningsavgifter 19 2 151 6
9831 Insättningsgarantiavgifter 0 0 0 0
9832 Avgifter till Kärnavfallsfonden 0 0 0 0
9833 Resolutionsavgift 0 0 0 0
9834 Batteriavgifter 0 0
9835 Kväveoxidavgifter 0 0

Kontakt