Juli 2018 Inkomsttyp 6000: Bidrag m.m. från EU

Under inkomsttypen Bidrag m.m. från EU redovisas bidrag från olika EU-fonder inom EU:s budget. De största enskilda bidragen erhålls från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Europeiska jordbruksfonden. Bidragen är främst kopplade till utgifter på anslag under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, utgiftsområde 19 Regional tillväxt, utgiftsområde 22 Kommunikationer samt utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.

Utfall för inkomsttypen Bidrag m.m. från EU

Miljoner kr

Bidragen från EU blev i juli 670 miljoner kronor lägre än i juni 2017. Orsaken är främst att bidrag från den europeiska socialfonden betalats in från EU redan i juni och inte i juli som föregående år.

Bidragen från EU för de första sju månaderna blev 2 444 miljoner kronor (29,8 procent) högre jämfört med samma period 2017. Det beror dels på högre bidrag från socialfonden och dels på att en större andel av gårdsstödet betalats in av EU jämfört med i fjol. Ersättningen från EU betalas normalt in två månader efter att Jordbruksverket betalat ut gårdsstöd till Sveriges bönder. Både tidpunkten och andelen som betalas ut till bönderna av det totala gårdsstödet varierar dock från år till år. Även bidragen från jordbruksfonden för landsbygdsutveckling är betydlig högre i år.

Inkomsttyp 6000 Bidrag m.m. från EU, miljoner kronor
Utfall
juli 2018
Förändring
jämfört med
juli 2017
Utfall
jan-juli 2018
Förändring
jämfört med
jan-juli 2017
SB 2018
6000 Bidrag m.m. från EU 196 - 670 10 634 2 444 12 910
6100 Bidrag från EU:s jordbruksfonder 24 11 8 249 1 873 10 039
6111 Gårdsstöd 21 14 6 502 782 7 500
6113 Övriga interventioner 1 - 5 52 - 22 138
6114 Exportbidrag 0
6115 Djurbidrag 0
6116 Offentlig lagring 0
6119 Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket 2 2 212 267 4
6123 Europeiska utvecklings- och garantifonden - garantisektionen 2000 - 2006 0 0 0 0 0
6124 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2007 - 2013 - 7
6125 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2014 - 2020 0 0 1 483 846 2 404
6200 Bidrag från EU till fiskenäringen 0 0 23 14 200
6213 Bidrag från Europeiska fiskefonden 2007-2013 - 34
6214 Bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden 2014 - 2020 0 0 23 14 234
6300 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 134 134 645 114 1 408
6313 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2007 - 2013 0 0 0
6314 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014 - 2020 134 134 645 114 1 408
6400 Bidrag från Europeiska socialfonden 38 - 540 1 311 733 956
6413 Bidrag från Europeiska socialfonden 2007 - 2013 0 0 291 291 0
6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014 - 2020 38 - 540 1 020 442 956
6500 Bidrag till transeuropeiska nätverk 0 0 101 - 50 71
6511 Bidrag till transeuropeiska nätverk 0 0 101 - 50 71
6900 Övriga bidrag från EU 0 - 276 304 - 239 236
6911 Övriga bidrag från EU 0 - 276 304 - 239 236
6912 Bidrag till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn 0
SB = statens budget

Kontakt