Juli 2018 Inkomsttyp 3000: Inkomster av försåld egendom

Under denna inkomsttyp redovisas bl.a. inkomster av försålda byggnader och maskiner, mark och annan egendom som exempelvis gruvegendom och aktier.

Utfall för inkomsttypen Inkomster av försåld egendom

Miljoner kr

Inkomster av försåld egendom uppgick i juli till 98 miljoner kronor. Inkomsterna kommer ifrån Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter.

Inkomster av försåld egendom uppgår för årets första sju månader till 1 782 miljoner kronor. Inkomsterna avser framför allt försäljning av aktier. I februari redovisades ett överskott på 1 683 miljoner kronor för försäljningen av statens innehav av aktier i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB.

Inkomsttyp 3000 Inkomster av försåld egendom, miljoner kronor
Utfall
juli 2018
Förändring
jämfört med
juli 2017
Utfall
jan-juli 2018
Förändring
jämfört med
jan-juli 2017
SB 2018
3000 Inkomster av försåld egendom 98 98 1 782 1 776 5 000
3100 Inkomster av försålda byggnader och maskiner 98 98 99 94 0
3125 Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter 98 98 99 94 0
3200 Övriga inkomster av markförsäljning 0
3211 Övriga inkomster av markförsäljning 0
3300 Övriga inkomster av försåld egendom 0 0 1 683 1 682 5 000
3311 Inkomster av statens gruvegendom 0
3312 Övriga inkomster av försåld egendom 0 0 1 683 1 682 5 000
SB = statens budget

Kontakt