Juni 2018 Inkomsttyp 9000: Löpande redovisade skatter

Under denna inkomsttyp redovisas skatter m.m. löpande av respektive myndighet. I samband med räkenskapsårets avslutning nollställs hela inkomsttypen 9000 av ESV genom omföring till inkomsttyp 1000 och i vissa fall 7000 och 8000.

Utfall för inkomsttypen Löpande redovisade skatter

Miljoner kr

9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick i juni till -11,3 miljarder kronor. I juni 2017 var utfallet -10,3 miljarder kronor. Skillnaden är -0,8 miljarder kronor. Att skatten för fysiska personer är negativ beror på att den till största delen hör till andra sektorer än den statliga. För att kunna redovisa statens skatteinkomster och budgetsaldo räknas bland annat samtliga utbetalningar till kommuner, landsting samt kyrkoavgiften av från den totala skatteinkomsten.

Utfallet för fysiska personers inkomstskatt uppgick det första halvåret till -98,6 miljarder kronor. Utfallet för samma period 2017 var -99,9 miljarder kronor. Skillnaden är 1,3 miljarder kronor.

9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto

Juridiska personers inkomstskatt uppgick till 16,5 miljarder kronor i juni, vilket är 2,5 miljarder kronor högre jämfört med samma period föregående år. Dels har debiterad preliminärskatt för 2018 ökat med 1,2 miljarder kronor, dels blev debiterad skatteåterbäring avseende tidigare år 1,2 miljarder kronor lägre.

Utfallet för det första halvåret blev 95,1 miljarder kronor, vilket är 7,7 miljarder kronor högre än föregående år. Den debiterade preliminärskatten för 2018 har ökat med 6,3 miljarder kronor (7,6 procent).

9200 Socialavgifter och löneskatter

Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter blev i juni 1,6 miljarder kronor (5,0 procent) högre än i juni 2017.

Inkomsterna för det första halvåret blev 8,8 miljarder kronor (4,5 procent) högre jämfört med samma period föregående år.

Arbetsgivaravgifterna (sju olika avgifter) är sammanlagt 31,42 procent av den bruttolön och förmåner som arbetsgivaren betalar och ska finansiera socialförsäkringen. Undantaget är den allmänna löneavgiften, som inte är en socialavgift utan en skatt. Den betalas till exempel inte av den som saknar fast driftställe i Sverige. Löneavgiften uppgår till 10,42 procent av bruttolönen och är därmed den största avgiften.

9300 Skatt på egendom

Inkomsterna från Skatt på egendom ökade med 0,4 miljarder kronor (6,0 procent) det första halvåret 2018. De högre inkomsterna avser i sin helhet inkomster från stämpelskatt.

9400 Skatt på varor och tjänster

Skatt på varor och tjänster blev 43,1 miljarder kronor, vilket är 2,2 miljarder kronor (5,4 procent) högre än i juni 2017. Utfallet varierar ofta mellan månaderna. För det första halvåret uppgår utfallet till 274,7 miljarder kronor. Det är 7,3 miljarder kronor (2,7 procent) högre än samma period föregående år.

Utfallet för Mervärdesskatt, netto, uppgick till 31,0 miljarder kronor, vilket är 1,7 miljard kronor (5,9 procent) högre än i juni i fjol. Under det första halvåret blev inkomsterna från Mervärdesskatt, netto, 205,5 miljarder kronor. Det är 8,6 miljarder kronor (4,3 procent) högre än samma period 2017.

Energiskatterna uppgår till 7,2 miljarder kronor i juni. Det är 0,8 miljarder kronor högre än i juni 2017. Energiskatt på elektrisk kraft blev 0,8 miljarder kronor högre. För det första halvåret uppgår energiskatterna till 36,9 miljarder kronor. Det är 0,6 miljarder kronor (1,6 procent) högre än motsvarande period 2017.

9600 Betalningsdifferenser, skattekonto

Betalningsdifferens på skattekonto i juni uppgick till -22,7 miljarder kronor, det är 0,6 miljarder kronor lägre än i juni 2017. In- och utbetalningarna på skattekonto ökade med 9,8 miljarder kronor respektive 2,9 miljarder kronor. Debiteringarna av skattekonto (utfördelningen på de olika skatteslagen) ökade med 8,4 miljarder kronor. En positiv betalningsdifferens uppstår om inbetalningarna på skattekonto är större än summan av utbetalningarna från skattekonto och vad som fördelats ut på de olika skatteslagen (debiterats skattekontot). En positiv betalningsdifferens innebär också en positiv effekt på saldot för statens budget och vice versa.

Betalningsdifferensen det första halvåret är 68,4 miljarder kronor dvs. positiv och påverkar saldot på statens budget positivt med motsvarande summa. Vad som är faktiska skatteinkomster som ännu inte fördelats ut på skatteslag och vad som är överinsättningar på skattekonto går inte att säga i nuläget.

Inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter, miljoner kronor
Utfall
juni 2018
Förändring
jämfört med
juni 2017
Utfall
jan-juni 2018
Förändring
jämfört med
jan-juni 2017
9000 Löpande redovisade skatter 55 987 3 835 526 570 37 942
9100 Skatt på inkomst 6 089 1 447 - 1 475 8 791
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto - 11 133 - 822 - 98 586 1 309
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto 16 450 2 473 95 133 7 747
9141 Kupongskatt 595 - 220 900 - 295
Övriga inkomsttitlar 177 16 1 078 31
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 48 18 309 14
9131 Ofördelbara inkomstskatter 2 - 1 18 5
9144 Lotteriskatt 128 - 2 750 11
9200 Socialavgifter och löneskatter 33 720 1 597 203 906 8 798
9212 Efterlevandepensionsavgift 1 047 56 6 579 - 388
9221 Sjukförsäkringsavgift 6 507 352 38 451 1 176
9222 Föräldraförsäkringsavgift 3 889 211 23 449 1 156
9251 Ålderspensionsavgift, netto 1 723 - 129 9 473 - 99
9253 Arbetsskadeavgift 299 16 1 867 - 31
9254 Arbetsmarknadsavgift 3 836 206 22 494 1 056
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 16 026 871 97 452 5 794
9291 Särskild löneskatt 392 15 4 140 133
9299 Avräkning socialavgifter 0 0 0 0
9300 Skatt på egendom 795 - 300 6 245 355
9341 Stämpelskatt 795 - 300 6 245 355
Övriga inkomsttitlar 0 0
9312 Fastighetsskatt 0 0
9400 Skatt på varor och tjänster 43 099 2 198 274 669 7 310
9411 Mervärdesskatt, netto 30 972 1 728 205 502 8 563
9424 Tobaksskatt 1 197 121 5 664 71
9425 Alkoholskatt 1 393 116 7 164 159
9428 Energiskatt 7 188 764 36 895 595
9439 Skatt på flygresor 138 138 223 223
9442 Systembolagets inlevererade överskott 0 0 282 - 7
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel 0 0 3 541 - 231
9461 Fordonsskatt 905 - 468 7 421 - 527
Övriga inkomsttitlar 1 306 - 200 7 977 - 1 534
9431 Särskild skatt på elektrisk kraft från kärnkraftverk - 5 - 394 33 - 2 308
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 0 0 47 47
9435 Särskild skatt mot försurning 4 0 25 0
9436 Skatt på avfall 0 17 - 44 - 82
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 13 9 102 23
9438 Kemikalieskatt 114 114 683 683
9452 Skatt på annonser och reklam 18 - 8 82 - 19
9453 Avgifter för telekommunikation 0 0 0 0
9454 Skatt på spel 1 0 7 0
9455 Lotteriavgifter 2 - 1 16 - 1
9458 Lokalradioavgifter 0 - 1 64 15
9459 Avgifter till Myndigheten för radio och TV 0 0 9 0
9462 Vägavgifter 57 - 12 516 8
9463 Trängselskatt 201 - 10 1 462 - 37
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 252 11 1 437 20
9471 Tullmedel 575 114 2 992 - 17
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 0 0 0
9473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter 0 0 0 - 34
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 121 86 551 335
9481 Övriga skatter på varor och tjänster - 47 - 125 - 5 - 167
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 5 074 - 266 - 32 599 - 2 550
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och landsting - 5 415 - 282 - 34 646 - 2 646
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 341 16 2 047 96
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto - 22 716 - 642 75 295 15 513
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 0 0
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt 0 0
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt 0 0
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter 0 0
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt 0 0
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. 0 0
9631 Betalningsdifferenser, övriga 0 0
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket - 23 624 - 591 68 414 15 713
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 423 56 2 719 297
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 486 - 108 4 163 - 498
9699 Omföring till 9611-9631 0 0
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter 74 - 199 529 - 275
9811 Skattetillägg 63 - 194 396 - 280
9821 Förseningsavgifter 11 - 5 133 5
9831 Insättningsgarantiavgifter 0 0 0 0
9832 Avgifter till Kärnavfallsfonden 0 0 0 0
9833 Resolutionsavgift 0 0 0 0
9834 Batteriavgifter 0 0
9835 Kväveoxidavgifter 0 0

Kontakt