Juni 2018 Inkomsttyp 6000: Bidrag m.m. från EU

Under inkomsttypen Bidrag m.m. från EU redovisas bidrag från olika EU-fonder inom EU:s budget. De största enskilda bidragen erhålls från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Europeiska jordbruksfonden. Bidragen är främst kopplade till utgifter på anslag under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, utgiftsområde 19 Regional tillväxt, utgiftsområde 22 Kommunikationer samt utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.

Utfall för inkomsttypen Bidrag m.m. från EU

Miljoner kr

Högre bidrag från den Europeiska socialfonden i juni

Bidragen från EU blev i juni 1 410 miljoner kronor högre än i juni 2017. Orsaken är främst att bidragen från den europeiska socialfonden betalats in från EU en månad tidigare än ifjol och att rekvisitionerna av EU-medel för projekt inom ramen för socialfonden 2014-2020 är högre i år.

Bidragen från EU för det första halvåret 2018 blev 3 114 miljoner kronor (42,5 procent) högre jämfört med samma period 2017. Det beror främst på högre bidrag från socialfonden men även på att en större andel av gårdsstödet betalats in av EU jämfört med ifjol. Ersättningen från EU betalas normalt in två månader efter att Jordbruksverket betalat ut gårdsstöd till Sveriges bönder. Både tidpunkten och andelen som betalas ut till bönderna av det totala gårdsstödet varierar dock från år till år. Även bidragen från jordbruksfonden för landsbygdsutveckling betydlig högre i år.

Inkomsttyp 6000 Bidrag m.m. från EU, miljoner kronor
Utfall
juni 2018
Förändring
jämfört med
juni 2017
Utfall
jan-juni 2018
Förändring
jämfört med
jan-juni 2017
SB 2018
6000 Bidrag m.m. från EU 1 512 1 410 10 437 3 114 12 910
6100 Bidrag från EU:s jordbruksfonder 294 266 8 225 1 862 10 039
6111 Gårdsstöd 26 10 6 480 768 7 500
6113 Övriga interventioner 1 - 10 52 - 17 138
6114 Exportbidrag 0
6115 Djurbidrag 0
6116 Offentlig lagring 0
6119 Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket 10 9 210 265 4
6123 Europeiska utvecklings- och garantifonden - garantisektionen 2000 - 2006 0 0 0 0 0
6124 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2007 - 2013 - 7
6125 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2014 - 2020 256 256 1 483 846 2 404
6200 Bidrag från EU till fiskenäringen 13 6 23 14 200
6213 Bidrag från Europeiska fiskefonden 2007-2013 - 34
6214 Bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden 2014 - 2020 13 6 23 14 234
6300 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 59 5 511 - 20 1 408
6313 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2007 - 2013 0 0 0
6314 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014 - 2020 59 5 511 - 20 1 408
6400 Bidrag från Europeiska socialfonden 982 982 1 273 1 273 956
6413 Bidrag från Europeiska socialfonden 2007 - 2013 0 0 291 291 0
6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014 - 2020 982 982 982 982 956
6500 Bidrag till transeuropeiska nätverk 34 21 101 - 50 71
6511 Bidrag till transeuropeiska nätverk 34 21 101 - 50 71
6900 Övriga bidrag från EU 131 131 304 36 236
6911 Övriga bidrag från EU 131 131 304 36 236
6912 Bidrag till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn 0
SB = statens budget

Kontakt