Juni 2018 Inkomsttyp 2000: Inkomster av statens verksamhet

Under inkomsttypen inkomster av statens verksamhet redovisas bland annat rörelseöverskott, ränteinkomster, offentligrättsliga avgifter samt försäljningsinkomster.

Utfall för inkomsttypen Inkomster av statens verksamhet

Miljoner kr

Trafikverket levererade in överskott från uppdragsverksamhet i juni

Inkomster av statens verksamhet blev 2 470 miljoner kronor, det är 480 miljoner kronor (24,1 procent) högre än samma månad föregående år. Ökningen förklaras främst av att Trafikverket levererat in ackumulerade överskott från uppdragsverksamheter som förarprovsverksamhet, uthyrning av förarprovsbilar och förvaltning av järnvägsfordon.

Under det första halvåret 2018 blev inkomster av statens verksamhet 23 420 miljoner kronor, det är 5 671 miljoner kronor (31,9 procent) högre än samma period föregående år. Inkomster av statens aktier är 5 832 miljoner kronor (84,4 procent) högre än motsvarande period föregående år.

Inkomsttyp 2000 Inkomster av statens verksamhet, miljoner kronor
Utfall
juni 2018
Förändring
jämfört med
juni 2017
Utfall
jan-juni 2018
Förändring
jämfört med
jan-juni 2017
SB 2018
2000 Inkomster av statens verksamhet 2 470 480 23 420 5 671 30 834
2100 Rörelseöverskott 696 337 3 149 40 2 203
2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 0 0 13
2116 Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvari 132 - 227 132 - 227 211
2118 Sjöfartsverkets inlevererade överskott 0
2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet 0 0 27 13 29
2126 Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit 0 0 125 - 110 0
2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter 564 564 565 565 350
2131 Riksbankens inlevererade överskott 0 0 2 300 - 200 1 600
2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 122 - 119 273
2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 122 - 119 273
2300 Ränteinkomster 128 - 49 1 087 - 114 1 352
2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen 0
2316 Ränteinkomster på vattenkraftslån 0
2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet 0 0 0 0 - 1
2323 Räntor på övriga näringslån 0
2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån 0 0 0 0 0
2341 Ränteinkomster på statens lån för universitetsstudier och garantilån för studera 0
2342 Ränteinkomster på allmänna studielån 5 0 21 - 2 38
2343 Ränteinkomster på studielån upptagna efter 1988 0
2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering 0 0 0 0 0
2392 Räntor på intressemedel 0
2394 Övriga ränteinkomster 3 8 22 9 63
2397 Räntor på skattekonton m.m., netto 120 - 56 1 044 - 121 1 252
2400 Inkomster av statens aktier 196 10 12 741 5 832 15 200
2411 Inkomster av statens aktier 196 10 12 741 5 832 15 200
2500 Offentligrättsliga avgifter 1 020 158 4 937 - 96 9 909
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 88 - 3 516 18 958
2522 Fastställande av åldersgränser för framställning i film 0 0 0
2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor 291 5 1 448 24 3 468
2526 Utjämningsavgift från arbetslöshetskassor 0
2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning 0 0 0 - 1 28
2528 Avgifter vid bergsstaten 3 1 16 4 22
2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet 35 12 167 5 373
2531 Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register 0 0 1 0 2
2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna 128 166 832 60 1 460
2534 Avgifter vid Transportstyrelsen 111 - 10 651 - 39 1 282
2535 Avgifter för statliga garantier 0
2537 Miljöskyddsavgift 49 33 114 83 133
2539 Täktavgift 0
2541 Avgifter vid Tullverket 0
2542 Patientavgifter vid tandläkarutbildningen 0 0 3
2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet 150 - 119 299 31 542
2551 Avgifter från kärnkraftverken 62 62 187 55 260
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 12 0 48 - 342 476
2553 Registreringsavgift till Fastighetsmäklarinspektionen 0 0 24 3 20
2557 Avgifter vid statens internbank i Riksgäldskontoret 0 0 3
2558 Avgifter för årlig revision 23 14 89 8 161
2559 Avgifter för etikprövning av forskning 2 - 1 19 - 1 30
2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter 2 0 13 4 21
2562 CSN-avgifter 65 - 2 514 - 9 667
2600 Försäljningsinkomster 20 5 37 - 23 62
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter 20 5 37 - 23 62
2625 Utförsäljning av beredskapslager 0 0 0
2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter 0
2700 Böter m.m. 112 - 1 570 17 1 135
2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter 9 - 1 50 - 1 101
2712 Bötesmedel 85 1 410 0 862
2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. 0 0 0 0 1
2714 Sanktionsavgifter m.m. 13 0 80 21 122
2717 Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll 5 - 1 30 - 3 49
2800 Övriga inkomster av statens verksamhet 298 19 777 133 700
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 298 19 777 133 700
SB = statens budget

Kontakt