Maj 2018 Inkomsttyp 9000: Löpande redovisade skatter

Under denna inkomsttyp redovisas skatter m.m. löpande av respektive myndighet. I samband med räkenskapsårets avslutning nollställs hela inkomsttypen 9000 av ESV genom omföring till inkomsttyp 1000 och i vissa fall 7000 och 8000.

Utfall för inkomsttypen Löpande redovisade skatter

Miljoner kr

9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick i maj till -19,8 miljarder kronor. I maj 2017 var utfallet -22,1 miljarder kronor. Skillnaden är 2,2 miljarder kronor. Att skatten för fysiska personer är negativ beror på att den till största delen hör till andra sektorer än den statliga. För att kunna redovisa statens skatteinkomster och budgetsaldo räknas bland annat samtliga utbetalningar till kommuner, landsting samt kyrkoavgiften av från den totala skatteinkomsten.

Utfallet för fysiska personers inkomstskatt uppgick de första fem månaderna till -87,5 miljarder kronor. Utfallet för samma period 2017 var -89,6 miljarder kronor. Skillnaden är 2,1 miljarder kronor.

Förskotten till kommuner och landsting är hittills i år 8,8 miljarder kronor högre än 2017. I januari slutreglerades dock förskotten till kommuner och landsting för taxeringsåret 2016. Den slutliga skatten blev 2,1 miljarder lägre (lägre utbetalningar till kommuner och landsting).  Den slutliga skatten för 2015 var 1,6 miljarder högre. Skillnaden mellan åren är 3,7 miljarder kronor, dvs. en positiv effekt för statens skatteinkomster och budgetsaldot i januari.

9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto

Juridiska personers inkomstskatt uppgick till 15,9 miljarder kronor i maj, vilket är 1,6 miljarder kronor högre jämfört med samma period föregående år. Utfallet för de fem första månaderna blev 78,7 miljarder kronor, vilket är 5,3 miljarder kronor högre än föregående år. Den debiterade preliminärskatten för 2018 har ökat med 5,1 miljarder kronor (7,4 procent).

9200 Socialavgifter och löneskatter

Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter blev i maj 2,0 miljarder kronor (6,1 procent) högre än i maj 2017.

Inkomsterna för de fem första månaderna blev 7,2 miljarder kronor (4,4 procent) högre jämfört med samma period föregående år.

Arbetsgivaravgifterna (sju olika avgifter) är sammanlagt 31,42 procent av den bruttolön och förmåner som arbetsgivaren betalar och ska finansiera socialförsäkringen. Undantaget är den allmänna löneavgiften, som inte är en socialavgift utan en skatt. Den betalas till exempel inte av den som saknar fast driftställe i Sverige. Löneavgiften uppgår till 10,42 procent av bruttolönen och därmed den största avgiften.

9300 Skatt på egendom

Inkomsterna från Skatt på egendom har ökat med 0,7 miljarder kronor (13,7 procent) de fem första månaderna i år. De högre inkomsterna avser i sin helhet inkomster från stämpelskatt.

9400 Skatt på varor och tjänster

Skatt på varor och tjänster blev 63,5 miljarder kronor, vilket är 0,9 miljarder kronor (1,4 procent) högre än i maj 2017. Utfallet varierar ofta mellan månaderna. För de första fem månaderna uppgår utfallet till 231,6 miljarder kronor. Det är 5,1 miljarder kronor (2,3 procent) högre än samma period föregående år.

Utfallet för Mervärdesskatt, netto, uppgick till 49,3 miljarder kronor, vilket är 1,0 miljard kronor (2,2 procent) högre än i maj i fjol. För de första fem månaderna blev inkomsterna från Mervärdesskatt, netto, 174,5 miljarder kronor. Det är 6,8 miljarder kronor (4,1 procent) högre än samma period 2017.

Energiskatterna uppgår till 6,6 miljarder kronor i maj. Det är 0,8 miljarder kronor högre än i maj 2017. Energiskatt på elektrisk kraft blev 0,7 miljarder kronor högre. I maj uppgår utfallet till 2,7 miljarder kronor.

För de första fem månaderna uppgår energiskatterna till 29,7 miljarder kronor. Det är 0,2 miljarder kronor (0,6 procent) lägre än motsvarande period 2017. Att utfallet är lägre beror på ändrade redovisningsregler för energiskatt på elektrisk kraft från och med den 1 januari 2018. De nya reglerna innebär att energiskatt för elektrisk kraft avseende januari 2018 redovisas i april eller maj 2018 beroende på företagens omsättning. Energiskatterna för januari 2017 redovisades på motsvarande sätt i mars eller april 2017. De nya reglerna innebär alltså att redovisningen av energiskatt på elektrisk kraft förskjuts en månad framåt 2018. Hittills i år är utfallet för skatt på elektrisk kraft 10,6 miljarder kronor, vilket är 1,0 miljard kronor lägre än för motsvarande period 2017.

9600 Betalningsdifferenser, skattekonto

Betalningsdifferens på skattekonto i maj uppgick till 12,4 miljarder kronor, det är 0,5 miljarder kronor högre än i maj 2017. In- och utbetalningarna på skattekonto ökade med 10,4 miljarder kronor respektive 2,0 miljarder kronor. Debiteringarna av skattekonto (utfördelningen på det olika skatteslagen) ökade med 8,8 miljarder kronor. En positiv betalningsdifferens uppstår om inbetalningarna på skattekonto är större än summan av utbetalningarna från skattekonto och vad som fördelats ut på de olika skatteslagen (debiterats skattekontot). En positiv betalningsdifferens innebär också en positiv effekt på saldot för statens budget och vice versa.

Betalningsdifferensen hittills i år är 16,2 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Det påverkar saldot på statens budget positivt. Vad som är faktiska skatteinkomster som ännu inte fördelats ut på skatteslag och vad som är överinsättningar på skattekonto går inte att säga i nuläget.

Inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter, miljoner kronor
Utfall
maj 2018
Förändring
jämfört med
maj 2017
Utfall
jan-maj 2018
Förändring
jämfört med
jan-maj 2017
9000 Löpande redovisade skatter 103 340 5 908 470 582 34 107
9100 Skatt på inkomst - 3 698 3 974 - 7 564 7 344
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto - 19 848 2 247 - 87 453 2 131
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto 15 878 1 554 78 683 5 273
9141 Kupongskatt 108 158 306 - 75
Övriga inkomsttitlar 164 14 900 15
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 32 9 261 - 3
9131 Ofördelbara inkomstskatter 5 4 17 5
9144 Lotteriskatt 127 1 622 13
9200 Socialavgifter och löneskatter 34 285 1 975 170 185 7 200
9212 Efterlevandepensionsavgift 1 041 54 5 532 - 444
9221 Sjukförsäkringsavgift 6 465 340 31 944 824
9222 Föräldraförsäkringsavgift 3 864 204 19 560 946
9251 Ålderspensionsavgift, netto 1 681 112 7 751 30
9253 Arbetsskadeavgift 298 16 1 568 - 47
9254 Arbetsmarknadsavgift 3 819 199 18 658 850
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 15 924 840 81 425 4 923
9291 Särskild löneskatt 1 193 211 3 748 118
9299 Avräkning socialavgifter 0 0 0 0
9300 Skatt på egendom 1 085 53 5 450 655
9341 Stämpelskatt 1 085 53 5 450 655
Övriga inkomsttitlar 0 0
9312 Fastighetsskatt 0 0
9400 Skatt på varor och tjänster 63 547 876 231 569 5 112
9411 Mervärdesskatt, netto 49 347 1 046 174 529 6 835
9424 Tobaksskatt 900 - 4 4 467 - 50
9425 Alkoholskatt 1 170 - 19 5 771 43
9428 Energiskatt 6 627 798 29 707 - 169
9439 Skatt på flygresor 85 85 85 85
9442 Systembolagets inlevererade överskott 282 - 7 282 - 7
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel 2 541 - 231 3 541 - 231
9461 Fordonsskatt 1 297 - 479 6 516 - 59
Övriga inkomsttitlar 1 297 - 312 6 671 - 1 334
9431 Särskild skatt på elektrisk kraft från kärnkraftverk 0 - 390 38 - 1 913
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 47 47 47 47
9435 Särskild skatt mot försurning 4 0 21 0
9436 Skatt på avfall - 47 - 33 - 44 - 100
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 9 1 89 14
9438 Kemikalieskatt 99 99 569 569
9452 Skatt på annonser och reklam 1 - 9 64 - 12
9453 Avgifter för telekommunikation 0 0 0 0
9454 Skatt på spel 1 0 6 0
9455 Lotteriavgifter 2 - 1 14 1
9458 Lokalradioavgifter 0 0 64 16
9459 Avgifter till Myndigheten för radio och TV 0 0 9 0
9462 Vägavgifter 92 - 18 459 19
9463 Trängselskatt 235 - 108 1 261 - 27
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 238 - 11 1 185 9
9471 Tullmedel 510 49 2 417 - 130
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 0 0 0
9473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter 0 - 34
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 96 64 430 249
9481 Övriga skatter på varor och tjänster 9 - 1 43 - 42
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 4 368 - 1 484 - 27 525 - 2 284
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och landsting - 4 709 - 1 500 - 29 231 - 2 363
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 341 16 1 706 80
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto 12 372 506 98 011 16 155
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 0 0
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt 0 0
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt 0 0
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter 0 0
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt 0 0
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. 0 0
9631 Betalningsdifferenser, övriga 0 0
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket 11 353 491 92 038 16 304
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 459 59 2 296 241
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 561 - 43 3 678 - 390
9699 Omföring till 9611-9631 0 0
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter 116 9 455 - 76
9811 Skattetillägg 79 - 4 333 - 86
9821 Förseningsavgifter 37 13 122 10
9831 Insättningsgarantiavgifter 0 0 0 0
9832 Avgifter till Kärnavfallsfonden 0 0 0 0
9833 Resolutionsavgift 0 0 0 0
9834 Batteriavgifter 0 0
9835 Kväveoxidavgifter 0 0

Kontakt