Maj 2018 Inkomsttyp 3000: Inkomster av försåld egendom

Under denna inkomsttyp redovisas bl.a. inkomster av försålda byggnader och maskiner, mark och annan egendom som exempelvis gruvegendom och aktier.

Utfall för inkomsttypen Inkomster av försåld egendom

Miljoner kr

Inga inkomster av försåld egendom har redovisats i maj.

För perioden januari-maj uppgår inkomsterna av försåld egendom till 1 685 miljoner kronor. Inkomsterna avser framför allt försäljning av aktier. Den 28 november 2017 skrev regeringen avtal med Euroapotheca UAB om att sälja statens innehav av aktier i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB till ett försäljningspris om 1 694 miljoner kronor. Ingen försäljningsinkomst redovisades 2017, då försäljningen villkorades bl.a. av Konkurrensverkets godkännande. Efter avdrag för försäljningsomkostnader redovisades ett överskott på 1 683 miljoner kronor från denna försäljning i februari 2018.

Inkomsttyp 3000 Inkomster av försåld egendom, miljoner kronor
Utfall
maj 2018
Förändring
jämfört med
maj 2017
Utfall
jan-maj 2018
Förändring
jämfört med
jan-maj 2017
SB 2018
3000 Inkomster av försåld egendom 0 - 1 1 685 1 678 5 000
3100 Inkomster av försålda byggnader och maskiner 0 0 1 - 4 0
3125 Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter 0 0 1 - 4 0
3200 Övriga inkomster av markförsäljning 0
3211 Övriga inkomster av markförsäljning 0
3300 Övriga inkomster av försåld egendom 0 - 1 1 683 1 682 5 000
3311 Inkomster av statens gruvegendom 0
3312 Övriga inkomster av försåld egendom 0 - 1 1 683 1 682 5 000
SB = statens budget

Kontakt