Maj 2018 Inkomsttyp 2000: Inkomster av statens verksamhet

Under inkomsttypen inkomster av statens verksamhet redovisas bland annat rörelseöverskott, ränteinkomster, offentligrättsliga avgifter samt försäljningsinkomster.

Utfall för inkomsttypen Inkomster av statens verksamhet

Miljoner kr

Inkomster av statens verksamhet blev 13 600 miljoner kronor, det är 5 193 miljoner kronor (61,8 procent) högre än samma månad föregående år. Ökningen förklaras främst av att inkomster av statens aktier blev 5 360 miljoner kronor högre. Utdelningen uppgick i maj till 10 236 miljoner kronor och kommer från bland annat LKAB och Vattenfall AB. Vidare har Riksbanken levererat ett överskott på 2 300 miljoner kronor. Det är 200 miljoner kronor lägre än förra året.   

Hittills i år är Inkomster av statens verksamhet 20 950 miljoner kronor, det är 5 190 miljoner kronor (32,9 procent) högre än samma period föregående år. Inkomster av statens aktier är 5 821 miljoner kronor (86,6 procent) högre än för perioden januari-maj föregående år.

Inkomsttyp 2000 Inkomster av statens verksamhet, miljoner kronor
Utfall
maj 2018
Förändring
jämfört med
maj 2017
Utfall
jan-maj 2018
Förändring
jämfört med
jan-maj 2017
SB 2018
2000 Inkomster av statens verksamhet 13 600 5 193 20 950 5 190 30 834
2100 Rörelseöverskott 2 298 - 206 2 453 - 297 2 203
2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 0 0 13
2116 Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvari 0 0 211
2118 Sjöfartsverkets inlevererade överskott 0
2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet - 3 - 6 27 13 29
2126 Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit 0 0 125 - 110 0
2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter 0 0 0 0 350
2131 Riksbankens inlevererade överskott 2 300 - 200 2 300 - 200 1 600
2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning 52 - 8 122 - 119 273
2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning 52 - 8 122 - 119 273
2300 Ränteinkomster 96 1 959 - 65 1 352
2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen 0
2316 Ränteinkomster på vattenkraftslån 0
2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet 0 0 0 0 - 1
2323 Räntor på övriga näringslån 0
2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån 0 0 0 0 0
2341 Ränteinkomster på statens lån för universitetsstudier och garantilån för studera 0
2342 Ränteinkomster på allmänna studielån 6 - 1 16 - 1 38
2343 Ränteinkomster på studielån upptagna efter 1988 0
2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering 0 0 0 0 0
2392 Räntor på intressemedel 0
2394 Övriga ränteinkomster 6 1 20 1 63
2397 Räntor på skattekonton m.m., netto 85 1 923 - 65 1 252
2400 Inkomster av statens aktier 10 236 5 360 12 545 5 821 15 200
2411 Inkomster av statens aktier 10 236 5 360 12 545 5 821 15 200
2500 Offentligrättsliga avgifter 772 38 3 917 - 254 9 909
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 97 4 428 21 958
2522 Fastställande av åldersgränser för framställning i film 0 0 0
2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor 287 2 1 157 20 3 468
2526 Utjämningsavgift från arbetslöshetskassor 0
2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning 30 3 0 - 1 28
2528 Avgifter vid bergsstaten 1 - 3 14 4 22
2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet 18 - 11 132 - 7 373
2531 Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register 0 0 1 0 2
2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna 145 10 703 - 106 1 460
2534 Avgifter vid Transportstyrelsen 125 2 540 - 29 1 282
2535 Avgifter för statliga garantier 0
2537 Miljöskyddsavgift 38 36 65 50 133
2539 Täktavgift 0
2541 Avgifter vid Tullverket 0
2542 Patientavgifter vid tandläkarutbildningen 0 0 3
2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet 0 0 150 150 542
2551 Avgifter från kärnkraftverken 0 0 125 - 7 260
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 8 2 35 - 342 476
2553 Registreringsavgift till Fastighetsmäklarinspektionen 0 0 23 3 20
2557 Avgifter vid statens internbank i Riksgäldskontoret 0 0 3
2558 Avgifter för årlig revision 0 - 8 66 - 6 161
2559 Avgifter för etikprövning av forskning 3 0 16 - 1 30
2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter 3 1 11 4 21
2562 CSN-avgifter 17 - 1 449 - 7 667
2600 Försäljningsinkomster 0 0 17 - 28 62
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter 0 0 17 - 28 62
2625 Utförsäljning av beredskapslager 0 0 0
2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter 0
2700 Böter m.m. 87 - 5 458 18 1 135
2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter 9 - 1 41 0 101
2712 Bötesmedel 58 - 9 325 0 862
2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. 0 0 0 0 1
2714 Sanktionsavgifter m.m. 14 6 67 21 122
2717 Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll 6 - 1 26 - 3 49
2800 Övriga inkomster av statens verksamhet 59 13 480 115 700
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 59 13 480 115 700
SB = statens budget

Kontakt