April 2018 Inkomsttyp 9000: Löpande redovisade skatter

Under denna inkomsttyp redovisas skatter m.m. löpande av respektive myndighet. I samband med räkenskapsårets avslutning nollställs hela inkomsttypen 9000 av ESV genom omföring till inkomsttyp 1000 och i vissa fall 7000 och 8000.

Utfall för inkomsttypen Löpande redovisade skatter

Miljoner kr

9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick i april till -13,0 miljarder kronor. I april 2017 var utfallet -13,4 miljarder kronor. Skillnaden är 0,3 miljarder kronor. Att skatten för fysiska personer är negativ beror på att den till största delen hör till andra sektorer än den statliga. För att kunna redovisa statens skatteinkomster och budgetsaldo räknas bland annat samtliga utbetalningar till kommuner, landsting samt kyrkoavgiften av från den totala skatteinkomsten.

Utfallet för fysiska personers inkomstskatt uppgick de första fyra månaderna till
-67,6 miljarder kronor. Utfallet för samma period 2017 var -67,5 miljarder kronor. Skillnaden är -0,1 miljarder kronor.

Förskotten till kommuner och landsting är hittills i år 7,0 miljarder kronor högre än 2017. I januari slutreglerades dock förskotten till kommuner och landsting för taxeringsåret 2016. Den slutliga skatten blev 2,1 miljarder lägre (lägre utbetalningar till kommuner och landsting).  Den slutliga skatten för 2015 var 1,6 miljarder högre. Skillnaden mellan åren är 3,7 miljarder kronor, dvs. en positiv effekt för statens skatteinkomster och budgetsaldot i januari.

9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto

Juridiska personers inkomstskatt uppgick till 15,8 miljarder kronor i april, vilket är 0,1 miljard kronor högre jämfört med samma period föregående år. Utfallet för de fyra första månaderna 2018 blev 62,8 miljarder kronor, vilket 3,7 miljarder kronor högre än föregående år. Den debiterade preliminärskatten för 2018 har ökat med 4,1 miljarder kronor (7,3 procent).

9200 Socialavgifter och löneskatter

Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter blev i april 1,3 miljarder kronor (4,1 procent) högre än i april 2017.

Inkomsterna för de fyra första månaderna blev 5,2 miljarder kronor (4,0 procent) högre jämfört med samma period föregående år.

Arbetsgivaravgifterna (sju olika avgifter) är sammanlagt 31,42 procent av den bruttolön och förmåner som arbetsgivaren betalar och ska finansiera socialförsäkringen. Undantaget är den allmänna löneavgiften, som inte är en socialavgift utan en skatt. Den betalas till exempel inte av den som saknar fast driftställe i Sverige. Löneavgiften uppgår till 10,42 procent av bruttolönen och därmed den största avgiften.

9300 Skatt på egendom

Inkomsterna från skatt på egendom har ökat med 0,6 miljarder kronor de fyra första månaderna 2018. De högre inkomsterna avser i sin helhet inkomster från stämpelskatt.

9400 Skatt på varor och tjänster

Ändrade redovisningsregler medför månadsförskjutningar som även påverkar jämförelse mellan åren

Skatt på varor och tjänster blev 35,3 miljarder kronor, vilket är 3,2 miljarder kronor (9,8 procent) högre än i april 2017. Utfallet varierar ofta mellan månaderna. För de första fyra månaderna uppgår utfallet till 168,0 miljarder kronor. Det är 4,2 miljarder kronor (2,6 procent) högre än samma period föregående år.

Utfallet för Mervärdesskatt, netto, uppgick till 23,0 miljarder kronor, vilket är 1,7 miljarder kronor (8,2 procent) högre än i april i fjol. För de första fyra månaderna blev inkomsterna från Mervärdesskatt, netto, 125,2 miljarder kronor. Det är 5,8 miljarder kronor (4,8 procent) högre än samma period 2017.

Energiskatterna uppgår till 7,0 miljarder kronor i april. Det är 0,7 miljarder kronor högre än i april 2017. Energiskatt på elektrisk kraft blev 0,5 miljarder kronor högre. I april 2018 uppgår utfallet till 3,0 miljarder kronor.

För de första fyra månaderna uppgår energiskatterna till 23,1 miljarder kronor. Det är 1,0 miljarder kronor (4,0 procent) lägre än motsvarande period 2017. Att utfallet är lägre beror på ändrade redovisningsregler för energiskatt på elektrisk kraft från och med den 1 januari 2018. De nya reglerna innebär att energiskatt för elektrisk kraft avseende januari 2018 redovisas i april eller maj 2018 beroende på företagens omsättning. Energiskatterna för januari 2017 redovisades på motsvarande sätt i mars eller april 2017. De nya reglerna innebär alltså att redovisningen av energiskatt på elektrisk kraft förskjuts en månad framåt 2018. Hittills i år är utfallet för skatt på elektrisk kraft 7,8 miljarder kronor, vilket är 1,6 miljarder kronor lägre än för motsvarande period 2017.

9600 Betalningsdifferenser, skattekonto

Betalningsdifferens på skattekonto i april uppgick till 12,6 miljarder kronor, vilket är 1,1 miljarder kronor högre än i april 2017. In- och utbetalningarna på skattekonto ökade med 13,2 miljarder kronor respektive 5,4 miljarder kronor. Debiteringarna av skattekonto (utfördelningen på det olika skatteslagen) ökade med 7,5 miljarder kronor. En positiv betalningsdifferens uppstår om inbetalningarna på skattekonto är större än summan av utbetalningarna från skattekonto och vad som fördelats ut på de olika skatteslagen (debiterats skattekontot). En positiv betalningsdifferens innebär också en positiv effekt på saldot och vice versa.

Betalningsdifferensen för de fyra första månaderna är 15,8 miljarder kronor högre än samma period föregående år, vilket påverkar saldot på statens budget positivt. Vad som är faktiska skatteinkomster som ännu inte fördelats ut på skatteslag och vad som är överinsättningar på skattekonto går inte att säga i nuläget.

Inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter, miljoner kronor
Utfall
april 2018
Förändring
jämfört med
april 2017
Utfall
jan-april 2018
Förändring
jämfört med
jan-april 2017
9000 Löpande redovisade skatter 77 222 6 477 367 242 28 198
9100 Skatt på inkomst 2 859 339 - 3 866 3 370
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto - 13 030 327 - 67 605 - 116
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto 15 789 73 62 805 3 719
9141 Kupongskatt - 75 - 87 198 - 233
Övriga inkomsttitlar 175 25 737 0
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 51 21 230 - 13
9131 Ofördelbara inkomstskatter 0 - 1 12 2
9144 Lotteriskatt 123 5 495 12
9200 Socialavgifter och löneskatter 31 971 1 272 135 900 5 226
9212 Efterlevandepensionsavgift 1 015 48 4 491 - 498
9221 Sjukförsäkringsavgift 6 310 310 25 479 484
9222 Föräldraförsäkringsavgift 3 771 187 15 696 742
9251 Ålderspensionsavgift, netto 1 005 - 118 6 070 - 82
9253 Arbetsskadeavgift 290 14 1 270 - 63
9254 Arbetsmarknadsavgift 3 726 182 14 839 651
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 15 537 768 65 502 4 083
9291 Särskild löneskatt 315 - 120 2 554 - 93
9299 Avräkning socialavgifter 0 0 0 0
9300 Skatt på egendom 1 043 237 4 365 602
9341 Stämpelskatt 1 043 237 4 365 602
Övriga inkomsttitlar 0 0
9312 Fastighetsskatt 0 0
9400 Skatt på varor och tjänster 35 335 3 151 168 022 4 235
9411 Mervärdesskatt, netto 22 962 1 732 125 182 5 789
9424 Tobaksskatt 960 - 22 3 566 - 46
9425 Alkoholskatt 1 194 37 4 600 62
9428 Energiskatt 7 032 669 23 081 - 968
9442 Systembolagets inlevererade överskott 0 0
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel 0 0 1 000 0
9461 Fordonsskatt 1 684 826 5 218 420
Övriga inkomsttitlar 1 502 - 91 5 375 - 1 022
9431 Särskild skatt på elektrisk kraft från kärnkraftverk 0 - 389 38 - 1 523
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 0 0 0 0
9435 Särskild skatt mot försurning 4 0 17 0
9436 Skatt på avfall - 5 - 3 3 - 67
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 58 3 80 13
9438 Kemikalieskatt 98 98 470 470
9452 Skatt på annonser och reklam 13 10 63 - 3
9453 Avgifter för telekommunikation 0 0 0 0
9454 Skatt på spel 1 0 5 0
9455 Lotteriavgifter 2 - 1 12 2
9458 Lokalradioavgifter 36 10 64 16
9459 Avgifter till Myndigheten för radio och TV 0 0 9 0
9462 Vägavgifter 126 58 366 38
9463 Trängselskatt 299 138 1 026 81
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 237 5 947 20
9471 Tullmedel 509 - 99 1 907 - 179
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 0 0 0
9473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter 0 - 34
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 115 82 333 185
9481 Övriga skatter på varor och tjänster 8 - 3 34 - 40
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 6 620 336 - 23 157 - 799
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och landsting - 6 960 320 - 24 522 - 863
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 340 16 1 365 64
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto 12 549 1 132 85 639 15 648
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 0 0
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt 0 0
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt 0 0
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter 0 0
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt 0 0
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. 0 0
9631 Betalningsdifferenser, övriga 0 0
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket 10 535 1 096 80 685 15 813
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 554 114 1 837 182
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 1 461 - 79 3 116 - 347
9699 Omföring till 9611-9631 0 0
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter 85 10 339 - 84
9811 Skattetillägg 59 7 254 - 81
9821 Förseningsavgifter 27 3 85 - 3
9831 Insättningsgarantiavgifter 0 0 0 0
9832 Avgifter till Kärnavfallsfonden 0 0 0 0
9833 Resolutionsavgift 0 0 0 0
9834 Batteriavgifter 0 0
9835 Kväveoxidavgifter 0 0

Kontakt