April 2018 Inkomsttyp 2000: Inkomster av statens verksamhet

Under inkomsttypen inkomster av statens verksamhet redovisas bland annat rörelseöverskott, ränteinkomster, offentligrättsliga avgifter samt försäljningsinkomster.

Utfall för inkomsttypen Inkomster av statens verksamhet

Miljoner kr

Aktieutdelning från bland annat Telia Company och Svensk Exportkredit

Inkomster av statens verksamhet blev 3 551 miljoner kronor, det är 587 miljoner kronor (19,8 procent) högre än samma månad föregående år. Ökningen förklaras främst av inkomster av statens aktier blev 695 miljoner kronor högre. Utdelningen uppgick i april till 2 310 miljoner kronor och kommer från bland annat Telia Company och Svensk Exportkredit.

Hittills i år är inkomster av statens verksamhet 7 350 miljoner kronor, det är 3 miljoner kronor lägre än samma period föregående år. Inkomster av statens aktier är 461 miljoner kronor högre än januari till april föregående år.

Inkomsttyp 2000 Inkomster av statens verksamhet, miljoner kronor
Utfall
april 2018
Förändring
jämfört med
april 2017
Utfall
jan-april 2018
Förändring
jämfört med
jan-april 2017
SB 2018
2000 Inkomster av statens verksamhet 3 551 587 7 350 - 3 30 834
2100 Rörelseöverskott 13 - 222 155 - 91 2 203
2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 0 0 13
2116 Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvari 0 0 211
2118 Sjöfartsverkets inlevererade överskott 0
2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet 13 13 30 19 29
2126 Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit 0 - 235 125 - 110 0
2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter 0 0 350
2131 Riksbankens inlevererade överskott 0 0 1 600
2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 69 - 111 273
2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 69 - 111 273
2300 Ränteinkomster 123 2 863 - 66 1 352
2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen 0
2316 Ränteinkomster på vattenkraftslån 0
2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet 0 0 0 0 - 1
2323 Räntor på övriga näringslån 0
2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån 0 0 0 0 0
2341 Ränteinkomster på statens lån för universitetsstudier och garantilån för studera 0
2342 Ränteinkomster på allmänna studielån 5 0 11 0 38
2343 Ränteinkomster på studielån upptagna efter 1988 0
2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering 0 0 0 0 0
2392 Räntor på intressemedel 0
2394 Övriga ränteinkomster 3 0 14 0 63
2397 Räntor på skattekonton m.m., netto 115 1 838 - 66 1 252
2400 Inkomster av statens aktier 2 310 695 2 310 461 15 200
2411 Inkomster av statens aktier 2 310 695 2 310 461 15 200
2500 Offentligrättsliga avgifter 697 - 3 3 145 - 292 9 909
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 80 11 332 17 958
2522 Fastställande av åldersgränser för framställning i film 0 0 0
2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor 290 6 870 17 3 468
2526 Utjämningsavgift från arbetslöshetskassor 0
2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning 0 0 - 30 - 4 28
2528 Avgifter vid bergsstaten 2 2 12 7 22
2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet 25 1 114 4 373
2531 Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register 0 0 1 0 2
2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna 142 4 559 - 116 1 460
2534 Avgifter vid Transportstyrelsen 102 - 6 415 - 31 1 282
2535 Avgifter för statliga garantier 0
2537 Miljöskyddsavgift 15 10 27 14 133
2539 Täktavgift 0
2541 Avgifter vid Tullverket 0
2542 Patientavgifter vid tandläkarutbildningen 0 0 3
2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet 0 0 150 150 542
2551 Avgifter från kärnkraftverken 0 0 125 - 7 260
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 5 1 27 - 344 476
2553 Registreringsavgift till Fastighetsmäklarinspektionen 0 0 23 3 20
2557 Avgifter vid statens internbank i Riksgäldskontoret 0 0 3
2558 Avgifter för årlig revision - 20 - 28 66 2 161
2559 Avgifter för etikprövning av forskning 2 0 14 - 1 30
2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter 3 1 9 3 21
2562 CSN-avgifter 50 - 4 432 - 6 667
2600 Försäljningsinkomster 0 0 17 - 28 62
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter 0 0 17 - 28 62
2625 Utförsäljning av beredskapslager 0 0 0
2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter 0
2700 Böter m.m. 108 25 371 22 1 135
2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter 7 1 31 1 101
2712 Bötesmedel 83 10 267 8 862
2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. 0 0 0 0 1
2714 Sanktionsavgifter m.m. 13 17 53 15 122
2717 Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll 5 - 1 20 - 2 49
2800 Övriga inkomster av statens verksamhet 300 91 421 102 700
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 300 91 421 102 700
SB = statens budget

Kontakt