Mars 2018 Inkomsttyp 9000: Löpande redovisade skatter

Under denna inkomsttyp redovisas skatter m.m. löpande av respektive myndighet. I samband med räkenskapsårets avslutning nollställs hela inkomsttypen 9000 av ESV genom omföring till inkomsttyp 1000 och i vissa fall 7000 och 8000.

Utfall för inkomsttypen Löpande redovisade skatter

Miljoner kr

9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick i mars till -22,2 miljarder kronor. I mars 2017 var utfallet -19,2 miljarder kronor. Skillnaden är -3,0 miljarder kronor (-15,8 procent). Orsaken är bland annat högre utbetalningar till kommuner och landsting. Att skatten för fysiska personer är negativ beror på att den till största delen hör till andra sektorer än den statliga. För att kunna redovisa statens skatteinkomster och saldo räknas bland annat samtliga utbetalningar till kommuner, landsting samt kyrkoavgiften av från den totala skatteinkomsten. Högre utbetalningar till kommunerna innebar därför en negativ effekt för statens skatteinkomster och budgetsaldot.

Utfallet för fysiska personers inkomstskatt uppgick det första kvartalet till -54,6 miljarder kronor. Utfallet det första kvartalet 2017 var 54,1 miljarder kronor. Skillnaden är -0,4 miljarder kronor.

Förskotten till kommuner och landsting blev 5,2 miljarder kronor högre det första kvartalet 2018. I januari slutreglerades dock förskotten till kommuner och landsting för taxeringsåret 2016. Den slutliga skatten blev 2,1 miljarder lägre (lägre utbetalningar till kommuner och landsting).  Den slutliga skatten för 2015 var 1,6 miljarder högre. Skillnaden mellan åren är 3,7 miljarder kronor, dvs. en positiv effekt för statens skatteinkomster och budgetsaldot i januari. Nettot av förskotten och slutregleringen blev -1,5 miljarder kronor.

9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto

Juridiska personers inkomstskatt uppgick till 15,4 miljarder kronor i mars, vilket är 1,3 miljarder kronor högre jämfört med samma period föregående år. Utfallet för det första kvartalet 2018 blev 47,0 miljarder kronor, vilket 3,6 miljarder kronor högre än föregående år. Den debiterade preliminärskatten för 2018 har ökat med 7,4 procent.

9200 Socialavgifter och löneskatter

Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter blev för det första kvartalet 4,0 miljarder kronor (4,0 procent) högre jämfört med samma period föregående år.

Arbetsgivaravgifterna (sju olika avgifter) är sammanlagt 31,42 procent av den bruttolön och förmåner som arbetsgivaren betalar och ska finansiera socialförsäkringen. Undantaget är den allmänna löneavgiften, som inte är en socialavgift utan en skatt. Den betalas till exempel inte av den som saknar fast driftställe i Sverige. Löneavgiften uppgår till 10,42 procent av bruttolönen och därmed den största avgiften.

9300 Skatt på egendom

Inkomsterna från stämpelskatt har ökat med 0,4 miljarder första kvartalet.

Inkomsterna från skatt på egendom blev det första kvartalet 2018 3,3 miljarder kronor, vilket är 0,4 miljarder kronor högre än förra året och beror på högre inkomster från stämpelskatt.

9400 Skatt på varor och tjänster

Ändrade redovisningsregler medför lägre energiskatt för el i mars

Skatt på varor och tjänster blev 32,2 miljarder kronor, vilket är 1,7 miljarder kronor (5,1 procent) lägre än i mars 2017. Utfallet varierar ofta mellan månaderna. För första kvartalet uppgår utfallet till 132,7 miljarder kronor. Det är 1,1 miljarder kronor (0,8 procent) högre än samma period föregående år.

Utfallet för Mervärdesskatt, netto, uppgick till 24,2 miljarder kronor, vilket är 0,8 miljarder kronor (3,4 procent) högre än i mars i fjol. För de första tre månaderna blev inkomsterna från Mervärdesskatt, netto, 102,2 miljarder kronor. Det är 4,1 miljarder kronor (4,1 procent) högre än samma period 2017.

Energiskatterna uppgår till 4,2 miljarder kronor i mars. Det är 1,8 miljarder kronor lägre än mars 2017. Energiskatt på elektrisk kraft blev 2,0 miljarder kronor lägre. I mars 2018 uppgår utfallet till 0,5 miljarder kronor. Det avsevärt lägre utfallet beror på ändrade redovisningsregler för energiskatt på elektrisk kraft från och med den 1 januari 2018. De nya reglerna innebär att energiskatt för elektrisk kraft avseende januari 2018 redovisas i april eller maj 2018 beroende på företagens omsättning. Energiskatterna för januari 2017 redovisades på motsvarande sätt i mars eller april 2017. De nya reglerna innebär alltså att redovisningen av energiskatter förskjuts en månad framåt 2018.

För första kvartalet uppgår energiskatterna till 16,0 miljarder kronor. Det är 1,6 miljarder kronor (9,3 procent) lägre än motsvarande period 2017.

9600 Betalningsdifferenser, skattekonto

Inbetalningar på skattekonto har ökat 27,2 miljarder kronor första kvartalet.

Betalningsdifferens på skattekonto i mars uppgick till 25,8 miljarder kronor, vilket är 10,5 miljarder kronor högre än i mars 2017. Inbetalningarna på skattekonto blev 7,7 miljarder kronor högre än föregående år medan utbetalningarna minskade med 2,2 miljarder kronor. En positiv betalningsdifferens uppstår om inbetalningarna på skattekonto är större än summan av utbetalningarna från skattekonto och vad som fördelats ut på de olika skatteslagen (debiterats skattekontot). En positiv betalningsdifferens innebär också en positiv effekt på saldot och vice versa.

Betalningsdifferensen för det första kvartalet är 14,5 miljarder kronor högre än samma kvartal föregående år vilket påverkar saldot på statens budget positivt.

Inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter, miljoner kronor
Utfall
mars 2018
Förändring
jämfört med
mars 2017
Utfall
jan-mars 2018
Förändring
jämfört med
jan-mars 2017
9000 Löpande redovisade skatter 80 530 5 812 290 020 21 721
9100 Skatt på inkomst - 6 688 - 1 978 - 6 725 3 031
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto - 23 062 - 3 897 - 55 436 - 1 304
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto 16 292 2 118 47 877 4 506
9141 Kupongskatt - 80 - 203 273 - 146
Övriga inkomsttitlar 163 4 562 - 25
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 46 - 4 178 - 34
9131 Ofördelbara inkomstskatter 6 6 12 3
9144 Lotteriskatt 110 2 372 6
9200 Socialavgifter och löneskatter 32 767 - 94 103 930 3 954
9212 Efterlevandepensionsavgift 1 002 37 3 476 - 546
9221 Sjukförsäkringsavgift 6 227 245 19 169 174
9222 Föräldraförsäkringsavgift 3 722 149 11 925 555
9251 Ålderspensionsavgift, netto 1 551 - 1 268 5 065 36
9253 Arbetsskadeavgift 287 11 980 - 77
9254 Arbetsmarknadsavgift 3 678 144 11 113 469
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 15 332 608 49 964 3 315
9291 Särskild löneskatt 968 - 21 2 239 27
9299 Avräkning socialavgifter 0 0 0 0
9300 Skatt på egendom 992 21 3 322 365
9341 Stämpelskatt 992 21 3 322 365
Övriga inkomsttitlar 0 0
9312 Fastighetsskatt 0 0
9400 Skatt på varor och tjänster 32 166 - 1 734 132 687 1 084
9411 Mervärdesskatt, netto 24 175 795 102 220 4 058
9424 Tobaksskatt 804 - 15 2 606 - 24
9425 Alkoholskatt 987 30 3 407 25
9428 Energiskatt 4 222 - 1 776 16 048 - 1 637
9442 Systembolagets inlevererade överskott 0 0
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel 0 0 1 000 0
9461 Fordonsskatt 799 - 422 3 534 - 406
Övriga inkomsttitlar 1 178 - 346 3 872 - 931
9431 Särskild skatt på elektrisk kraft från kärnkraftverk 0 - 392 38 - 1 133
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 0 0 0 0
9435 Särskild skatt mot försurning 4 0 13 0
9436 Skatt på avfall - 22 - 4 9 - 64
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 8 3 21 10
9438 Kemikalieskatt 109 109 372 372
9452 Skatt på annonser och reklam 6 - 6 50 - 12
9453 Avgifter för telekommunikation 0 0 0 0
9454 Skatt på spel 1 0 3 0
9455 Lotteriavgifter 2 - 1 10 2
9458 Lokalradioavgifter 0 - 1 28 6
9459 Avgifter till Myndigheten för radio och TV 9 9 9 0
9462 Vägavgifter 87 - 26 241 - 20
9463 Trängselskatt 187 - 51 727 - 57
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 228 6 711 15
9471 Tullmedel 464 - 35 1 398 - 80
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 0 0 0
9473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter 0 - 34
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 88 47 219 103
9481 Övriga skatter på varor och tjänster 8 - 4 25 - 38
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 4 510 - 788 - 16 537 - 1 135
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och landsting - 4 851 - 804 - 17 562 - 1 183
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 342 16 1 025 48
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto 25 809 10 459 73 089 14 516
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 0 0
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt 0 0
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt 0 0
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter 0 0
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt 0 0
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. 0 0
9631 Betalningsdifferenser, övriga 0 0
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket 24 841 10 453 70 151 14 716
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 440 81 1 282 68
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 529 - 75 1 656 - 268
9699 Omföring till 9611-9631 0 0
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter - 7 - 72 253 - 95
9811 Skattetillägg - 40 - 70 195 - 89
9821 Förseningsavgifter 33 - 2 58 - 6
9831 Insättningsgarantiavgifter 0 0 0 0
9832 Avgifter till Kärnavfallsfonden 0 0 0 0
9833 Resolutionsavgift 0 0
9834 Batteriavgifter 0 0
9835 Kväveoxidavgifter 0 0

Kontakt