Mars 2018 Inkomsttyp 6000: Bidrag m.m. från EU

Under inkomsttypen Bidrag m.m. från EU redovisas bidrag från olika EU-fonder inom EU:s budget. De största enskilda bidragen erhålls från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Europeiska jordbruksfonden. Bidragen är främst kopplade till utgifter på anslag under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, utgiftsområde 19 Regional tillväxt, utgiftsområde 22 Kommunikationer samt utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.

Utfall för inkomsttypen Bidrag m.m. från EU

Miljoner kr

Bidragen från EU 30 procent högre det första kvartalet.

Bidragen från EU blev i mars 1 263 miljoner kronor högre än i mars 2017. Orsaken är en stor inbetalning av bidrag från den europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Bidragen från EU för det första kvartalet blev 1 838 miljoner kronor högre jämfört med det första kvartalet 2017. Det beror dels på bidragen från jordbruksfonden för landsbygdsutveckling i mars men även på att en större andel av gårdsstödet betalats in av EU under första kvartalet jämfört med ifjol. Ersättningen från EU betalas in två månader efter att Jordbruksverket betalat ut gårdsstöd till Sveriges bönder. Både tidpunkten och andelen som betalas ut till bönderna av det totala gårdsstödet varierar från år till år.

Inkomsttyp 6000 Bidrag m.m. från EU, miljoner kronor
Utfall
mars 2018
Förändring
jämfört med
mars 2017
Utfall
jan-mars 2018
Förändring
jämfört med
jan-mars 2017
SB 2018
6000 Bidrag m.m. från EU 1 448 1 263 7 872 1 838 12 910
6100 Bidrag från EU:s jordbruksfonder 1 427 1 370 7 625 1 800 10 039
6111 Gårdsstöd 126 78 6 172 643 7 500
6113 Övriga interventioner 7 - 2 49 8 138
6114 Exportbidrag 0
6115 Djurbidrag 0
6116 Offentlig lagring 0
6119 Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket 67 67 177 232 4
6123 Europeiska utvecklings- och garantifonden - garantisektionen 2000 - 2006 0 0 0 0 0
6124 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2007 - 2013 - 7
6125 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2014 - 2020 1 227 1 227 1 227 916 2 404
6200 Bidrag från EU till fiskenäringen 0 0 10 10 200
6213 Bidrag från Europeiska fiskefonden 2007-2013 - 34
6214 Bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden 2014 - 2020 0 0 10 10 234
6300 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 0 0 1 1 1 408
6313 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2007 - 2013 0 0 0
6314 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014 - 2020 0 0 1 1 1 408
6400 Bidrag från Europeiska socialfonden 0 0 0 0 956
6413 Bidrag från Europeiska socialfonden 2007 - 2013 0
6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014 - 2020 0 0 0 0 956
6500 Bidrag till transeuropeiska nätverk 0 - 34 64 - 51 71
6511 Bidrag till transeuropeiska nätverk 0 - 34 64 - 51 71
6900 Övriga bidrag från EU 22 - 73 173 78 236
6911 Övriga bidrag från EU 22 - 73 173 78 236
6912 Bidrag till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn 0
SB = statens budget

Kontakt