Februari 2018 Inkomsttyp 9000: Löpande redovisade skatter

Under denna inkomsttyp redovisas skatter m.m. löpande av respektive myndighet. I samband med räkenskapsårets avslutning nollställs hela inkomsttypen 9000 av ESV genom omföring till inkomsttyp 1000 och i vissa fall 7000 och 8000.

Utfall för inkomsttypen Löpande redovisade skatter

Miljoner kr

9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick i februari 2018 till -23,1 miljarder kronor. Att skatten för fysiska personer är negativ beror på att skatt för fysiska personer till största delen betalas ut till kommuner och landsting dvs. andra sektorer än den statliga. Även i februari 2017 var utfallet -23,1 miljarder kronor.

Förskotten till kommuner och landsting uppgick i februari till 60,5 miljarder kronor. Det är 1,7 miljarder kronor högre än i februari 2017. Högre utbetalningar till kommunerna innebar en negativ effekt för statens skatteinkomster och budgetsaldot i januari.

Debiterad källskatt att betala 2018 blev 1,9 miljarder kronor högre än i februari 2017.

9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto

Juridiska personers inkomstskatt uppgick till 15,4 miljarder kronor i februari, vilket är 2,0 miljarder kronor högre jämfört med samma period föregående år. Det beror på att debiterad preliminärskatt för tidigare år att återfå (återbäring till de skattskyldiga) minskat vilket ger en positiv effekt på statens inkomster från juridiska personers inkomstskatt.

9200 Socialavgifter och löneskatter

Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter blev i februari 2,5 miljarder kronor (7,2 procent) högre jämfört med samma period föregående år.

Arbetsgivaravgifterna (sju olika avgifter) är sammanlagt 31,42 procent av den bruttolön och förmåner som arbetsgivaren betalar och ska finansiera socialförsäkringen. Undantaget är den allmänna löneavgiften, som inte är en socialavgift utan en skatt. Den betalas till exempel inte av den som saknar fast driftställe i Sverige.

9300 Skatt på egendom

Skatt på egendom blev i februari 1,1 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor högre än i februari 2017 och beror på högre inkomster från stämpelskatt.

9600 Betalningsdifferenser, skattekonto

Betalningsdifferens på skattekonto i februari uppgick till 30,0 miljarder kronor, vilket var 1,5 miljarder kronor lägre än i februari 2017. En positiv betalningsdifferens innebär en positiv effekt på saldot och vice versa. Utbetalningarna från skattekonto blev 4,8 miljarder kronor högre än föregående år.

Inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter, miljoner kronor
Utfall
feb 2018
Förändring
jämfört med
feb 2017
Utfall
jan-feb 2018
Förändring
jämfört med
jan-feb 2017
9000 Löpande redovisade skatter 119 722 5 241 209 491 15 909
9100 Skatt på inkomst - 7 306 2 129 - 37 5 009
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto - 23 079 11 - 32 374 2 593
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto 15 369 1 997 31 585 2 389
9141 Kupongskatt 185 153 353 57
Övriga inkomsttitlar 219 - 31 399 - 29
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 101 - 31 132 - 30
9131 Ofördelbara inkomstskatter 4 - 3 6 - 4
9144 Lotteriskatt 114 3 262 5
9200 Socialavgifter och löneskatter 36 966 2 472 71 163 4 048
9212 Efterlevandepensionsavgift 1 426 48 2 474 - 583
9221 Sjukförsäkringsavgift 6 431 379 12 942 - 71
9222 Föräldraförsäkringsavgift 4 311 246 8 202 406
9251 Ålderspensionsavgift, netto 1 726 1 014 3 514 1 304
9253 Arbetsskadeavgift 394 42 693 - 89
9254 Arbetsmarknadsavgift 3 600 178 7 434 325
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 18 625 507 34 632 2 707
9291 Särskild löneskatt 288 - 10 1 271 48
9299 Avräkning socialavgifter 166 68 0 0
9300 Skatt på egendom 1 108 190 2 331 344
9341 Stämpelskatt 1 108 190 2 331 344
Övriga inkomsttitlar 0 0
9312 Fastighetsskatt 0 0
9400 Skatt på varor och tjänster 63 582 2 212 100 521 2 818
9411 Mervärdesskatt, netto 52 319 2 629 78 044 3 262
9424 Tobaksskatt 840 2 1 802 - 9
9425 Alkoholskatt 1 019 11 2 420 - 5
9428 Energiskatt 5 923 - 76 11 826 139
9442 Systembolagets inlevererade överskott 0 0
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel 1 000 0 1 000 0
9461 Fordonsskatt 1 202 - 15 2 735 16
Övriga inkomsttitlar 1 279 - 338 2 694 - 585
9431 Särskild skatt på elektrisk kraft från kärnkraftverk 0 - 389 38 - 741
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 0 0 0 0
9435 Särskild skatt mot försurning 4 0 9 0
9436 Skatt på avfall 22 - 16 31 - 60
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 7 3 14 7
9438 Kemikalieskatt 122 122 263 263
9452 Skatt på annonser och reklam 36 - 3 44 - 6
9453 Avgifter för telekommunikation 0 0 0 0
9454 Skatt på spel 1 0 2 0
9455 Lotteriavgifter 6 4 8 4
9458 Lokalradioavgifter 0 0 28 6
9459 Avgifter till Myndigheten för radio och TV - 9 - 9
9462 Vägavgifter 62 2 154 6
9463 Trängselskatt 220 - 15 540 - 7
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 242 1 482 9
9471 Tullmedel 472 - 8 934 - 45
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 0 0 0
9473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter - 34 - 34
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 72 33 130 56
9481 Övriga skatter på varor och tjänster 13 - 27 18 - 34
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 4 681 - 351 - 12 027 - 346
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och landsting - 5 022 - 367 - 12 710 - 378
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 342 16 683 32
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto 30 015 - 1 464 47 280 4 058
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 0 0
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt 0 0
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt 0 0
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter 0 0
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt 0 0
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. 0 0
9631 Betalningsdifferenser, övriga 0 0
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket 29 052 - 1 375 45 310 4 264
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 459 9 843 - 13
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 503 - 98 1 127 - 193
9699 Omföring till 9611-9631 0 0
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter 38 54 260 - 22
9811 Skattetillägg 15 47 235 - 18
9821 Förseningsavgifter 23 6 25 - 4
9831 Insättningsgarantiavgifter 0 0 0 0
9832 Avgifter till Kärnavfallsfonden 0 0
9833 Resolutionsavgift 0 0
9834 Batteriavgifter 0 0
9835 Kväveoxidavgifter 0 0