December 2018 Inkomsttyp 9000: Löpande redovisade skatter

Under denna inkomsttyp redovisas skatter m.m. löpande av respektive myndighet. I samband med räkenskapsårets avslutning nollställs hela inkomsttypen 9000 av ESV genom omföring till inkomsttyp 1000 och i vissa fall 7000 och 8000.

Utfall för inkomsttypen Löpande redovisade skatter

Miljoner kr

9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick i december till -15,8 miljarder kronor. I december 2017 var utfallet -15,3 miljarder kronor.
Skillnaden är -0,5 miljarder kronor.  

Utfallet för fysiska personers inkomstskatt uppgick fram till och med december till -92,7 miljarder kronor. Utfallet för samma period 2017 var -98,9 miljarder kronor. Skillnaden är 6,2 miljarder kronor. Att skatten för fysiska personer är negativ beror på att den till största delen hör till andra sektorer än den statliga. För att kunna redovisa statens skatteinkomster och budgetsaldo räknas bland annat samtliga utbetalningar till kommuner, landsting samt kyrkoavgiften av från den totala skatteinkomsten.

Förskotten till kommuner och landsting till och med december är 20,9 miljarder kronor högre än 2017. Orsaken till det högre utfallet är främst att lönesumman (timlön gånger antalet arbetade timmar) för 2018 beräknas bli högre än 2017.  I januari slutreglerades dock förskotten till kommuner och landsting för taxeringsåret 2016. Den slutliga skatten blev 2,1 miljarder kronor lägre (lägre utbetalningar till kommuner och landsting).  Den slutliga skatten för 2015 var 1,6 miljarder kronor högre. Skillnaden mellan åren är 3,7 miljarder kronor, det vill säga en positiv effekt för statens skatteinkomster och budgetsaldot. Nettobetalningarna till kommuner och landsting är därmed 17,2 miljarder kronor högre hittills i år. Åt motsatt håll går nettot av debiterad slutlig skatt avseende 2017, att återfå eller att betala (återbäring eller restskatt) som blev 5,9 miljarder kronor högre än samma period 2017. Båda posterna har ökat, men restskatten har ökat mer än återbäringen.

Debiterad källskatt avseende 2018 har ökat med 25,3 miljarder kronor hittills i år.

9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Juridiska personers inkomstskatt, netto blev i december -33,1 miljarder kronor, vilket är 3,4 miljarder kronor högre än i december 2017. Att utfallet för juridiska personers inkomstskatt är negativt beror på att särskild löneskatt under året löpande rapporteras under juridiska personers inkomstskatt, men omförs i december till socialavgifter och löneskatter.

Utfallet till och med december blev 149,8 miljarder kronor, vilket är 19,9 miljarder kronor högre än föregående år. Den debiterade preliminärskatten för 2018 har ökat med 15,1 miljarder kronor (8,8 procent).

9200 Socialavgifter och löneskatter

Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter blev i december 3,9 miljarder kronor (5,7 procent) högre jämfört med samma period föregående år. Den särskilda löneskatten har ökat med 2,1 miljarder kronor. Ökningen beror på att särskild löneskatt under året löpande rapporteras under juridiska personers inkomstskatt, men omförs i december till socialavgifter och löneskatter. Övriga arbetsgivaravgifter har ökat med 1,8 miljarder kronor.

Inkomsterna för 2018 blev preliminärt 19,3 miljarder kronor (4,5 procent) högre. Det beror främst på att lönesumman (timlön gånger arbetade timmar) blivit högre. Den allmänna löneavgiften har ökat med 9,9 miljarder kronor (5,4 procent).

Arbetsgivaravgifterna (sju olika avgifter) är sammanlagt 31,42 procent av den bruttolön och förmåner som arbetsgivaren betalar och ska finansiera socialförsäkringen. Undantaget är den allmänna löneavgiften, som inte är en socialavgift utan en skatt. Den betalas till exempel inte av den som saknar fast driftställe i Sverige. Löneavgiften uppgår till 10,42 procent av bruttolönen (en tredjedel av arbetsgivaravgiften) och är därmed den största avgiften.

9300 Skatt på egendom

Inkomsterna från skatt på egendom uppgick preliminärt till 27,6 miljarder kronor för 2018. Det är 1,3 miljarder kronor lägre än 2017. Under 2017 har inkomsterna från stämpelskatt minskat med 0,1 miljarder kronor (0,6 procent) och fastighetsskatten med 1,3 miljarder kronor (7,0 procent) jämfört med 2017. Den lägre fastighetsskatten förklaras främst av den s.k. energiöverenskommelsen från 2016 då riksdagen beslutade att fastighetsskatten för vattenkraftverk skulle sänkas från 2,8 procent av taxeringsvärdet till samma nivå som för de flesta andra energianläggningar dvs. 0,5 procent. Skatten sänks stegvis under fyra med start 2017.

9400 Skatt på varor och tjänster

Skatt på varor och tjänster blev 37,2 miljarder kronor, vilket är 2,0 miljarder kronor (5,2 procent) lägre än i december 2017. Utfallet varierar ofta mellan månaderna. Det preliminära helårsutfallet uppgår till 544,8 miljarder kronor. Det är 17,8 miljarder kronor (3,4 procent) högre än 2017.

Utfallet för Mervärdesskatt, netto, uppgick till 29,2 miljarder kronor, vilket är 0,4 miljarder kronor (1,4 procent) högre än i december i fjol. Det preliminära helårsutfallet för inkomsterna från Mervärdesskatt, netto är 411,7 miljarder kronor. Det är 17,4 miljarder kronor (4,4 procent) högre än 2017.

Energiskatterna uppgår till 4,7 miljarder kronor i december, vilket är 1,4 miljarder kronor lägre än i december 2017. Det preliminära helårsutfallet för energiskatterna uppgår till 70,0 miljarder kronor. Det är 0,1 miljarder kronor (0,2 procent) högre än 2017.

I juli betalade kommersiella radiobolag 1,3 miljarder kronor i sändningsavgifter för perioden 1 augusti 2018 – 31 juli 2026. Avgifterna avsåg 3 nationella tillstånd och 35 regionala/lokala tillstånd. Samtliga äldre tillstånd upphörde den 31 juli 2018. Kommersiell radio infördes 1993 och tidigare betalades de flesta sändningsavgifterna kvartalsvis i förskott. I december har Myndigheten för press radio och tv periodiserat lokalradioavgifterna  på inkomsttitel så att de redovisas den period som lokalradioavgifterna avser. Lokalradioavgifterna för den nya sändningsperioden har också flyttats från inkomsttitel 9458 Lokalradioavgifter till inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

9600 Betalningsdifferenser, skattekonto

Betalningsdifferensen på skattekonto i december uppgick till -8,0 miljarder kronor. I december 2017 uppgick betalningsdifferenserna på skattekonto till -2,4 miljarder kronor. Den negativa betalningsdifferensen blev alltså 5,6 miljarder kronor högre. Inbetalningarna på skattekonto ökade med 2,9 miljarder kronor och utbetalningarna  med 2,0 miljarder kronor, förändringen av nettot blev därmed positiv, 1,0 miljard kronor. Debiteringarna av skattekonto (utfördelningen på det olika skatteslagen) ökade med 8,1 miljarder kronor. En negativ betalningsdifferens uppstår om inbetalningarna på skattekonto är mindre än summan av utbetalningarna från skattekonto och vad som fördelats ut på de olika skatteslagen (debiterats skattekonto). En negativ betalningsdifferens innebär också en negativ effekt på saldot för statens budget och vice versa.

Betalningsdifferensen för 2018 är -11,8 miljarder kronor och påverkar saldot på statens budget negativt med motsvarande summa. Vad som är faktiska skatteinkomster som ännu inte fördelats ut på skatteslag och vad som är överinsättningar på skattekonto går inte att säga i nuläget. Jämfört med samma period föregående år har dock den negativa betalningsdifferensen minskat med 2,3 miljarder kronor.

Inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter, miljoner kronor
Utfall
dec 2018
Förändring
jämfört med
dec 2017
Utfall
jan-dec 2018
Förändring
jämfört med
jan-dec 2017
9000 Löpande redovisade skatter 62 392 - 1 965 1 012 252 60 914
9100 Skatt på inkomst - 48 534 2 996 68 619 28 344
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto - 15 780 - 501 - 92 737 6 200
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto - 33 101 3 439 149 819 19 914
9141 Kupongskatt 184 38 8 651 2 141
Övriga inkomsttitlar 163 20 2 887 89
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 45 22 548 90
9131 Ofördelbara inkomstskatter 0 - 1 886 14
9144 Lotteriskatt 117 - 1 1 452 - 16
9200 Socialavgifter och löneskatter 71 755 3 882 447 926 19 288
9212 Efterlevandepensionsavgift 1 038 44 12 936 - 122
9221 Sjukförsäkringsavgift 6 450 282 77 951 2 856
9222 Föräldraförsäkringsavgift 3 855 170 47 058 2 167
9251 Ålderspensionsavgift, netto 1 793 387 19 522 - 79
9253 Arbetsskadeavgift 297 13 3 685 47
9254 Arbetsmarknadsavgift 3 804 162 45 805 2 029
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 15 877 693 194 723 9 945
9291 Särskild löneskatt 38 640 2 131 46 247 2 445
9299 Avräkning socialavgifter 0 0 0 0
9300 Skatt på egendom 16 363 - 1 432 27 627 - 1 252
9341 Stämpelskatt 795 - 259 12 059 - 79
Övriga inkomsttitlar 15 568 - 1 173 15 568 - 1 173
9312 Fastighetsskatt 15 568 - 1 173 15 568 - 1 173
9400 Skatt på varor och tjänster 37 166 - 2 038 544 814 17 816
9411 Mervärdesskatt, netto 29 230 417 411 732 17 375
9424 Tobaksskatt 1 011 73 12 035 153
9425 Alkoholskatt 1 253 50 14 854 405
9428 Energiskatt 4 667 - 1 418 70 020 120
9439 Skatt på flygresor 126 126 1 106 1 106
9442 Systembolagets inlevererade överskott 0 0 282 - 7
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel 0 0 4 691 - 231
9461 Fordonsskatt 754 - 80 13 155 - 118
Övriga inkomsttitlar 124 - 1 205 16 938 - 986
9431 Särskild skatt på elektrisk kraft från kärnkraftverk 0 - 38 34 - 2 881
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 1 0 49 2
9435 Särskild skatt mot försurning 6 1 55 4
9436 Skatt på avfall 7 14 232 - 12
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 1 - 1 137 19
9438 Kemikalieskatt 170 12 1 398 804
9452 Skatt på annonser och reklam 18 - 3 150 - 23
9453 Avgifter för telekommunikation 16 16 99 - 1
9454 Skatt på spel 1 0 13 - 1
9455 Lotteriavgifter - 4 - 6 74 43
9458 Lokalradioavgifter - 1 306 - 1 312 64 - 44
9459 Avgifter till Myndigheten för radio och TV 0 0 9 0
9462 Vägavgifter 57 - 15 1 071 56
9463 Trängselskatt 192 - 11 2 723 - 20
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 233 - 5 2 887 2
9471 Tullmedel 623 78 6 481 219
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 0 0 0
9473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter 3 3 0 - 34
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 93 62 1 403 906
9481 Övriga skatter på varor och tjänster 14 - 1 59 - 25
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 6 402 329 - 66 888 - 5 229
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och landsting - 6 743 313 - 70 982 - 5 421
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 341 16 4 094 192
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto - 8 029 - 5 645 - 11 772 2 278
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto - 2 030 - 2 402 - 2 030 - 2 402
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt - 1 967 42 - 1 967 42
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt - 305 - 184 - 305 - 184
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter - 669 36 - 669 36
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt - 1 106 1 015 - 1 106 1 015
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. - 668 197 - 668 197
9631 Betalningsdifferenser, övriga - 5 028 3 574 - 5 028 3 574
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket - 9 256 - 6 034 - 25 275 1 827
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 314 58 4 820 203
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 912 331 8 683 248
9699 Omföring till 9611-9631 11 772 - 2 278 11 772 - 2 278
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter 73 - 58 1 926 - 331
9811 Skattetillägg 63 - 59 1 373 - 374
9821 Förseningsavgifter 10 1 552 43
9831 Insättningsgarantiavgifter 0 0 0 0
9832 Avgifter till Kärnavfallsfonden 0 0 0 0
9833 Resolutionsavgift 0 0 0 0
9834 Batteriavgifter 0 0
9835 Kväveoxidavgifter 0 0

Kontakt