December 2018 Inkomsttyp 2000: Inkomster av statens verksamhet

Under inkomsttypen inkomster av statens verksamhet redovisas bland annat rörelseöverskott, ränteinkomster, offentligrättsliga avgifter samt försäljningsinkomster.

Utfall för inkomsttypen Inkomster av statens verksamhet

Miljoner kr

Inkomster av statens verksamhet blev 1 173 miljoner kronor i december, det är 827 miljoner kronor lägre än samma månad 2017. Inga inkomster av statens aktier har redovisats i december.

Inkomster av statens verksamhet uppgår preliminärt för helåret till 32 572 miljoner kronor. Det är 5 191 miljoner kronor (19,0 procent) högre än samma period föregående år. Skillnaden beror framför allt på att utdelningarna från statens aktier blivit högre. Det beror främst på att både LKAB och Vattenfall AB delade ut pengar i år. Utdelningarna uppgår till 2 882 respektive 2 000 miljoner kronor.

Aktieutdelningar 2017 och 2018, miljoner kronor
Utfall 2018 Utfall 2017 Skillnad
Akademiska hus 1 630 1 393 237
Apoteket 300 300 0
Bostadsgaranti 0 32 -32
Infranord 67 84 -17
Jernhusen 179 178 1
Lernia 21 14 7
Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) 2 882 0 2 882
Metria 4 2 2
Nordiska investeringsbanken 196 186 10
PostNord 0 0 0
Saminvest AB 200 0 200
SBAB 684 628 56
SJ 269 260 9
Specialfastigheter 560 497 63
Sveaskog 900 800 100
Svensk Bilprovning 29 67 -38
Svensk Exportkredit 232 234 -2
Svenska Rymdaktiebolaget 0 0 0
Svevia 299 299 0
Swedavia 122 143 -21
Sweden House 1 2 -1
Telia Company 3 714 3 229 485
Teracom Group 214 210 4
Vasallen 125 0 125
Vattenfall AB 2 000 0 2 000
Totalt 14 628 8 558 6 070
Inkomsttyp 2000 Inkomster av statens verksamhet, miljoner kronor
Utfall
dec 2018
Förändring
jämfört med
dec 2017
Utfall
jan-dec 2018
Förändring
jämfört med
jan-dec 2017
SB 2018
2000 Inkomster av statens verksamhet 1 173 - 827 32 572 5 191 30 834
2100 Rörelseöverskott - 3 - 524 3 174 - 463 2 203
2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott - 17 - 17 13
2116 Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvari 0 0 132 - 227 211
2118 Sjöfartsverkets inlevererade överskott 0
2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet - 3 - 21 52 13 29
2126 Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit 0 0 125 - 110 0
2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter 0 - 487 565 78 350
2131 Riksbankens inlevererade överskott 0 0 2 300 - 200 1 600
2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 227 - 135 273
2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 227 - 135 273
2300 Ränteinkomster 536 209 2 349 - 30 1 352
2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen 0 0 0 0 0
2316 Ränteinkomster på vattenkraftslån 0
2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet 0 0 0 0 - 1
2323 Räntor på övriga näringslån 0
2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån 0 0 0 0 0
2341 Ränteinkomster på statens lån för universitetsstudier och garantilån för studera 0
2342 Ränteinkomster på allmänna studielån 2 0 33 - 3 38
2343 Ränteinkomster på studielån upptagna efter 1988 0
2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering 0 0 0 0 0
2392 Räntor på intressemedel 0
2394 Övriga ränteinkomster 3 - 5 42 8 63
2397 Räntor på skattekonton m.m., netto 531 214 2 274 - 35 1 252
2400 Inkomster av statens aktier 0 0 14 628 6 070 15 200
2411 Inkomster av statens aktier 0 0 14 628 6 070 15 200
2500 Offentligrättsliga avgifter 409 - 636 9 698 - 397 9 909
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 63 - 1 994 40 958
2522 Fastställande av åldersgränser för framställning i film 0 0 0
2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor 293 - 284 3 202 - 238 3 468
2526 Utjämningsavgift från arbetslöshetskassor 0
2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning 0 - 30 0 - 31 28
2528 Avgifter vid bergsstaten 0 - 1 21 0 22
2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet 33 - 11 395 7 373
2531 Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register 0 0 2 0 2
2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna - 172 - 233 1 392 - 58 1 460
2534 Avgifter vid Transportstyrelsen 101 - 216 1 189 - 318 1 282
2535 Avgifter för statliga garantier 0
2537 Miljöskyddsavgift 21 3 205 14 133
2539 Täktavgift 0
2541 Avgifter vid Tullverket 0
2542 Patientavgifter vid tandläkarutbildningen 0 0 3
2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet 0 0 603 60 542
2551 Avgifter från kärnkraftverken 0 0 250 - 13 260
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 10 5 439 19 476
2553 Registreringsavgift till Fastighetsmäklarinspektionen 0 0 24 3 20
2557 Avgifter vid statens internbank i Riksgäldskontoret 0 0 3
2558 Avgifter för årlig revision 18 1 153 0 161
2559 Avgifter för etikprövning av forskning 3 4 33 4 30
2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter 2 1 21 4 21
2562 CSN-avgifter 36 125 775 108 667
2600 Försäljningsinkomster 20 3 73 - 20 62
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter 20 3 73 - 20 62
2625 Utförsäljning av beredskapslager 0 0 0
2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter 0
2700 Böter m.m. 87 13 1 117 16 1 135
2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter 6 - 2 93 - 2 101
2712 Bötesmedel 62 11 820 47 862
2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. 0 0 0 0 1
2714 Sanktionsavgifter m.m. 11 0 136 - 32 122
2717 Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll 10 3 68 3 49
2800 Övriga inkomster av statens verksamhet 125 109 1 306 151 700
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 125 109 1 306 151 700
SB = statens budget

Kontakt