November 2018 Inkomsttyp 9000: Löpande redovisade skatter

Under denna inkomsttyp redovisas skatter m.m. löpande av respektive myndighet. I samband med räkenskapsårets avslutning nollställs hela inkomsttypen 9000 av ESV genom omföring till inkomsttyp 1000 och i vissa fall 7000 och 8000.

Utfall för inkomsttypen Löpande redovisade skatter

Miljoner kr

9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick i november till 1,4 miljarder kronor. I november 2018 var utfallet 2,2 miljarder kronor.
Skillnaden är -0,8 miljarder kronor.  

Utfallet för fysiska personers inkomstskatt uppgick fram till och med november till -77,0 miljarder kronor. Utfallet för samma period 2017 var -83,7 miljarder kronor. Skillnaden är 6,7 miljarder kronor. Att skatten för fysiska personer är negativ beror på att den till största delen hör till andra sektorer än den statliga. För att kunna redovisa statens skatteinkomster och budgetsaldo räknas bland annat samtliga utbetalningar till kommuner, landsting samt kyrkoavgiften av från den totala skatteinkomsten.

Förskotten till kommuner och landsting är hittills i år 19,2 miljarder kronor högre än 2017. I januari slutreglerades dock förskotten till kommuner och landsting för taxeringsåret 2016. Den slutliga skatten blev 2,1 miljarder kronor lägre (lägre utbetalningar till kommuner och landsting).  Den slutliga skatten för 2015 var 1,6 miljarder kronor högre. Skillnaden mellan åren är 3,7 miljarder kronor, det vill säga en positiv effekt för statens skatteinkomster och budgetsaldot. Nettobetalningarna till kommuner och landsting är därmed 15,5 miljarder kronor högre hittills i år. Åt motsatt håll går nettot av debiterad slutlig skatt avseende 2017, att återfå eller att betala (återbäring eller restskatt) som blev 5,9 miljarder kronor högre än samma period 2017. Båda posterna har ökat men restskatten har ökat mer än återbäringen.

Debiterad källskatt avseende 2018 har ökat med 23,4 miljarder kronor hittills i år.

9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto

Juridiska personers inkomstskatt uppgick till 17,6 miljarder kronor i november, vilket är 0,3 miljarder kronor lägre jämfört med samma period föregående år. Minskningen beror främst på att debiterade omprövningsbeslut för utbetalning av skatt (återbäring) avseende tidigare beskattningsår blev 1,6 miljarder kronor högre jämför med november 2017.

Utfallet för perioden januari–november blev 182,9 miljarder kronor, vilket är 16,5 miljarder kronor högre än föregående år. Den debiterade preliminärskatten för 2018 har ökat med 14,2 miljarder kronor (9,9 procent).

9200 Socialavgifter och löneskatter

Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter blev 0,8 miljarder kronor (2,4 procent) högre än i november 2017.

Inkomsterna för perioden januari–november blev 15,4 miljarder kronor (4,3 procent) högre jämfört med samma period föregående år. Den allmänna löneavgiften har ökat med 9,3 miljarder kronor (5,5 procent).

Arbetsgivaravgifterna (sju olika avgifter) är sammanlagt 31,42 procent av den bruttolön och förmåner som arbetsgivaren betalar och ska finansiera socialförsäkringen. Undantaget är den allmänna löneavgiften, som inte är en socialavgift utan en skatt. Den betalas till exempel inte av den som saknar fast driftställe i Sverige. Löneavgiften uppgår till 10,42 procent av bruttolönen och är därmed den största avgiften.

9300 Skatt på egendom

Inkomsterna från Skatt på egendom ökade med 0,2 miljarder kronor (1,6 procent) för perioden januari–november 2018. De högre inkomsterna avser i sin helhet inkomster från stämpelskatt dvs. den avgift den skattskyldige betalar vid förvärv av fast egendom (Lagfart) eller tomträtt.

9600 Betalningsdifferenser, skattekonto

Betalningsdifferensen på skattekonto i november uppgick till -14,8 miljarder kronor. I november 2017 uppgick betalningsdifferenserna på skattekonto till -17,3 miljarder kronor. Betalningsdifferensen är alltså fortfarande negativ men har minskat med 2,5 miljarder kronor. Inbetalningarna på skattekonto ökade med 6,6 miljarder kronor medan utbetalningarna minskade med 0,2 miljarder kronor, förändringen av nettot blev därmed positiv, 6,8 miljarder kronor. Debiteringarna av skattekonto (utfördelningen på det olika skatteslagen) ökade med 4,9 miljarder kronor. En positiv betalningsdifferens uppstår om inbetalningarna på skattekonto är större än summan av utbetalningarna från skattekonto och vad som fördelats ut på de olika skatteslagen (debiterats skattekonto). En positiv betalningsdifferens innebär också en positiv effekt på saldot för statens budget och vice versa.

Betalningsdifferensen för perioden januari–november är -3,7 miljarder kronor och påverkar saldot på statens budget negativt med motsvarande summa. Vad som är faktiska skatteinkomster som ännu inte fördelats ut på skatteslag och vad som är överinsättningar på skattekonto går inte att säga i nuläget. Jämfört med samma period föregående år har dock den negativa betalningsdifferensen minskat med 7,9 miljarder kronor.

Inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter, miljoner kronor
Utfall
nov 2018
Förändring
jämfört med
nov 2017
Utfall
jan-nov 2018
Förändring
jämfört med
jan-nov 2017
9000 Löpande redovisade skatter 94 562 4 299 949 860 62 879
9100 Skatt på inkomst 19 169 - 990 117 153 25 347
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto 1 445 - 773 - 76 958 6 701
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto 17 590 - 255 182 920 16 474
9141 Kupongskatt 1 56 8 467 2 104
Övriga inkomsttitlar 133 - 18 2 724 69
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 29 4 503 69
9131 Ofördelbara inkomstskatter - 1 - 7 886 15
9144 Lotteriskatt 105 - 14 1 335 - 15
9200 Socialavgifter och löneskatter 33 625 784 376 172 15 406
9212 Efterlevandepensionsavgift 1 030 34 11 898 - 166
9221 Sjukförsäkringsavgift 6 404 215 71 501 2 574
9222 Föräldraförsäkringsavgift 3 828 130 43 203 1 997
9251 Ålderspensionsavgift, netto 1 580 - 298 17 729 - 465
9253 Arbetsskadeavgift 295 10 3 388 34
9254 Arbetsmarknadsavgift 3 774 134 42 001 1 867
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 15 772 526 178 845 9 252
9291 Särskild löneskatt 942 34 7 607 314
9299 Avräkning socialavgifter 0 0 0 0
9300 Skatt på egendom 979 - 129 11 264 181
9341 Stämpelskatt 979 - 129 11 264 181
Övriga inkomsttitlar 0 0
9312 Fastighetsskatt 0 0
9400 Skatt på varor och tjänster 60 375 3 268 507 648 19 854
9411 Mervärdesskatt, netto 49 358 2 697 382 502 16 958
9424 Tobaksskatt 1 041 27 11 024 79
9425 Alkoholskatt 1 173 62 13 601 355
9428 Energiskatt 5 846 46 65 352 1 538
9439 Skatt på flygresor 155 155 981 981
9442 Systembolagets inlevererade överskott 0 0 282 - 7
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel 0 0 4 691 - 231
9461 Fordonsskatt 1 059 29 12 401 - 37
Övriga inkomsttitlar 1 744 252 16 814 219
9431 Särskild skatt på elektrisk kraft från kärnkraftverk 0 - 38 34 - 2 844
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 0 0 48 2
9435 Särskild skatt mot försurning 5 1 49 3
9436 Skatt på avfall 174 94 226 - 26
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 7 3 135 20
9438 Kemikalieskatt 104 - 14 1 229 792
9452 Skatt på annonser och reklam 5 11 132 - 20
9453 Avgifter för telekommunikation 83 - 16 83 - 16
9454 Skatt på spel 1 0 12 - 1
9455 Lotteriavgifter 14 12 78 49
9458 Lokalradioavgifter 0 0 1 370 1 268
9459 Avgifter till Myndigheten för radio och TV 0 0 9 0
9462 Vägavgifter 85 4 1 015 71
9463 Trängselskatt 248 - 8 2 531 - 10
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 239 - 4 2 654 7
9471 Tullmedel 582 96 5 858 140
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 0 0 0
9473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter 9 9 - 3 - 37
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 171 104 1 310 844
9481 Övriga skatter på varor och tjänster 14 - 1 45 - 23
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 5 213 - 1 039 - 60 486 - 5 558
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och landsting - 5 555 - 1 055 - 64 239 - 5 734
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 341 16 3 753 176
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto - 14 808 2 467 - 3 743 7 922
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 0 0
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt 0 0
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt 0 0
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter 0 0
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt 0 0
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. 0 0
9631 Betalningsdifferenser, övriga 0 0
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket - 15 845 2 323 - 16 019 7 861
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 281 - 23 4 506 145
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 757 167 7 770 - 83
9699 Omföring till 9611-9631 0 0
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter 435 - 61 1 852 - 273
9811 Skattetillägg 282 - 80 1 310 - 315
9821 Förseningsavgifter 152 18 542 42
9831 Insättningsgarantiavgifter 0 0 0 0
9832 Avgifter till Kärnavfallsfonden 0 0 0 0
9833 Resolutionsavgift 0 0 0 0
9834 Batteriavgifter 0 0
9835 Kväveoxidavgifter 0 0

Kontakt