November 2018 Inkomsttyp 6000: Bidrag m.m. från EU

Under inkomsttypen Bidrag m.m. från EU redovisas bidrag från olika EU-fonder inom EU:s budget. De största enskilda bidragen erhålls från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Europeiska jordbruksfonden. Bidragen är främst kopplade till utgifter på anslag under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, utgiftsområde 19 Regional tillväxt, utgiftsområde 22 Kommunikationer samt utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.

Utfall för inkomsttypen Bidrag m.m. från EU

Miljoner kr

Bidragen från EU är 182 miljoner kronor högre än i november 2017.

Bidragen från EU för perioden januari–november är 1 877 miljoner kronor (19,9 procent) högre jämfört med samma period 2017. Bidragen från de olika fonderna har ökat generellt, vilket beror på att projekt inom de olika programmen kommit igång i en större omfattning jämfört med 2017.

Inkomsttyp 6000 Bidrag m.m. från EU, miljoner kronor
Utfall
nov 2018
Förändring
jämfört med
nov 2017
Utfall
jan-nov 2018
Förändring
jämfört med
jan-nov 2017
SB 2018
6000 Bidrag m.m. från EU 340 182 11 307 1 877 12 910
6100 Bidrag från EU:s jordbruksfonder 25 - 72 8 516 975 10 039
6111 Gårdsstöd 6 - 68 6 536 - 83 7 500
6113 Övriga interventioner 9 - 11 71 - 40 138
6114 Exportbidrag 0
6115 Djurbidrag 0
6116 Offentlig lagring 0
6119 Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket 10 7 230 280 4
6123 Europeiska utvecklings- och garantifonden - garantisektionen 2000 - 2006 0 0 0 0 0
6124 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2007 - 2013 0 0 - 9 - 9 - 7
6125 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2014 - 2020 0 0 1 689 828 2 404
6200 Bidrag från EU till fiskenäringen 103 103 126 117 200
6213 Bidrag från Europeiska fiskefonden 2007-2013 - 34
6214 Bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden 2014 - 2020 103 103 126 117 234
6300 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 207 206 949 417 1 408
6313 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2007 - 2013 0 0 0
6314 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014 - 2020 207 206 949 417 1 408
6400 Bidrag från Europeiska socialfonden 1 1 1 312 734 956
6413 Bidrag från Europeiska socialfonden 2007 - 2013 0 0 291 291 0
6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014 - 2020 1 1 1 021 443 956
6500 Bidrag till transeuropeiska nätverk 0 - 60 104 - 109 71
6511 Bidrag till transeuropeiska nätverk 0 - 60 104 - 109 71
6900 Övriga bidrag från EU 3 3 301 - 256 236
6911 Övriga bidrag från EU 3 3 301 - 256 236
6912 Bidrag till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn 0
SB = statens budget

Kontakt