November 2018 Inkomsttyp 2000: Inkomster av statens verksamhet

Under inkomsttypen inkomster av statens verksamhet redovisas bland annat rörelseöverskott, ränteinkomster, offentligrättsliga avgifter samt försäljningsinkomster.

Utfall för inkomsttypen Inkomster av statens verksamhet

Miljoner kr

Inkomster av statens verksamhet blev 140 miljoner kronor högre och uppgick till 1 592 miljoner kronor i november.

Hittills i år uppgår inkomster av statens verksamhet till  31 399 miljoner kronor, det är 6 018 miljoner kronor (23,7 procent) högre än samma period föregående år. Det högre utfallet beror främst på att inkomsterna av statens aktier är högre än motsvarande period föregående år.

Aktieutdelningar 2017 och 2018, miljoner kronor
Utfall november 2018 Utfall november 2017 Utfall jan-nov 2018 Utfall jan-nov 2017 Skillnad
Akademiska hus 1 630 1 393 237
Apoteket 300 300 0
Bostadsgaranti 0 32 -32
Infranord 67 84 -17
Jernhusen 179 178 1
Lernia 21 14 7
Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) 2 882 0 2 882
Metria 4 2 2
Nordiska investeringsbanken 196 186 10
PostNord 0 0 0
Saminvest AB 200 0 200
SBAB 684 628 56
SJ 269 260 9
Specialfastigheter 560 497 63
Sveaskog 900 800 100
Svensk Bilprovning 29 58 67 -9
Svensk Exportkredit 232 234 -2
Svenska Rymdaktiebolaget 0 0 0
Svevia 299 299 0
Swedavia 122 143 -21
Sweden House 2 2 0
Telia Company 1 857 3 229 -1 372
Teracom Group 214 210 4
Vasallen 125 0 125
Totalt 29 0 10 801 8 558 2 243
Inkomsttyp 2000 Inkomster av statens verksamhet, miljoner kronor
Utfall
nov 2018
Förändring
jämfört med
nov 2017
Utfall
jan-nov 2018
Förändring
jämfört med
jan-nov 2017
SB 2018
2000 Inkomster av statens verksamhet 1 592 140 31 399 6 018 30 834
2100 Rörelseöverskott 2 - 2 3 177 61 2 203
2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 0 0 13
2116 Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvari 0 0 132 - 227 211
2118 Sjöfartsverkets inlevererade överskott 0
2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet 2 - 2 55 34 29
2126 Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit 0 0 125 - 110 0
2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter 0 0 565 565 350
2131 Riksbankens inlevererade överskott 0 0 2 300 - 200 1 600
2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning 52 - 8 227 - 135 273
2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning 52 - 8 227 - 135 273
2300 Ränteinkomster 183 - 33 1 813 - 240 1 352
2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen 0
2316 Ränteinkomster på vattenkraftslån 0
2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet 0 0 0 0 - 1
2323 Räntor på övriga näringslån 0
2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån 0 0 0 0 0
2341 Ränteinkomster på statens lån för universitetsstudier och garantilån för studera 0
2342 Ränteinkomster på allmänna studielån 2 0 32 - 3 38
2343 Ränteinkomster på studielån upptagna efter 1988 0
2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering 0 0 0 0 0
2392 Räntor på intressemedel 0
2394 Övriga ränteinkomster 5 1 39 12 63
2397 Räntor på skattekonton m.m., netto 177 - 35 1 743 - 249 1 252
2400 Inkomster av statens aktier 29 - 3 14 628 6 070 15 200
2411 Inkomster av statens aktier 29 - 3 14 628 6 070 15 200
2500 Offentligrättsliga avgifter 949 - 72 9 289 239 9 909
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 81 1 930 41 958
2522 Fastställande av åldersgränser för framställning i film 0 0 0
2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor 293 5 2 908 47 3 468
2526 Utjämningsavgift från arbetslöshetskassor 0
2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning 0 0 0 - 1 28
2528 Avgifter vid bergsstaten 1 0 21 1 22
2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet 20 0 363 19 373
2531 Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register 0 0 2 0 2
2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna 230 104 1 564 175 1 460
2534 Avgifter vid Transportstyrelsen 108 - 9 1 089 - 101 1 282
2535 Avgifter för statliga garantier 0
2537 Miljöskyddsavgift 12 - 71 184 11 133
2539 Täktavgift 0
2541 Avgifter vid Tullverket 0
2542 Patientavgifter vid tandläkarutbildningen 0 0 3
2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet 154 - 110 603 60 542
2551 Avgifter från kärnkraftverken 0 0 250 - 13 260
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 20 13 429 14 476
2553 Registreringsavgift till Fastighetsmäklarinspektionen 0 0 24 3 20
2557 Avgifter vid statens internbank i Riksgäldskontoret 0 0 3
2558 Avgifter för årlig revision 9 - 6 135 0 161
2559 Avgifter för etikprövning av forskning 3 0 30 - 1 30
2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter 1 - 1 19 3 21
2562 CSN-avgifter 16 0 739 - 17 667
2600 Försäljningsinkomster 0 0 54 - 23 62
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter 0 0 54 - 23 62
2625 Utförsäljning av beredskapslager 0 0 0
2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter 0
2700 Böter m.m. 103 13 1 029 2 1 135
2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter 7 0 88 0 101
2712 Bötesmedel 75 22 758 36 862
2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. 0 0 0 0 1
2714 Sanktionsavgifter m.m. 12 - 12 125 - 33 122
2717 Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll 8 3 58 - 1 49
2800 Övriga inkomster av statens verksamhet 274 245 1 182 43 700
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 274 245 1 182 43 700
SB = statens budget

Kontakt