November 2018 Inkomster i statens budget

De totala inkomsterna i statens budget blev 97,5 miljarder kronor i november, det är 4,7 miljarder kronor högre än i november 2017. De totala inkomsterna för januari–november uppgår till 1 006,2 miljarder kronor. Det är 73,2 miljarder kronor (7,8 procent) högre jämfört med motsvarande period 2017. Inkomsterna från skatt uppgår till 949,9 miljarder kronor vilket är en ökning med 62,9 miljarder kronor. Skatt på inkomst uppgår till 117,2 miljarder kronor, vilket är en ökning med 25,3 miljarder kronor.

Specifikation av inkomster i statens budget, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall
nov 2018
Förändring
jämfört med
nov 2017
Utfall
jan-nov 2018
Förändring
jämfört med
jan-nov 2017
SB 2018
1000 Statens skatteinkomster 1 085 230
1100 Direkta skatter på arbete 657 127
1111 Statlig inkomstskatt 60 807
1115 Kommunal inkomstskatt 726 025
1121 Allmän pensionsavgift 123 119
1131 Artistskatt 0
1141 Allmän pensionsavgift - 123 087
1142 Fackföreningsavgift - 1 335
1144 Fastighetsavgift - 248
1151 Sjöinkomst - 54
1153 Jobbskatteavdrag - 112 557
1154 Hus-avdrag - 15 051
1155 Gåvor till ideell verksamhet 0
1156 Övriga skattereduktioner - 491
1200 Indirekta skatter på arbete 581 913
1211 Sjukförsäkringsavgift 76 987
1212 Föräldraförsäkringsavgift 46 015
1213 Arbetsskadeavgift 3 540
1214 Ålderspensionsavgift 186 096
1215 Efterlevandepensionsavgift 12 389
1216 Arbetsmarknadsavgift 46 115
1217 Allmän löneavgift 189 724
1218 Ofördelade avgifter 0
1219 Nedsatta avgifter 3 914
1241 Sjukförsäkringsavgift 261
1242 Föräldraförsäkringsavgift 642
1243 Arbetsskadeavgift 83
1244 Ålderspensionsavgift, netto 4 979
1245 Efterlevandepensionsavgift 292
1246 Arbetsmarknadsavgift 42
1247 Allmän löneavgift 4 347
1248 Ofördelade avgifter 0
1249 Nedsatta avgifter 2 163
1261 Avgifter till premiepensionssystemet - 38 689
1271 Pensionskostnader, företag 39 213
1272 Pensionskostnader, staten 3 977
1273 Förvärvsinkomster 4 181
1274 Egenföretagare 1 297
1275 Övrigt 0
1282 Arbetsgivaravgifter - 3 914
1283 Egenavgifter, generell nedsättning - 2 086
1284 Egenavgifter, regional nedsättning - 77
1291 Tjänstegruppliv 423
1300 Skatt på kapital 255 613
1311 Skatt på kapital 86 763
1312 Skattereduktion kapital - 17 352
1313 Expansionsmedelsskatt 23
1321 Skatt på företagsvinster 129 636
1322 Skattereduktioner 0
1331 Kupongskatt 7 261
1341 Avkastningsskatt hushåll 139
1342 Avkastningsskatt företag 4 123
1343 Avkastningsskatt på individuellt pensionssparande 87
1351 Fastighetsskatt hushåll 687
1352 Fastighetsskatt företag 13 337
1353 Kommunal fastighetsavgift hushåll 15 076
1354 Kommunal fastighetsavgift företag 3 564
1361 Stämpelskatt 12 268
1400 Skatt på konsumtion och insatsvaror 580 892
1411 Mervärdesskatt 450 560
1421 Skatt på tobak 12 041
1422 Skatt på etylalkohol 4 281
1423 Skatt på vin 5 936
1424 Skatt på mellanklassprodukter 147
1425 Skatt på öl 4 139
1426 Privatinförsel av alkohol och tobak - 6
1431 Skatt på elektrisk kraft 24 249
1432 Energiskatt bensin 11 243
1433 Energiskatt oljeprodukter 11 787
1434 Energiskatt övrigt 313
1441 Koldioxidskatt bensin 7 518
1442 Koldioxidskatt oljeprodukter 15 193
1443 Koldioxidskatt övrigt 611
1451 Svavelskatt 12
1452 Skatt på råtallolja 0
1453 Särskild skatt mot försurning 52
1454 Skatt på bekämpningsmedel 149
1455 Skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer 0
1456 Avfallsskatt 273
1457 Avgifter till Kemikalieinspektionen 53
1458 Övriga skatter 156
1459 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 325
1461 Kemikalieskatt 2 232
1462 Flygskatt 1 080
1471 Fordonsskatt 14 741
1472 Vägavgifter 960
1473 Trängselskatt 2 728
1474 Skatt på trafikförsäkringspremier 2 936
1481 Systembolaget AB:s överskott 210
1482 Inlevererat överskott från Svenska Spel AB 4 920
1483 Skatt på spel 16
1484 Lotteriskatt 1 573
1485 Lotteriavgifter 32
1486 Skatt på annonser och reklam 183
1488 Lokalradioavgifter 138
1489 Avgifter avseende Myndigheten för radio och tv 9
1491 Avgifter för telekommunikation 106
1492 Försäljningsskatt på motorfordon 0
1500 Skatt på import 6 813
1511 Tullmedel 6 776
1512 Sockeravgifter 37
1600 Restförda och övriga skatter 15 255
1611 Restförda skatter, hushåll - 1 737
1612 Restförda skatter, företag - 2 972
1621 Omprövningar aktuellt taxeringsår - 240
1622 Omprövningar äldre taxeringsår 1 000
1623 Anstånd 1 000
1624 Övriga skatter 3 571
1625 Skattetillägg 145
1626 Förseningsavgifter 69
1631 Omprövningar aktuellt taxeringsår - 1 656
1632 Omprövningar äldre taxeringsår 400
1633 Anstånd - 1 000
1634 Övriga skatter 138
1635 Skattetillägg 1 223
1636 Förseningsavgifter 375
1641 Insättningsgarantiavgifter 1 572
1642 Avgifter till Kärnavfallsfonden 3 751
1644 Batteriavgifter 4
1645 Kväveoxidavgifter 568
1647 Resolutionsavgifter 9 043
1700 Avgående poster, skatter till EU - 6 813
1711 EU-skatter - 6 813
1800 Avgående poster, skatter till andra sektorer - 998 581
1811 Kommunala inkomstskatter - 744 148
1812 Avgifter till AP-fonder - 254 433
1900 Periodiseringar - 6 990
1911 Uppbördsförskjutningar 19 500
1921 Kommuner och landsting 3 875
1922 Ålderpensionssystemet 546
1923 Företag och hushåll - 29 283
1924 Kyrkosamfund - 1 338
1925 EU 21
1931 Anstånd - 311
2000 Inkomster av statens verksamhet 1 592 140 31 399 6 018 30 834
2100 Rörelseöverskott 2 - 2 3 177 61 2 203
2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 0 0 13
2116 Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvari 0 0 132 - 227 211
2118 Sjöfartsverkets inlevererade överskott 0
2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet 2 - 2 55 34 29
2126 Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit 0 0 125 - 110 0
2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter 0 0 565 565 350
2131 Riksbankens inlevererade överskott 0 0 2 300 - 200 1 600
2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning 52 - 8 227 - 135 273
2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning 52 - 8 227 - 135 273
2300 Ränteinkomster 183 - 33 1 813 - 240 1 352
2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen 0
2316 Ränteinkomster på vattenkraftslån 0
2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet 0 0 0 0 - 1
2323 Räntor på övriga näringslån 0
2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån 0 0 0 0 0
2341 Ränteinkomster på statens lån för universitetsstudier och garantilån för studera 0
2342 Ränteinkomster på allmänna studielån 2 0 32 - 3 38
2343 Ränteinkomster på studielån upptagna efter 1988 0
2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering 0 0 0 0 0
2392 Räntor på intressemedel 0
2394 Övriga ränteinkomster 5 1 39 12 63
2397 Räntor på skattekonton m.m., netto 177 - 35 1 743 - 249 1 252
2400 Inkomster av statens aktier 29 - 3 14 628 6 070 15 200
2411 Inkomster av statens aktier 29 - 3 14 628 6 070 15 200
2500 Offentligrättsliga avgifter 949 - 72 9 289 239 9 909
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 81 1 930 41 958
2522 Fastställande av åldersgränser för framställning i film 0 0 0
2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor 293 5 2 908 47 3 468
2526 Utjämningsavgift från arbetslöshetskassor 0
2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning 0 0 0 - 1 28
2528 Avgifter vid bergsstaten 1 0 21 1 22
2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet 20 0 363 19 373
2531 Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register 0 0 2 0 2
2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna 230 104 1 564 175 1 460
2534 Avgifter vid Transportstyrelsen 108 - 9 1 089 - 101 1 282
2535 Avgifter för statliga garantier 0
2537 Miljöskyddsavgift 12 - 71 184 11 133
2539 Täktavgift 0
2541 Avgifter vid Tullverket 0
2542 Patientavgifter vid tandläkarutbildningen 0 0 3
2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet 154 - 110 603 60 542
2551 Avgifter från kärnkraftverken 0 0 250 - 13 260
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 20 13 429 14 476
2553 Registreringsavgift till Fastighetsmäklarinspektionen 0 0 24 3 20
2557 Avgifter vid statens internbank i Riksgäldskontoret 0 0 3
2558 Avgifter för årlig revision 9 - 6 135 0 161
2559 Avgifter för etikprövning av forskning 3 0 30 - 1 30
2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter 1 - 1 19 3 21
2562 CSN-avgifter 16 0 739 - 17 667
2600 Försäljningsinkomster 0 0 54 - 23 62
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter 0 0 54 - 23 62
2625 Utförsäljning av beredskapslager 0 0 0
2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter 0
2700 Böter m.m. 103 13 1 029 2 1 135
2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter 7 0 88 0 101
2712 Bötesmedel 75 22 758 36 862
2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. 0 0 0 0 1
2714 Sanktionsavgifter m.m. 12 - 12 125 - 33 122
2717 Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll 8 3 58 - 1 49
2800 Övriga inkomster av statens verksamhet 274 245 1 182 43 700
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 274 245 1 182 43 700
3000 Inkomster av försåld egendom 0 0 1 782 1 774 5 000
3100 Inkomster av försålda byggnader och maskiner 0 0 99 94 0
3125 Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter 0 0 99 94 0
3200 Övriga inkomster av markförsäljning 0
3211 Övriga inkomster av markförsäljning 0
3300 Övriga inkomster av försåld egendom 0 0 1 683 1 681 5 000
3311 Inkomster av statens gruvegendom 0
3312 Övriga inkomster av försåld egendom 0 0 1 683 1 681 5 000
4000 Återbetalning av lån 59 - 5 684 - 25 766
4100 Återbetalning av näringslån 0 0 0 0 0
4123 Återbetalning av lån till fiskerinäringen 0
4131 Återbetalning av vattenkraftslån 0
4132 Återbetalning av lån avseende såddfinansiering 0
4136 Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet 0 0 0 0 0
4137 Återbetalning av övriga näringslån, Statens jordbruksverk 0 0 0 0 0
4138 Återbetalning av tidigare infriade statliga garantier 0
4139 Återbetalning av lokaliseringslån 0 0 0 0 0
4300 Återbetalning av studielån 43 - 8 448 - 45 493
4311 Återbetalning av statens lån för universitetsstudier 0
4312 Återbetalning av allmänna studielån 0 0 0 0 0
4313 Återbetalning av studiemedel 43 - 8 448 - 45 493
4500 Återbetalning av övriga lån 16 3 236 20 273
4516 Återbetalning av utgivna startlån och bidrag 0
4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor 0 0 51 - 10 109
4526 Återbetalning av övriga lån 16 3 185 30 164
5000 Kalkylmässiga inkomster 994 52 11 189 677 11 873
5100 Avskrivningar och amorteringar 12 - 3 84 - 14 87
5121 Amortering på statskapital 12 - 3 84 - 14 87
5131 Uppdragsmyndigheters m.fl. komplementkostnader 0
5200 Statliga pensionsavgifter 981 55 11 105 691 11 786
5211 Statliga pensionsavgifter 981 55 11 105 691 11 786
6000 Bidrag m.m. från EU 340 182 11 307 1 877 12 910
6100 Bidrag från EU:s jordbruksfonder 25 - 72 8 516 975 10 039
6111 Gårdsstöd 6 - 68 6 536 - 83 7 500
6113 Övriga interventioner 9 - 11 71 - 40 138
6114 Exportbidrag 0
6115 Djurbidrag 0
6116 Offentlig lagring 0
6119 Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket 10 7 230 280 4
6123 Europeiska utvecklings- och garantifonden - garantisektionen 2000 - 2006 0 0 0 0 0
6124 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2007 - 2013 0 0 - 9 - 9 - 7
6125 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2014 - 2020 0 0 1 689 828 2 404
6200 Bidrag från EU till fiskenäringen 103 103 126 117 200
6213 Bidrag från Europeiska fiskefonden 2007-2013 - 34
6214 Bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden 2014 - 2020 103 103 126 117 234
6300 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 207 206 949 417 1 408
6313 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2007 - 2013 0 0 0
6314 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014 - 2020 207 206 949 417 1 408
6400 Bidrag från Europeiska socialfonden 1 1 1 312 734 956
6413 Bidrag från Europeiska socialfonden 2007 - 2013 0 0 291 291 0
6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014 - 2020 1 1 1 021 443 956
6500 Bidrag till transeuropeiska nätverk 0 - 60 104 - 109 71
6511 Bidrag till transeuropeiska nätverk 0 - 60 104 - 109 71
6900 Övriga bidrag från EU 3 3 301 - 256 236
6911 Övriga bidrag från EU 3 3 301 - 256 236
6912 Bidrag till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn 0
7000 Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet - 103 712
7100 Tillkommande skatter 10 457
7112 Tullmedel 6 755
7113 Jordbrukstullar och sockeravgifter 37
7114 Avgifter till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn 0
7121 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 3 664
7200 Avräkningar - 114 168
7211 Intäkter som förs till fonder - 14 938
7221 Avräknad mervärdesskatt, statliga myndigheter - 32 988
7222 Kompensation för mervärdesskatt, kommuner - 66 243
8000 Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto
9000 Löpande redovisade skatter 94 562 4 299 949 860 62 879
9100 Skatt på inkomst 19 169 - 990 117 153 25 347
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto 1 445 - 773 - 76 958 6 701
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto 17 590 - 255 182 920 16 474
9141 Kupongskatt 1 56 8 467 2 104
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 29 4 503 69
9131 Ofördelbara inkomstskatter - 1 - 7 886 15
9144 Lotteriskatt 105 - 14 1 335 - 15
9200 Socialavgifter och löneskatter 33 625 784 376 172 15 406
9212 Efterlevandepensionsavgift 1 030 34 11 898 - 166
9221 Sjukförsäkringsavgift 6 404 215 71 501 2 574
9222 Föräldraförsäkringsavgift 3 828 130 43 203 1 997
9251 Ålderspensionsavgift, netto 1 580 - 298 17 729 - 465
9253 Arbetsskadeavgift 295 10 3 388 34
9254 Arbetsmarknadsavgift 3 774 134 42 001 1 867
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 15 772 526 178 845 9 252
9291 Särskild löneskatt 942 34 7 607 314
9299 Avräkning socialavgifter 0 0 0 0
9300 Skatt på egendom 979 - 129 11 264 181
9341 Stämpelskatt 979 - 129 11 264 181
9312 Fastighetsskatt 0 0
9400 Skatt på varor och tjänster 60 375 3 268 507 648 19 854
9411 Mervärdesskatt, netto 49 358 2 697 382 502 16 958
9424 Tobaksskatt 1 041 27 11 024 79
9425 Alkoholskatt 1 173 62 13 601 355
9428 Energiskatt 5 846 46 65 352 1 538
9439 Skatt på flygresor 155 155 981 981
9442 Systembolagets inlevererade överskott 0 0 282 - 7
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel 0 0 4 691 - 231
9461 Fordonsskatt 1 059 29 12 401 - 37
9431 Särskild skatt på elektrisk kraft från kärnkraftverk 0 - 38 34 - 2 844
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 0 0 48 2
9435 Särskild skatt mot försurning 5 1 49 3
9436 Skatt på avfall 174 94 226 - 26
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 7 3 135 20
9438 Kemikalieskatt 104 - 14 1 229 792
9452 Skatt på annonser och reklam 5 11 132 - 20
9453 Avgifter för telekommunikation 83 - 16 83 - 16
9454 Skatt på spel 1 0 12 - 1
9455 Lotteriavgifter 14 12 78 49
9458 Lokalradioavgifter 0 0 1 370 1 268
9459 Avgifter till Myndigheten för radio och TV 0 0 9 0
9462 Vägavgifter 85 4 1 015 71
9463 Trängselskatt 248 - 8 2 531 - 10
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 239 - 4 2 654 7
9471 Tullmedel 582 96 5 858 140
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 0 0 0
9473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter 9 9 - 3 - 37
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 171 104 1 310 844
9481 Övriga skatter på varor och tjänster 14 - 1 45 - 23
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 5 213 - 1 039 - 60 486 - 5 558
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och landsting - 5 555 - 1 055 - 64 239 - 5 734
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 341 16 3 753 176
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto - 14 808 2 467 - 3 743 7 922
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 0 0
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt 0 0
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt 0 0
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter 0 0
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt 0 0
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. 0 0
9631 Betalningsdifferenser, övriga 0 0
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket - 15 845 2 323 - 16 019 7 861
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 281 - 23 4 506 145
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 757 167 7 770 - 83
9699 Omföring till 9611-9631 0 0
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter 435 - 61 1 852 - 273
9811 Skattetillägg 282 - 80 1 310 - 315
9821 Förseningsavgifter 152 18 542 42
9831 Insättningsgarantiavgifter 0 0 0 0
9832 Avgifter till Kärnavfallsfonden 0 0 0 0
9833 Resolutionsavgift 0 0 0 0
9834 Batteriavgifter 0 0
9835 Kväveoxidavgifter 0 0
Totala inkomster 97 546 4 667 1 006 222 73 201 1 042 901
SB = statens budget

Kontakt