Oktober 2018 Inkomsttyp 9000: Löpande redovisade skatter

Under denna inkomsttyp redovisas skatter m.m. löpande av respektive myndighet. I samband med räkenskapsårets avslutning nollställs hela inkomsttypen 9000 av ESV genom omföring till inkomsttyp 1000 och i vissa fall 7000 och 8000.

Utfall för inkomsttypen Löpande redovisade skatter

Miljoner kr

9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick i oktober till -11,7 miljarder kronor. I oktober 2018 var utfallet -11,4 miljarder kronor.
Skillnaden är -0,2 miljarder kronor.  

Utfallet för fysiska personers inkomstskatt uppgick fram till och med oktober till -78,4 miljarder kronor. Utfallet för samma period 2017 var -85,9 miljarder kronor. Skillnaden är 7,5 miljarder kronor. Att skatten för fysiska personer är negativ beror på att den till största delen hör till andra sektorer än den statliga. För att kunna redovisa statens skatteinkomster och budgetsaldo räknas bland annat samtliga utbetalningar till kommuner, landsting samt kyrkoavgiften av från den totala skatteinkomsten.

Förskotten till kommuner och landsting är hittills i år 17,4 miljarder kronor högre än 2017. I januari slutreglerades dock förskotten till kommuner och landsting för taxeringsåret 2016. Den slutliga skatten blev 2,1 miljarder kronor lägre (lägre utbetalningar till kommuner och landsting).  Den slutliga skatten för 2015 var 1,6 miljarder kronor högre. Skillnaden mellan åren är 3,7 miljarder kronor, det vill säga en positiv effekt för statens skatteinkomster och budgetsaldot. Nettobetalningarna till kommuner och landsting är därmed 13,7 miljarder kronor högre hittills i år.

Åt motsatt håll går nettot av debiterad slutlig skatt avseende 2017, att återfå eller att betala (återbäring eller restskatt) som blev 6,0 miljarder kronor högre än samma period 2017. Båda posterna har ökat men restskatten har ökat med 5,8 miljarder mer än återbäringen.

Debiterad källskatt avseende 2018 har ökat med 22,0 miljarder kronor hittills i år.

9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto

Juridiska personers inkomstskatt uppgick till 15,4 miljarder kronor i oktober, vilket är 1,3 miljarder kronor högre jämfört med samma period föregående år. Debiterad preliminärskatt för 2018 har ökat med 1,8 miljarder kronor i oktober.

Utfallet för perioden januari–oktober blev 165,3 miljarder kronor, vilket är 16,7 miljarder kronor högre än föregående år. Den debiterade preliminärskatten för 2018 har ökat med 13,1 miljarder kronor (9,3 procent).

9200 Socialavgifter och löneskatter

Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter blev 1,3 miljarder kronor (4,1 procent) högre än i oktober 2017.

Inkomsterna för perioden januari–oktober blev 14,6 miljarder kronor (4,5 procent) högre jämfört med samma period föregående år. Den allmänna löneavgiften har ökat med 8,7 miljarder kronor (5,7 procent).

Arbetsgivaravgifterna (sju olika avgifter) är sammanlagt 31,42 procent av den bruttolön och förmåner som arbetsgivaren betalar och ska finansiera socialförsäkringen. Undantaget är den allmänna löneavgiften, som inte är en socialavgift utan en skatt. Den betalas till exempel inte av den som saknar fast driftställe i Sverige. Löneavgiften uppgår till 10,42 procent av bruttolönen och är därmed den största avgiften.

9300 Skatt på egendom

Inkomsterna från Skatt på egendom ökade med 0,3 miljarder kronor (3,1 procent) för perioden januari–oktober 2018. De högre inkomsterna avser i sin helhet inkomster från stämpelskatt dvs. den avgift den skattskyldige betalar vid förvärv av fast egendom (Lagfart) eller tomträtt.

9400 Skatt på varor och tjänster

Skatt på varor och tjänster blev 38,3 miljarder kronor, vilket är 4,1 miljarder kronor (11,9 procent) högre än i oktober 2017. Utfallet varierar ofta mellan månaderna. För perioden januari–oktober uppgår utfallet till 447,3 miljarder kronor. Det är 16,6 miljarder kronor (3,9 procent) högre än samma period föregående år.

Utfallet för Mervärdesskatt, netto, uppgick till 27,2 miljarder kronor, vilket är 3,8 miljarder kronor (16,5 procent) högre än i oktober i fjol. Under perioden januari–oktober blev inkomsterna från Mervärdesskatt, netto, 333,1 miljarder kronor. Det är 14,3 miljarder kronor (4,5 procent) högre än samma period 2017.

Energiskatterna uppgår till 5,3 miljarder kronor i oktober, vilket är i samma nivå som i oktober 2017. För perioden januari–oktober uppgår energiskatterna till 59,5 miljarder kronor. Det är 1,5 miljarder kronor (2,6 procent) högre än motsvarande period 2017.

9600 Betalningsdifferenser, skattekonto

Betalningsdifferensen på skattekonto i oktober uppgick till 2,7 miljarder kronor. I oktober 2017 uppgick betalningsdifferenserna på skattekonto till 11,4 miljarder kronor. Betalningsdifferensen är alltså fortfarande positiv men har minskat med 8,7 miljarder kronor. In- och utbetalningarna på skattekonto ökade med 6,2 miljarder kronor respektive 3,8 miljarder kronor, nettot blev alltså positivt, 2,4 miljarder kronor. Debiteringarna av skattekonto (utfördelningen på det olika skatteslagen) ökade med 11,5 miljarder kronor. En positiv betalningsdifferens uppstår om inbetalningarna på skattekonto är större än summan av utbetalningarna från skattekonto och vad som fördelats ut på de olika skatteslagen (debiterats skattekonto). En positiv betalningsdifferens innebär också en positiv effekt på saldot för statens budget och vice versa.

Betalningsdifferensen för perioden januari–oktober är 11,1 miljarder kronor och påverkar saldot på statens budget positivt med motsvarande summa. Vad som är faktiska skatteinkomster som ännu inte fördelats ut på skatteslag och vad som är överinsättningar på skattekonto går inte att säga i nuläget.

Inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter, miljoner kronor
Utfall
okt 2018
Förändring
jämfört med
okt 2017
Utfall
jan-okt 2018
Förändring
jämfört med
jan-okt 2017
9000 Löpande redovisade skatter 77 021 1 864 855 299 58 581
9100 Skatt på inkomst 5 554 2 847 97 984 26 337
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto - 11 659 - 242 - 78 403 7 474
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto 15 379 1 290 165 329 16 729
9141 Kupongskatt 498 611 8 466 2 047
Övriga inkomsttitlar 1 336 1 188 2 592 87
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 48 24 474 65
9131 Ofördelbara inkomstskatter 1 162 1 161 887 22
9144 Lotteriskatt 126 3 1 230 - 1
9200 Socialavgifter och löneskatter 33 522 1 306 342 547 14 623
9212 Efterlevandepensionsavgift 1 049 45 10 867 - 200
9221 Sjukförsäkringsavgift 6 520 288 65 097 2 360
9222 Föräldraförsäkringsavgift 3 897 174 39 375 1 867
9251 Ålderspensionsavgift, netto 1 589 - 99 16 149 - 167
9253 Arbetsskadeavgift 300 13 3 093 24
9254 Arbetsmarknadsavgift 3 846 164 38 228 1 733
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 16 056 714 163 073 8 726
9291 Särskild löneskatt 265 6 6 664 279
9299 Avräkning socialavgifter 0 0 0 0
9300 Skatt på egendom 1 065 - 35 10 285 310
9341 Stämpelskatt 1 065 - 35 10 285 310
Övriga inkomsttitlar 0 0
9312 Fastighetsskatt 0 0
9400 Skatt på varor och tjänster 38 302 4 063 447 272 16 586
9411 Mervärdesskatt, netto 27 163 3 838 333 144 14 260
9424 Tobaksskatt 882 - 157 9 983 53
9425 Alkoholskatt 1 046 - 9 12 428 293
9428 Energiskatt 5 305 44 59 507 1 492
9439 Skatt på flygresor 143 143 826 826
9442 Systembolagets inlevererade överskott 0 0 282 - 7
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel 900 0 4 691 - 231
9461 Fordonsskatt 1 367 29 11 342 - 66
Övriga inkomsttitlar 1 497 175 15 070 - 34
9431 Särskild skatt på elektrisk kraft från kärnkraftverk 0 - 37 34 - 2 806
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 0 0 48 2
9435 Särskild skatt mot försurning 5 1 44 1
9436 Skatt på avfall - 3 - 18 52 - 120
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 10 5 128 17
9438 Kemikalieskatt 114 - 3 1 125 806
9452 Skatt på annonser och reklam 14 - 3 126 - 30
9453 Avgifter för telekommunikation 0 0 0 0
9454 Skatt på spel 1 0 11 - 1
9455 Lotteriavgifter 12 9 64 37
9458 Lokalradioavgifter 0 - 26 1 370 1 268
9459 Avgifter till Myndigheten för radio och TV 0 0 9 0
9462 Vägavgifter 110 - 23 930 67
9463 Trängselskatt 249 - 6 2 282 - 2
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 242 - 1 2 415 11
9471 Tullmedel 557 10 5 276 44
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 0 0 0
9473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter - 8 - 8 - 12 - 46
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 183 119 1 139 741
9481 Övriga skatter på varor och tjänster 11 156 31 - 23
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 4 411 2 405 - 55 273 - 4 519
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och landsting - 4 752 2 389 - 58 684 - 4 679
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 341 16 3 412 160
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto 2 717 - 8 689 11 065 5 456
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 0 0
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt 0 0
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt 0 0
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter 0 0
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt 0 0
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. 0 0
9631 Betalningsdifferenser, övriga 0 0
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket 1 513 - 8 660 - 174 5 538
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 348 - 229 4 225 168
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 856 201 7 013 - 250
9699 Omföring till 9611-9631 0 0
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter 271 - 34 1 418 - 211
9811 Skattetillägg 96 - 42 1 028 - 235
9821 Förseningsavgifter 175 8 390 24
9831 Insättningsgarantiavgifter 0 0 0 0
9832 Avgifter till Kärnavfallsfonden 0 0 0 0
9833 Resolutionsavgift 0 0 0 0
9834 Batteriavgifter 0 0
9835 Kväveoxidavgifter 0 0

Kontakt