Januari 2018 Inkomsttyp 9000: Löpande redovisade skatter

Under denna inkomsttyp redovisas skatter m.m. löpande av respektive myndighet. I samband med räkenskapsårets avslutning nollställs hela inkomsttypen 9000 av ESV genom omföring till inkomsttyp 1000 och i vissa fall 7000 och 8000.

Utfall för inkomsttypen Löpande redovisade skatter

Miljoner kr

9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto

Slutregleringar av förskotten till kommuner och landsting avseende beskattningsåret 2016 i januari.

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick i januari 2018 till -9,3 miljarder kronor. Att skatten för fysiska personer är negativ beror på att skatt för fysiska personer till största delen betalas ut till kommuner och landsting dvs. andra sektorer än den statliga. I januari 2017 var utfallet -11,9 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är 2,6 miljarder kronor.

I januari slutreglerades förskotten till kommuner och landsting för taxeringsåret 2016. Den slutliga skatten blev 2,1 miljarder lägre (lägre utbetalningar till kommuner och landsting).  Den slutliga skatten för 2015 var 1,6 miljarder högre. Skillnaden mellan åren är 3,7 miljarder kronor, dvs. en positiv effekt för statens skatteinkomster och budgetsaldot i januari.

Förskotten till kommuner och landsting uppgick i januari till 60,5 miljarder kronor. Det är 1,7 miljarder kronor högre än i januari 2017. Högre utbetalningar till kommunerna innebar en negativ effekt för statens skatteinkomster och budgetsaldot i januari.

Debiterad källskatt att betala för aktuellt år blev 1,8 miljarder kronor högre än i januari 2017.

9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto

Juridiska personers inkomstskatt uppgick till 16,2 miljarder kronor i januari, vilket är 0,4 miljarder kronor högre jämfört med samma period föregående år.

9200 Socialavgifter och löneskatter

Inkomsterna från socialavgifter fortsätter att öka i januari.

Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter blev i januari 1,6 miljarder kronor (4,8 procent) högre jämfört med samma period föregående år. Inkomsterna från den allmänna löneavgiften fortsätter att öka kraftigt medan övriga socialavgifter sjunker eller ökar måttligt. Inkomsterna i januari avser till största delen december månad, vilket innebär att det är procentsatserna för 2017 som styr fördelningen på de olika arbetsgivaravgifterna. För 2018 är procentsatserna oförändrade jämför med 2017, vilket innebär att utfallet från och med februari inte kommer att påverkas av någon förändring i arbetsgivaravgiftens fördelning.

Arbetsgivaravgifterna (sju olika avgifter) är sammanlagt 31,42 procent av den bruttolön och förmåner som arbetsgivaren betalar och ska finansiera socialförsäkringen. Undantaget är den allmänna löneavgiften, som inte är en socialavgift utan en skatt. Den betalas till exempel inte av den som saknar fast driftställe i Sverige.

För 2017 har

  • efterlevandepensionsavgiften minskat från 1,17 till 0,7 procent
  • sjukförsäkringsavgiften minskat från 4,85 till 4,35 procent
  • arbetsskadeavgiften minskat från 0,3 till 0,2 procent.
  • den allmänna löneavgiften höjts från 9,65 till 10,72 procent.

9300 Skatt på egendom

Skatt på egendom blev i januari 1,2 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljard kronor högre än i januari 2017 och beror på högre inkomster från stämpelskatt.

9400 Skatt på varor och tjänster

Inkomsterna från tobaks- och alkoholskatt 26 miljoner kronor lägre än i januari 2017

Skatt på varor och tjänster uppgick till 36 939 miljoner kronor vilket är en ökning med 607 miljoner kronor (1,7 procent).

Inkomsterna från Mervärdesskatt, netto uppgick till 25 725 miljoner kronor. Det är 633 miljoner kronor högre än i januari föregående år. Även energiskatten blev högre. Den ökade med 215 miljoner kronor (3,8 procent) och uppgick till 5 903 miljoner kronor.

9600 Betalningsdifferenser, skattekonto

Inbetalningarna på skattekonto 9,0 miljarder högre i januari

Betalningsdifferens på skattekonto i januari uppgick till 17,3 miljarder kronor, vilket var 5,5 miljarder kronor högre än i januari 2017. En positiv betalningsdifferens innebär en positiv effekt på saldot och vice versa. Inbetalningarna på skattekonto blev 9,0 miljarder kronor högre än föregående år.

Inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter, miljoner kronor
Utfall
jan 2018
Förändring
jämfört med
jan 2017
Utfall
jan-jan 2018
Förändring
jämfört med
jan-jan 2017
9000 Löpande redovisade skatter 89 769 10 668 89 769 10 668
9100 Skatt på inkomst 7 270 2 880 7 270 2 880
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto - 9 294 2 582 - 9 294 2 582
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto 16 215 392 16 215 392
9141 Kupongskatt 168 - 96 168 - 96
Övriga inkomsttitlar 180 2 180 2
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 31 0 31 0
9131 Ofördelbara inkomstskatter 2 0 2 0
9144 Lotteriskatt 148 2 148 2
9200 Socialavgifter och löneskatter 34 197 1 576 34 197 1 576
9212 Efterlevandepensionsavgift 1 048 - 632 1 048 - 632
9221 Sjukförsäkringsavgift 6 511 - 449 6 511 - 449
9222 Föräldraförsäkringsavgift 3 891 160 3 891 160
9251 Ålderspensionsavgift, netto 1 788 291 1 788 291
9253 Arbetsskadeavgift 299 - 131 299 - 131
9254 Arbetsmarknadsavgift 3 835 147 3 835 147
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 16 007 2 200 16 007 2 200
9291 Särskild löneskatt 983 59 983 59
9299 Avräkning socialavgifter - 166 - 68 - 166 - 68
9300 Skatt på egendom 1 222 154 1 222 154
9341 Stämpelskatt 1 222 154 1 222 154
Övriga inkomsttitlar 0 0
9312 Fastighetsskatt 0 0
9400 Skatt på varor och tjänster 36 939 607 36 939 607
9411 Mervärdesskatt, netto 25 725 633 25 725 633
9424 Tobaksskatt 961 - 11 961 - 11
9425 Alkoholskatt 1 401 - 15 1 401 - 15
9428 Energiskatt 5 903 215 5 903 215
9442 Systembolagets inlevererade överskott 0 0
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel 0 0
9461 Fordonsskatt 1 533 31 1 533 31
Övriga inkomsttitlar 1 415 - 246 1 415 - 246
9431 Särskild skatt på elektrisk kraft från kärnkraftverk 38 - 352 38 - 352
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 0 0 0 0
9435 Särskild skatt mot försurning 5 0 5 0
9436 Skatt på avfall 9 - 44 9 - 44
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 7 4 7 4
9438 Kemikalieskatt 141 141 141 141
9452 Skatt på annonser och reklam 8 - 3 8 - 3
9453 Avgifter för telekommunikation 0 0
9454 Skatt på spel 1 0 1 0
9455 Lotteriavgifter 2 0 2 0
9458 Lokalradioavgifter 28 7 28 7
9459 Avgifter till Myndigheten för radio och TV 0 0
9462 Vägavgifter 91 5 91 5
9463 Trängselskatt 320 8 320 8
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 240 8 240 8
9471 Tullmedel 462 - 37 462 - 37
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 0 0 0
9473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter 0 0
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 58 23 58 23
9481 Övriga skatter på varor och tjänster 5 - 7 5 - 7
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 7 346 5 - 7 346 5
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och landsting - 7 688 - 11 - 7 688 - 11
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 342 16 342 16
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto 17 265 5 521 17 265 5 521
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 0 0
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt 0 0
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt 0 0
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter 0 0
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt 0 0
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. 0 0
9631 Betalningsdifferenser, övriga 0 0
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket 16 258 5 639 16 258 5 639
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 383 - 22 383 - 22
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 624 - 95 624 - 95
9699 Omföring till 9611-9631 0 0
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter 223 - 76 223 - 76
9811 Skattetillägg 220 - 66 220 - 66
9821 Förseningsavgifter 3 - 10 3 - 10
9831 Insättningsgarantiavgifter 0 0 0 0
9832 Avgifter till Kärnavfallsfonden 0 0
9833 Resolutionsavgift 0 0
9834 Batteriavgifter 0 0
9835 Kväveoxidavgifter 0 0