Januari 2018 Inkomsttyp 6000: Bidrag m.m. från EU

Under inkomsttypen Bidrag m.m. från EU redovisas bidrag från olika EU-fonder inom EU:s budget. De största enskilda bidragen erhålls från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Europeiska jordbruksfonden. Bidragen är främst kopplade till utgifter på anslag under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, utgiftsområde 19 Regional tillväxt, utgiftsområde 22 Kommunikationer samt utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.

Utfall för inkomsttypen Bidrag m.m. från EU

Miljoner kr

Bidragen från EU blev i januari 4 317 miljoner kronor lägre än i januari 2017. Orsaken till den stora skillnaden är att Jordbruksverket betalade ut gårdsstödet till bönderna två månader senare under 2017 jämfört med 2016 (i december istället för oktober), vilket innebär att ersättningen från EU kommer att betalas först i mars 2018. Jordbruksverket ersätts som regel av EU två månader efter att de har betalat ut bidragen.

Inkomsttyp 6000 Bidrag m.m. från EU, miljoner kronor
Utfall
jan 2018
Förändring
jämfört med
jan 2017
Utfall
jan-jan 2018
Förändring
jämfört med
jan-jan 2017
SB 2018
6000 Bidrag m.m. från EU 89 - 4 317 89 - 4 317 12 910
6100 Bidrag från EU:s jordbruksfonder 26 - 4 324 26 - 4 324 10 039
6111 Gårdsstöd 6 - 4 359 6 - 4 359 7 500
6113 Övriga interventioner 19 - 1 19 - 1 138
6114 Exportbidrag 0
6115 Djurbidrag 0
6116 Offentlig lagring 0
6119 Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket 1 36 1 36 4
6123 Europeiska utvecklings- och garantifonden - garantisektionen 2000 - 2006 0 0 0 0 0
6124 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2007 - 2013 - 7
6125 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2014 - 2020 0 0 2 404
6200 Bidrag från EU till fiskenäringen 0 0 200
6213 Bidrag från Europeiska fiskefonden 2007-2013 - 34
6214 Bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden 2014 - 2020 0 0 234
6300 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 0 0 1 408
6313 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2007 - 2013 0 0 0
6314 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014 - 2020 0 0 1 408
6400 Bidrag från Europeiska socialfonden 0 0 956
6413 Bidrag från Europeiska socialfonden 2007 - 2013 0
6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014 - 2020 0 0 956
6500 Bidrag till transeuropeiska nätverk 64 6 64 6 71
6511 Bidrag till transeuropeiska nätverk 64 6 64 6 71
6900 Övriga bidrag från EU 0 0 236
6911 Övriga bidrag från EU 0 0 236
6912 Bidrag till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn 0
SB = statens budget