Januari 2018 Inkomsttyp 2000: Inkomster av statens verksamhet

Under inkomsttypen inkomster av statens verksamhet redovisas bland annat rörelseöverskott, ränteinkomster, offentligrättsliga avgifter samt försäljningsinkomster.

Utfall för inkomsttypen Inkomster av statens verksamhet

Miljoner kr

Inkomster av statens verksamhet blev 1 414 miljoner kronor i januari, vilket är 154 miljoner kronor högre än samma månad 2017. Inga inkomster av statens aktier har redovisats i januari.

Inkomsttyp 2000 Inkomster av statens verksamhet, miljoner kronor
Utfall
jan 2018
Förändring
jämfört med
jan 2017
Utfall
jan-jan 2018
Förändring
jämfört med
jan-jan 2017
SB 2018
2000 Inkomster av statens verksamhet 1 414 154 1 414 154 30 834
2100 Rörelseöverskott - 6 - 6 - 6 - 6 2 203
2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 0 0 13
2116 Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvari 0 0 211
2118 Sjöfartsverkets inlevererade överskott 0
2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet - 6 - 6 - 6 - 6 29
2126 Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit 0 0 0
2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter 0 0 350
2131 Riksbankens inlevererade överskott 0 0 1 600
2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning 27 - 2 27 - 2 273
2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning 27 - 2 27 - 2 273
2300 Ränteinkomster 199 - 61 199 - 61 1 352
2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen 0
2316 Ränteinkomster på vattenkraftslån 0
2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet 0 0 0 0 - 1
2323 Räntor på övriga näringslån 0
2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån 0 0 0 0 0
2341 Ränteinkomster på statens lån för universitetsstudier och garantilån för studera 0
2342 Ränteinkomster på allmänna studielån 2 0 2 0 38
2343 Ränteinkomster på studielån upptagna efter 1988 0
2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering 0 0 0
2392 Räntor på intressemedel 0
2394 Övriga ränteinkomster 6 2 6 2 63
2397 Räntor på skattekonton m.m., netto 192 - 62 192 - 62 1 252
2400 Inkomster av statens aktier 0 0 15 200
2411 Inkomster av statens aktier 0 0 15 200
2500 Offentligrättsliga avgifter 967 162 967 162 9 909
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 79 - 17 79 - 17 958
2522 Fastställande av åldersgränser för framställning i film 0 0 0
2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor 289 6 289 6 3 468
2526 Utjämningsavgift från arbetslöshetskassor 0
2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning 0 0 28
2528 Avgifter vid bergsstaten 2 - 1 2 - 1 22
2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet 22 - 1 22 - 1 373
2531 Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register 0 0 0 0 2
2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna 139 232 139 232 1 460
2534 Avgifter vid Transportstyrelsen 105 - 6 105 - 6 1 282
2535 Avgifter för statliga garantier 0
2537 Miljöskyddsavgift 9 8 9 8 133
2539 Täktavgift 0
2541 Avgifter vid Tullverket 0
2542 Patientavgifter vid tandläkarutbildningen 0 0 3
2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet 0 0 0 0 542
2551 Avgifter från kärnkraftverken - 65 - 65 260
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 7 2 7 2 476
2553 Registreringsavgift till Fastighetsmäklarinspektionen 0 0 0 0 20
2557 Avgifter vid statens internbank i Riksgäldskontoret 0 0 3
2558 Avgifter för årlig revision 13 2 13 2 161
2559 Avgifter för etikprövning av forskning 2 0 2 0 30
2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter 3 1 3 1 21
2562 CSN-avgifter 297 1 297 1 667
2600 Försäljningsinkomster 0 0 62
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter 0 0 62
2625 Utförsäljning av beredskapslager 0 0 0
2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter 0
2700 Böter m.m. 96 - 4 96 - 4 1 135
2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter 8 0 8 0 101
2712 Bötesmedel 65 - 2 65 - 2 862
2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. 0 0 1
2714 Sanktionsavgifter m.m. 17 - 3 17 - 3 122
2717 Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll 6 0 6 0 49
2800 Övriga inkomster av statens verksamhet 131 66 131 66 700
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 131 66 131 66 700
SB = statens budget