Januari 2018 Inkomster i statens budget

De totala inkomsterna i statens budget blev 92,4 miljarder kronor i januari, vilket är 6,6 miljarder kronor högre än i januari 2017.

Specifikation av inkomster i statens budget, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall
jan 2018
Förändring
jämfört med
jan 2017
Utfall
jan-jan 2018
Förändring
jämfört med
jan-jan 2017
SB 2018
1000 Statens skatteinkomster 1 085 230
1100 Direkta skatter på arbete 657 127
1111 Statlig inkomstskatt 60 807
1115 Kommunal inkomstskatt 726 025
1121 Allmän pensionsavgift 123 119
1131 Artistskatt 0
1141 Allmän pensionsavgift - 123 087
1142 Fackföreningsavgift - 1 335
1144 Fastighetsavgift - 248
1151 Sjöinkomst - 54
1153 Jobbskatteavdrag - 112 557
1154 Hus-avdrag - 15 051
1155 Gåvor till ideell verksamhet 0
1156 Övriga skattereduktioner - 491
1200 Indirekta skatter på arbete 581 913
1211 Sjukförsäkringsavgift 76 987
1212 Föräldraförsäkringsavgift 46 015
1213 Arbetsskadeavgift 3 540
1214 Ålderspensionsavgift 186 096
1215 Efterlevandepensionsavgift 12 389
1216 Arbetsmarknadsavgift 46 115
1217 Allmän löneavgift 189 724
1218 Ofördelade avgifter 0
1219 Nedsatta avgifter 3 914
1241 Sjukförsäkringsavgift 261
1242 Föräldraförsäkringsavgift 642
1243 Arbetsskadeavgift 83
1244 Ålderspensionsavgift, netto 4 979
1245 Efterlevandepensionsavgift 292
1246 Arbetsmarknadsavgift 42
1247 Allmän löneavgift 4 347
1248 Ofördelade avgifter 0
1249 Nedsatta avgifter 2 163
1261 Avgifter till premiepensionssystemet - 38 689
1271 Pensionskostnader, företag 39 213
1272 Pensionskostnader, staten 3 977
1273 Förvärvsinkomster 4 181
1274 Egenföretagare 1 297
1275 Övrigt 0
1282 Arbetsgivaravgifter - 3 914
1283 Egenavgifter, generell nedsättning - 2 086
1284 Egenavgifter, regional nedsättning - 77
1291 Tjänstegruppliv 423
1300 Skatt på kapital 255 613
1311 Skatt på kapital 86 763
1312 Skattereduktion kapital - 17 352
1313 Expansionsmedelsskatt 23
1321 Skatt på företagsvinster 129 636
1322 Skattereduktioner 0
1331 Kupongskatt 7 261
1341 Avkastningsskatt hushåll 139
1342 Avkastningsskatt företag 4 123
1343 Avkastningsskatt på individuellt pensionssparande 87
1351 Fastighetsskatt hushåll 687
1352 Fastighetsskatt företag 13 337
1353 Kommunal fastighetsavgift hushåll 15 076
1354 Kommunal fastighetsavgift företag 3 564
1361 Stämpelskatt 12 268
1400 Skatt på konsumtion och insatsvaror 580 892
1411 Mervärdesskatt 450 560
1421 Skatt på tobak 12 041
1422 Skatt på etylalkohol 4 281
1423 Skatt på vin 5 936
1424 Skatt på mellanklassprodukter 147
1425 Skatt på öl 4 139
1426 Privatinförsel av alkohol och tobak - 6
1431 Skatt på elektrisk kraft 24 249
1432 Energiskatt bensin 11 243
1433 Energiskatt oljeprodukter 11 787
1434 Energiskatt övrigt 313
1441 Koldioxidskatt bensin 7 518
1442 Koldioxidskatt oljeprodukter 15 193
1443 Koldioxidskatt övrigt 611
1451 Svavelskatt 12
1452 Skatt på råtallolja 0
1453 Särskild skatt mot försurning 52
1454 Skatt på bekämpningsmedel 149
1455 Skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer 0
1456 Avfallsskatt 273
1457 Avgifter till Kemikalieinspektionen 53
1458 Övriga skatter 156
1459 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 325
1461 Kemikalieskatt 2 232
1462 Flygskatt 1 080
1471 Fordonsskatt 14 741
1472 Vägavgifter 960
1473 Trängselskatt 2 728
1474 Skatt på trafikförsäkringspremier 2 936
1481 Systembolaget AB:s överskott 210
1482 Inlevererat överskott från Svenska Spel AB 4 920
1483 Skatt på spel 16
1484 Lotteriskatt 1 573
1485 Lotteriavgifter 32
1486 Skatt på annonser och reklam 183
1488 Lokalradioavgifter 138
1489 Avgifter avseende Myndigheten för radio och tv 9
1491 Avgifter för telekommunikation 106
1492 Försäljningsskatt på motorfordon 0
1500 Skatt på import 6 813
1511 Tullmedel 6 776
1512 Sockeravgifter 37
1600 Restförda och övriga skatter 15 255
1611 Restförda skatter, hushåll - 1 737
1612 Restförda skatter, företag - 2 972
1621 Omprövningar aktuellt taxeringsår - 240
1622 Omprövningar äldre taxeringsår 1 000
1623 Anstånd 1 000
1624 Övriga skatter 3 571
1625 Skattetillägg 145
1626 Förseningsavgifter 69
1631 Omprövningar aktuellt taxeringsår - 1 656
1632 Omprövningar äldre taxeringsår 400
1633 Anstånd - 1 000
1634 Övriga skatter 138
1635 Skattetillägg 1 223
1636 Förseningsavgifter 375
1641 Insättningsgarantiavgifter 1 572
1642 Avgifter till Kärnavfallsfonden 3 751
1644 Batteriavgifter 4
1645 Kväveoxidavgifter 568
1647 Resolutionsavgifter 9 043
1700 Avgående poster, skatter till EU - 6 813
1711 EU-skatter - 6 813
1800 Avgående poster, skatter till andra sektorer - 998 581
1811 Kommunala inkomstskatter - 744 148
1812 Avgifter till AP-fonder - 254 433
1900 Periodiseringar - 6 990
1911 Uppbördsförskjutningar 19 500
1921 Kommuner och landsting 3 875
1922 Ålderpensionssystemet 546
1923 Företag och hushåll - 29 283
1924 Kyrkosamfund - 1 338
1925 EU 21
1931 Anstånd - 311
2000 Inkomster av statens verksamhet 1 414 154 1 414 154 30 834
2100 Rörelseöverskott - 6 - 6 - 6 - 6 2 203
2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 0 0 13
2116 Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvari 0 0 211
2118 Sjöfartsverkets inlevererade överskott 0
2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet - 6 - 6 - 6 - 6 29
2126 Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit 0 0 0
2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter 0 0 350
2131 Riksbankens inlevererade överskott 0 0 1 600
2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning 27 - 2 27 - 2 273
2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning 27 - 2 27 - 2 273
2300 Ränteinkomster 199 - 61 199 - 61 1 352
2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen 0
2316 Ränteinkomster på vattenkraftslån 0
2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet 0 0 0 0 - 1
2323 Räntor på övriga näringslån 0
2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån 0 0 0 0 0
2341 Ränteinkomster på statens lån för universitetsstudier och garantilån för studera 0
2342 Ränteinkomster på allmänna studielån 2 0 2 0 38
2343 Ränteinkomster på studielån upptagna efter 1988 0
2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering 0 0 0
2392 Räntor på intressemedel 0
2394 Övriga ränteinkomster 6 2 6 2 63
2397 Räntor på skattekonton m.m., netto 192 - 62 192 - 62 1 252
2400 Inkomster av statens aktier 0 0 15 200
2411 Inkomster av statens aktier 0 0 15 200
2500 Offentligrättsliga avgifter 967 162 967 162 9 909
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 79 - 17 79 - 17 958
2522 Fastställande av åldersgränser för framställning i film 0 0 0
2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor 289 6 289 6 3 468
2526 Utjämningsavgift från arbetslöshetskassor 0
2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning 0 0 28
2528 Avgifter vid bergsstaten 2 - 1 2 - 1 22
2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet 22 - 1 22 - 1 373
2531 Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register 0 0 0 0 2
2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna 139 232 139 232 1 460
2534 Avgifter vid Transportstyrelsen 105 - 6 105 - 6 1 282
2535 Avgifter för statliga garantier 0
2537 Miljöskyddsavgift 9 8 9 8 133
2539 Täktavgift 0
2541 Avgifter vid Tullverket 0
2542 Patientavgifter vid tandläkarutbildningen 0 0 3
2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet 0 0 0 0 542
2551 Avgifter från kärnkraftverken - 65 - 65 260
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 7 2 7 2 476
2553 Registreringsavgift till Fastighetsmäklarinspektionen 0 0 0 0 20
2557 Avgifter vid statens internbank i Riksgäldskontoret 0 0 3
2558 Avgifter för årlig revision 13 2 13 2 161
2559 Avgifter för etikprövning av forskning 2 0 2 0 30
2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter 3 1 3 1 21
2562 CSN-avgifter 297 1 297 1 667
2600 Försäljningsinkomster 0 0 62
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter 0 0 62
2625 Utförsäljning av beredskapslager 0 0 0
2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter 0
2700 Böter m.m. 96 - 4 96 - 4 1 135
2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter 8 0 8 0 101
2712 Bötesmedel 65 - 2 65 - 2 862
2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. 0 0 1
2714 Sanktionsavgifter m.m. 17 - 3 17 - 3 122
2717 Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll 6 0 6 0 49
2800 Övriga inkomster av statens verksamhet 131 66 131 66 700
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 131 66 131 66 700
3000 Inkomster av försåld egendom 1 1 1 1 5 000
3100 Inkomster av försålda byggnader och maskiner 1 1 1 1 0
3125 Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter 1 1 1 1 0
3200 Övriga inkomster av markförsäljning 0
3211 Övriga inkomster av markförsäljning 0
3300 Övriga inkomster av försåld egendom 0 0 5 000
3311 Inkomster av statens gruvegendom 0
3312 Övriga inkomster av försåld egendom 0 0 5 000
4000 Återbetalning av lån 48 3 48 3 766
4100 Återbetalning av näringslån 0 0 0 0 0
4123 Återbetalning av lån till fiskerinäringen 0
4131 Återbetalning av vattenkraftslån 0
4132 Återbetalning av lån avseende såddfinansiering 0
4136 Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet 0 0 0 0 0
4137 Återbetalning av övriga näringslån, Statens jordbruksverk 0 0 0
4138 Återbetalning av tidigare infriade statliga garantier 0
4139 Återbetalning av lokaliseringslån 0 0 0 0 0
4300 Återbetalning av studielån 29 0 29 0 493
4311 Återbetalning av statens lån för universitetsstudier 0
4312 Återbetalning av allmänna studielån 0 0 0 0 0
4313 Återbetalning av studiemedel 29 0 29 0 493
4500 Återbetalning av övriga lån 19 3 19 3 273
4516 Återbetalning av utgivna startlån och bidrag 0
4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor 0 0 109
4526 Återbetalning av övriga lån 19 3 19 3 164
5000 Kalkylmässiga inkomster 1 050 88 1 050 88 11 873
5100 Avskrivningar och amorteringar 15 - 2 15 - 2 87
5121 Amortering på statskapital 15 - 2 15 - 2 87
5131 Uppdragsmyndigheters m.fl. komplementkostnader 0
5200 Statliga pensionsavgifter 1 035 90 1 035 90 11 786
5211 Statliga pensionsavgifter 1 035 90 1 035 90 11 786
6000 Bidrag m.m. från EU 89 - 4 317 89 - 4 317 12 910
6100 Bidrag från EU:s jordbruksfonder 26 - 4 324 26 - 4 324 10 039
6111 Gårdsstöd 6 - 4 359 6 - 4 359 7 500
6113 Övriga interventioner 19 - 1 19 - 1 138
6114 Exportbidrag 0
6115 Djurbidrag 0
6116 Offentlig lagring 0
6119 Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket 1 36 1 36 4
6123 Europeiska utvecklings- och garantifonden - garantisektionen 2000 - 2006 0 0 0 0 0
6124 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2007 - 2013 - 7
6125 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2014 - 2020 0 0 2 404
6200 Bidrag från EU till fiskenäringen 0 0 200
6213 Bidrag från Europeiska fiskefonden 2007-2013 - 34
6214 Bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden 2014 - 2020 0 0 234
6300 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 0 0 1 408
6313 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2007 - 2013 0 0 0
6314 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014 - 2020 0 0 1 408
6400 Bidrag från Europeiska socialfonden 0 0 956
6413 Bidrag från Europeiska socialfonden 2007 - 2013 0
6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014 - 2020 0 0 956
6500 Bidrag till transeuropeiska nätverk 64 6 64 6 71
6511 Bidrag till transeuropeiska nätverk 64 6 64 6 71
6900 Övriga bidrag från EU 0 0 236
6911 Övriga bidrag från EU 0 0 236
6912 Bidrag till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn 0
7000 Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet - 103 712
7100 Tillkommande skatter 10 457
7112 Tullmedel 6 755
7113 Jordbrukstullar och sockeravgifter 37
7114 Avgifter till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn 0
7121 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 3 664
7200 Avräkningar - 114 168
7211 Intäkter som förs till fonder - 14 938
7221 Avräknad mervärdesskatt, statliga myndigheter - 32 988
7222 Kompensation för mervärdesskatt, kommuner - 66 243
8000 Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto
9000 Löpande redovisade skatter 89 769 10 668 89 769 10 668
9100 Skatt på inkomst 7 270 2 880 7 270 2 880
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto - 9 294 2 582 - 9 294 2 582
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto 16 215 392 16 215 392
9141 Kupongskatt 168 - 96 168 - 96
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 31 0 31 0
9131 Ofördelbara inkomstskatter 2 0 2 0
9144 Lotteriskatt 148 2 148 2
9200 Socialavgifter och löneskatter 34 197 1 576 34 197 1 576
9212 Efterlevandepensionsavgift 1 048 - 632 1 048 - 632
9221 Sjukförsäkringsavgift 6 511 - 449 6 511 - 449
9222 Föräldraförsäkringsavgift 3 891 160 3 891 160
9251 Ålderspensionsavgift, netto 1 788 291 1 788 291
9253 Arbetsskadeavgift 299 - 131 299 - 131
9254 Arbetsmarknadsavgift 3 835 147 3 835 147
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 16 007 2 200 16 007 2 200
9291 Särskild löneskatt 983 59 983 59
9299 Avräkning socialavgifter - 166 - 68 - 166 - 68
9300 Skatt på egendom 1 222 154 1 222 154
9341 Stämpelskatt 1 222 154 1 222 154
9312 Fastighetsskatt 0 0
9400 Skatt på varor och tjänster 36 939 607 36 939 607
9411 Mervärdesskatt, netto 25 725 633 25 725 633
9424 Tobaksskatt 961 - 11 961 - 11
9425 Alkoholskatt 1 401 - 15 1 401 - 15
9428 Energiskatt 5 903 215 5 903 215
9442 Systembolagets inlevererade överskott 0 0
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel 0 0
9461 Fordonsskatt 1 533 31 1 533 31
9431 Särskild skatt på elektrisk kraft från kärnkraftverk 38 - 352 38 - 352
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 0 0 0 0
9435 Särskild skatt mot försurning 5 0 5 0
9436 Skatt på avfall 9 - 44 9 - 44
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 7 4 7 4
9438 Kemikalieskatt 141 141 141 141
9452 Skatt på annonser och reklam 8 - 3 8 - 3
9453 Avgifter för telekommunikation 0 0
9454 Skatt på spel 1 0 1 0
9455 Lotteriavgifter 2 0 2 0
9458 Lokalradioavgifter 28 7 28 7
9459 Avgifter till Myndigheten för radio och TV 0 0
9462 Vägavgifter 91 5 91 5
9463 Trängselskatt 320 8 320 8
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 240 8 240 8
9471 Tullmedel 462 - 37 462 - 37
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 0 0 0
9473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter 0 0
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 58 23 58 23
9481 Övriga skatter på varor och tjänster 5 - 7 5 - 7
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 7 346 5 - 7 346 5
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och landsting - 7 688 - 11 - 7 688 - 11
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 342 16 342 16
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto 17 265 5 521 17 265 5 521
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 0 0
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt 0 0
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt 0 0
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter 0 0
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt 0 0
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. 0 0
9631 Betalningsdifferenser, övriga 0 0
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket 16 258 5 639 16 258 5 639
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 383 - 22 383 - 22
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 624 - 95 624 - 95
9699 Omföring till 9611-9631 0 0
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter 223 - 76 223 - 76
9811 Skattetillägg 220 - 66 220 - 66
9821 Förseningsavgifter 3 - 10 3 - 10
9831 Insättningsgarantiavgifter 0 0 0 0
9832 Avgifter till Kärnavfallsfonden 0 0
9833 Resolutionsavgift 0 0
9834 Batteriavgifter 0 0
9835 Kväveoxidavgifter 0 0
Totala inkomster 92 371 6 597 92 371 6 597 1 042 901
SB = statens budget