September 2017 Inkomsttyp 9000: Löpande redovisade skatter

Under denna inkomsttyp redovisas skatter m.m. löpande av respektive myndighet. I samband med räkenskapsårets avslutning nollställs hela inkomsttypen 9000 av ESV genom omföring till inkomsttyp 1000 och i vissa fall 7000 och 8000.

Utfall för inkomsttypen Löpande redovisade skatter

Miljoner kr

9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick i september till -12,0 miljarder kronor. Förra året var utfallet -10,9 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är -1,1 miljarder kronor och beror i huvudsak på utbetalningarna av kommunala skattemedel till kommuner och landsting är högre i år. Att skatten för fysiska personer generellt redovisas med negativt tecken beror främst på att skatt för fysiska personer till största delen betalas ut till kommuner och landsting, det vill säga andra sektorer än den statliga.

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgår för de första nio månaderna till -74,5 miljarder kronor. Utfallet för samma period 2016 var -73,7 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är -0,8 miljarder kronor.

Förskotten till kommuner och landsting uppgick januari–september till 529,2 miljarder kronor. Det är 25,2 miljarder kronor högre än under samma period 2016. Orsaken till de högre utfallet är främst att  lönesumman beräknas bli högre.

Nettot av grundbeslut om debiterad slutlig skatt (för 2016), att betala eller återfå, uppgår hittills i år (januari-september) 47,0 miljarder kronor. Kvarskatten är alltså totalt högre än vad de skattskyldiga ska få i återbäring. Det är 7,0 miljarder kronor mer än föregående år.

I januari slutreglerades förskotten till kommuner och landsting för taxeringsåret 2015. Den slutliga skatten blev 1,5 miljarder högre än den preliminära, vilket medförde högre utbetalningar till kommuner och landsting. Den slutliga skatten för 2014 var 0,7 miljarder lägre än den preliminära. Skillnaden mellan åren är -2,3 miljarder kronor, det vill säga en negativ effekt för statens skatteinkomster och budgetsaldot.

Debiterad källskatt att betala för 2017 uppgår för de första nio månaderna till 509,3 miljarder kronor. Det är 23,3 miljarder kronor (4,8 procent) högre än samma period föregående år.

9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Juridiska personers inkomstskatt, netto blev i september 14,7 miljarder kronor, vilket är 0,7 miljarder kronor högre än i september 2016.

Utfallet för perioden januari–september uppgår till 134,5 miljarder kronor, vilket är 12,3 miljarder kronor lägre än samma period förra året. Skillnaden beror främst på att utfallet under 2016 var ovanligt högt på grund av en engångsvis debitering av skatt från bolag i en koncern. Rensat för den engångseffekten så har skatterna från bolagen ökat.

9200 Socialavgifter och löneskatter

Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter blev i september 0,1 miljarder kronor (0,4 procent) högre jämfört med samma period föregående år. Orsaken till att ökningen är låg relativt föregående månader, beror på att  Ålderspensionsavgiften i september 2016 är onormalt hög på grund av en rättelse av en felaktig rapportering från en tidigare månad. I övrigt fortsätter de allmänna löneavgifterna att öka kraftigt medan övriga socialavgifter sjunker eller ökar måttligt.

Inkomsterna för de första  nio månaderna blev 17,7 miljarder kronor (6,4 procent) högre. Det beror främst på att lönesumman blivit högre, men även på att nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga slopats. Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga minskade från och med 1 augusti 2015 och avvecklades i sin helhet den 1 juni 2016.

Arbetsgivaravgifterna (sju olika avgifter) är sammanlagt 31,42 procent av den bruttolön och förmåner som arbetsgivaren betalar och ska finansiera socialförsäkringen. Undantaget är den allmänna löneavgiften, som inte är en socialavgift utan en skatt. Den betalas till exempel inte av den som saknar fast driftställe i Sverige.

För 2017 har

  • efterlevandepensionsavgiften minskat från 1,17 till 0,7 procent
  • sjukförsäkringsavgiften minskat från 4,85 till 4,35 procent
  • arbetsskadeavgiften minskat från 0,3 till 0,2 procent.
  • den allmänna löneavgiften höjts från 9,65 till 10,72 procent.

Utfallen för de avgifter som fått minskad andel har därför minskat eller ökat måttligt de nio första månaderna medan den allmänna löneavgiften ökat kraftigt med 18,9 miljarder kronor (15,7 procent). Ökningen beror även på att den slopade nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga debiterades den allmänna löneavgiften fram till och med juli 2016.

9300 Skatt på egendom

Skatt på egendom blev i september 1,0 miljard kronor, vilket är 0,1 miljard kronor högre än i september 2016 och beror på högre inkomster från stämpelskatt.

För perioden januari–september har inkomsterna från stämpelskatt minskat med 0,2 miljarder kronor (2,3 procent) jämfört med samma period 2016.

9400 Skatt på varor och tjänster

Skatt på varor och tjänster blev 35,7 miljarder kronor, vilket är 0,4 miljarder kronor (1,2 procent) lägre än i september 2016. Utfallet varierar ofta mellan månaderna. För perioden januari–september uppgår utfallet till 396,4 miljarder kronor. Det är 18,2 miljarder kronor (4,8 procent) högre än samma period föregående år.

Utfallet för Mervärdesskatt, netto, uppgick till 26,1 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor (0,9 procent) lägre än i september i fjol. För de första nio månaderna blev inkomsterna från Mervärdesskatt, netto, 295,6 miljarder kronor. Det är 17,0 miljarder kronor (6,1 procent) högre än samma period 2016.

Energiskatterna uppgår till 52,8 miljarder kronor för perioden januari−september. Det är 0,5 miljarder kronor (1,0 procent) högre än motsvarande period föregående år.

Utfallet för Fordonsskatt uppgår till 10,1 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor (1,8 procent) lägre än för samma period föregående år.

9600 Betalningsdifferenser, skattekonto

Betalningsdifferensen i september blev 2,7 miljarder kronor. Betalningsdifferensen i september 2016 var 3,1 miljarder kronor. Skillnaden är -0,4 miljarder kronor.

Inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter, miljoner kronor
Utfall
sep 2017
Förändring
jämfört med
sep 2016
Utfall
jan-sep 2017
Förändring
jämfört med
jan-sep 2016
9000 Löpande redovisade skatter 72 565 - 595 721 561 - 12 725
9100 Skatt på inkomst 4 229 - 201 68 940 - 11 223
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto - 11 982 - 1 131 - 74 459 - 787
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto 14 699 683 134 511 - 12 295
9141 Kupongskatt 514 - 788 6 531 773
Övriga inkomsttitlar 998 1 035 2 357 1 086
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 28 - 7 385 - 10
9131 Ofördelbara inkomstskatter 845 1 025 864 1 031
9144 Lotteriskatt 125 17 1 109 65
9200 Socialavgifter och löneskatter 32 858 139 295 709 17 695
9212 Efterlevandepensionsavgift 1 010 - 609 10 063 - 4 428
9221 Sjukförsäkringsavgift 6 271 - 435 56 506 - 1 341
9222 Föräldraförsäkringsavgift 3 747 152 33 784 1 975
9251 Ålderspensionsavgift, netto 1 497 - 1 072 14 627 1 199
9253 Arbetsskadeavgift 288 - 126 2 783 - 920
9254 Arbetsmarknadsavgift 3 707 106 32 813 1 951
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 15 442 2 106 139 006 18 898
9291 Särskild löneskatt 896 16 6 127 361
9299 Avräkning socialavgifter 0 0 0 0
9300 Skatt på egendom 1 044 102 8 876 - 211
9341 Stämpelskatt 1 044 102 8 876 - 211
Övriga inkomsttitlar 0 0
9312 Fastighetsskatt 0 0
9400 Skatt på varor och tjänster 35 658 - 437 396 448 18 210
9411 Mervärdesskatt, netto 26 119 - 227 295 558 17 038
9424 Tobaksskatt 1 112 - 1 8 892 - 228
9425 Alkoholskatt 1 263 55 11 081 322
9428 Energiskatt 5 564 - 69 52 754 523
9442 Systembolagets inlevererade överskott 0 0 289 92
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel 0 0 4 023 120
Övriga inkomsttitlar 1 600 - 194 23 851 345
9431 Särskild skatt på elektrisk kraft från kärnkraftverk 34 - 316 2 804 - 317
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 46 45 46 - 2
9435 Särskild skatt mot försurning 9 6 38 1
9436 Skatt på avfall 0 13 157 - 68
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 10 3 106 3
9438 Kemikalieskatt 112 112 201 201
9452 Skatt på annonser och reklam 7 - 3 139 - 20
9453 Avgifter för telekommunikation 0 0 0 0
9454 Skatt på spel 1 0 11 0
9455 Lotteriavgifter 3 0 24 2
9458 Lokalradioavgifter 1 1 75 - 23
9459 Avgifter till Myndigheten för radio och TV 0 0 9 0
9461 Fordonsskatt 313 - 146 10 069 - 184
9462 Vägavgifter 57 - 17 731 36
9463 Trängselskatt 54 - 10 2 029 145
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 246 3 2 161 26
9471 Tullmedel 641 95 4 684 374
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 0 0 - 5
9473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter 0 0 34 1
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 54 24 334 66
9481 Övriga skatter på varor och tjänster 12 - 5 198 107
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 3 978 224 - 43 937 - 1 153
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och landsting - 4 303 204 - 46 864 - 1 331
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 325 20 2 927 178
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto 2 680 - 418 - 5 797 - 36 097
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 0 0
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt 0 0
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt 0 0
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter 0 0
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt 0 0
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. 0 0
9631 Betalningsdifferenser, övriga 0 0
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket 1 684 - 430 - 15 885 - 36 253
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 338 50 3 481 215
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 658 - 38 6 607 - 59
9699 Omföring till 9611-9631 0 0
9700 Nedsättning av skatter 0 0
9728 Nystartsjobb 0 0
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter 74 - 4 1 323 54
9811 Skattetillägg 47 1 1 125 60
9821 Förseningsavgifter 28 - 4 199 - 7