September 2017 Inkomsttyp 3000: Inkomster av försåld egendom

Under denna inkomsttyp redovisas bl.a. inkomster av försålda byggnader och maskiner, mark och annan egendom som exempelvis gruvegendom och aktier.

Utfall för inkomsttypen Inkomster av försåld egendom

Miljoner kr

Utfallet för september uppgår till 1 miljon kronor och avser fastighetsförsäljning vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Inkomster av försåld egendom uppgår till 8 miljoner kronor för perioden
januari–september. Det är 13 miljoner kronor lägre än samma period föregående år. Inlevererat överskott från Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter uppgår till 6 miljoner kronor. I övrigt avser inkomsterna Sveriges geologiska undersöknings försäljning av oljelagringsanläggningar samt fastighetsförsäljning vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Inkomsttyp 3000 Inkomster av försåld egendom, miljoner kronor
Utfall
sep 2017
Förändring
jämfört med
sep 2016
Utfall
jan-sep 2017
Förändring
jämfört med
jan-sep 2016
SB 2017
3000 Inkomster av försåld egendom 1 0 8 - 13 5 000
3100 Inkomster av försålda byggnader och maskiner 0 0 6 - 14 0
3125 Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter 0 0 6 - 14 0
3200 Övriga inkomster av markförsäljning 0
3211 Övriga inkomster av markförsäljning 0
3300 Övriga inkomster av försåld egendom 1 0 2 1 5 000
3311 Inkomster av statens gruvegendom 0
3312 Övriga inkomster av försåld egendom 1 0 2 1 5 000
SB = statens budget