September 2017 Inkomsttyp 2000: Inkomster av statens verksamhet

Under inkomsttypen inkomster av statens verksamhet redovisas bland annat rörelseöverskott, ränteinkomster, offentligrättsliga avgifter samt försäljningsinkomster.

Utfall för inkomsttypen Inkomster av statens verksamhet

Miljoner kr

Inkomster av statens verksamhet blev 1 185 miljoner kronor i september, vilket är 240 miljoner kronor högre än i september 2016. Inga inkomster av statens aktier har redovisats i september.

Inkomster av statens verksamhet uppgår för januari–september till 21 039 miljoner kronor. Det är 3 417 miljoner kronor (14,0 procent) lägre än samma period föregående år. Skillnaden beror framför allt på att utdelningarna från statens aktier blivit lägre.

Inkomsttyp 2000 Inkomster av statens verksamhet, miljoner kronor
Utfall
sep 2017
Förändring
jämfört med
sep 2016
Utfall
jan-sep 2017
Förändring
jämfört med
jan-sep 2016
SB 2017
2000 Inkomster av statens verksamhet 1 185 240 21 039 - 3 417 27 764
2100 Rörelseöverskott 0 0 3 112 - 388 2 575
2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 13
2116 Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvari 0 0 359 359 410
2118 Sjöfartsverkets inlevererade överskott 0
2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet 0 0 18 - 3 33
2126 Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit 0 0 235 71 100
2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter 0 0 0 - 515 320
2131 Riksbankens inlevererade överskott 0 0 2 500 - 300 1 700
2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning 60 - 4 301 80 384
2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning 60 - 4 301 80 384
2300 Ränteinkomster 120 48 1 664 66 1 706
2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen 0 0 0
2316 Ränteinkomster på vattenkraftslån 0
2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet 0 0 0 1 - 1
2323 Räntor på övriga näringslån 0
2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån 0 0 0 0 0
2341 Ränteinkomster på statens lån för universitetsstudier och garantilån för studera 0
2342 Ränteinkomster på allmänna studielån 2 0 30 0 37
2343 Ränteinkomster på studielån upptagna efter 1988 0
2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering 0 0 0 0 0
2392 Räntor på intressemedel 0
2394 Övriga ränteinkomster 3 0 20 - 20 68
2397 Räntor på skattekonton m.m., netto 115 47 1 614 85 1 602
2400 Inkomster av statens aktier 0 0 6 911 - 3 255 11 000
2411 Inkomster av statens aktier 0 0 6 911 - 3 255 11 000
2500 Offentligrättsliga avgifter 691 3 7 144 - 626 10 025
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 83 9 733 10 986
2522 Fastställande av åldersgränser för framställning i film 0 0 0 - 2 0
2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor 287 6 2 286 52 3 396
2526 Utjämningsavgift från arbetslöshetskassor 0
2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning 0 0 1 1 27
2528 Avgifter vid bergsstaten 4 4 18 10 12
2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet 23 30 281 204 404
2531 Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register 0 0 2 0 2
2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna 130 11 1 137 - 44 1 460
2534 Avgifter vid Transportstyrelsen 73 - 18 947 - 28 1 303
2535 Avgifter för statliga garantier 0
2537 Miljöskyddsavgift 2 - 26 41 - 67 150
2539 Täktavgift 0
2541 Avgifter vid Tullverket 0
2542 Patientavgifter vid tandläkarutbildningen 0 0 0 - 3 4
2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet 0 0 268 10 511
2551 Avgifter från kärnkraftverken - 3 - 3 199 - 87 296
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 4 0 381 - 11 437
2553 Registreringsavgift till Fastighetsmäklarinspektionen 0 0 21 3 18
2557 Avgifter vid statens internbank i Riksgäldskontoret 0 0 0 - 3 4
2558 Avgifter för årlig revision 9 - 4 103 - 2 162
2559 Avgifter för etikprövning av forskning 2 0 25 1 28
2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter 1 0 13 - 3 21
2562 CSN-avgifter 75 - 4 687 - 666 802
2600 Försäljningsinkomster 17 2 76 28 67
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter 17 2 76 28 67
2625 Utförsäljning av beredskapslager 0
2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter 0 0 0
2700 Böter m.m. 91 13 836 64 1 187
2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter 7 - 1 74 - 13 95
2712 Bötesmedel 65 11 599 39 953
2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. 0 - 1 1
2714 Sanktionsavgifter m.m. 14 2 115 24 90
2717 Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll 5 1 49 14 48
2800 Övriga inkomster av statens verksamhet 206 179 994 615 820
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 206 179 994 615 820
SB = statens budget